Rešenje

Ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda Ac. br. 496/18 od 20. marta 2019. godine

br. predmeta KI 106/19

Preuzimanje:
Sažetak

KI106/19, Podnosilac zahteva: Mark Nikolla, Ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda Ac. br. 496 /18 od 20. marta 2019. godine

KI106/19, rešenje o neprihvatljivosti, usvojeno 7. oktobra 2020. godine, objavljeno dana 28. oktobar 2020. godine

Ključne reči: individualni zahtev, izvršni postupak, očigledno neosnovan zahtev, neprihvatljiv zahtev

Zahtev je podneo Mark Nikolla, sa prebivalištem u Đakovici.

Podnosilac zahteva navodi da su mu osporenim odlukama povređena osnovna prava i slobode zagarantovane članom 3. [Jednakost pred zakonom] Ustava.

U vezi sa ovim navodom, pored navoda da su odluke redovnih sudova u suprotnosti sa članom 3. Ustava, podnosilac zahteva nije podneo Sudu nijedan konkretan argument i/ili obrazloženje u vezi sa povredom njegovih prava koje navodi.

S tim u vezi, Sud podseća na svoju sudsku praksu prema kojoj samo pominjanje člana Ustava, bez jasnog i adekvatnog obrazloženja kako je to pravo povređeno, nije dovoljan kao argument za aktiviranje zaštitnog mehanizma predviđenog Ustavom i Sudom, kao institucija koja se brine o poštovanju osnovnih ljudskih prava i sloboda. (Vidi: u ovom smislu, slučajeve Suda KI02/18, podnosilac zahteva: Vlada Republike Kosovo [Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja], rešenje o neprihvatljivosti od 20. juna 2019. godine, stav 36; i KI95/19, podnosilac zahteva Ruzhdi Bejta, rešenje o neprihvatljivosti od 8. oktobra  2019. godine, stavovi 30-31).

Kao što je gore objašnjeno, podnosilac zahteva ne iznosi nikakve dodatne argumente ili obrazloženja pred Sudom u prilog svojim navodima o povredi njegovih ustavnih prava. Iz tog razloga, Sud, na osnovu svog Poslovnika, odnosno stava 2 pravila 39, ovaj zahtev treba da proglasi neprihvatljivim, kao očigledno neosnovan, na ustavnim osnovama, jer podnosilac zahteva ne dokazuje ili dovoljno potkrepljuje svoje navode.

podnosiocu:

Mark Nikolla

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev je očigledno neosnovan