Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti Rešenja Apelacionog suda Ac. br. 9276/2021 od 18. novembra 2021. godine

br. predmeta KI98/22

podnosiocu: Shefki Dibra

Preuzimanje:

KI98/22, Podnosilac: Shefki Dibra, Ocena ustavnosti Rešenja Apelacionog suda Ac. br. 9276/2021 od 18. novembra 2021. godine

KI98/22, Rešenje o neprihvatljivosti od 27. aprila 2023. godine, objavljeno 2 juna 2023. godine

Ključne reči: individualan zahtev, neblagovremen zahteva, neprihvatljiv zahtev.  

Iz spisa predmeta proizilazi da se srž ovog predmeta sastoji u tome što je Osnovni sud, u imovinskom sporu između podnosioca kao tužioca i tuženih, odbio tužbu ovog prvog zbog ne preciziranja tužbenog zahteva odnosno ne dostavljanje originalnih dokumenata sa obrazloženjem da se nije moglo tačno proveriti da li su dokumenta koja je podnosilac podneo izdata i potpisana od strane nadležnih organa ili ne. Nakon žalbe podnosioca zahteva, Apelacioni sud je odbio žalbu podnosioca kao neosnovanu i potvrdio osporeno rešenje Osnovnog suda.

Podnosilac je u postupku pred Ustavnim sudom tvrdio da je osporena odluka Apelacionog suda doneta uz povredu njegovih ustavnih prava i sloboda, tačnije članova 24. [Jednakost pred zakonom], 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], 46 [Zaštita imovine] Ustava u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) i članom 1 Protokola br. 1 (Zaštita imovine) EKLJP-a.

Ocenjujući tvrdnje podnosioca zahteva, Sud je ocenio da je podnosilac podneo svoj zahtev Sudu više od dva (2) meseca nakon prijema osporenog akta.

Sud zaključuje da zahtev nije podnet unutar zakonskog roka koji je propisan članom 49 Zakona i pravilom 39 (1) (c) Poslovnika o Radu.

podnosiocu:

Shefki Dibra

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je podnet van roka

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni