Odluka

Ocena ustavnosti Rešenja Apelacionog suda [PN. br.1350/22] od 29. decembra 2022. godine 

br. predmeta KI101/23

podnosiocu: Faik Kurrumeli i drugi

Preuzimanje:

KI101/23, Podnosilac: Faik Kurrumeli i drugi, ocena ustavnosti Rešenja Apelacionog suda [PN. br.1350/22] od 29. decembra 2022. godine 

KI101/23, Odluka o povlačenju zahteva, od 17 januara 2024. godine, objavljeno 7. februar 2024. godine

Ključne reči: individualan zahtev, sekvestracija imovine, odluka o povlačenju zahteva   

Okolnosti slučaja se odnose na Nalog Osnovnog suda u Peći – Odeljenje za teška krivična dela o privremenoj sekvestraciji građevinskih objekata vlasništvo podnosilaca zahteva u zoni II nacionalnog parka „Šara“ u Brezovici, opština Štrpce, na osnovu zahteva Osnovnog tužilaštva u Uroševcu. Podnosioci zahteva su uložili žalbu pred Apelacionim Sudom tvrdeći da je došlo do zakonskim povreda sa predlogom da Apelacioni sud usvoji žalbu i da predmet vrati na ponovno odlučivanje ili da izmeni ožalbeno rešenje stavljajući van snage nalog o sekvestraciji. Apelacioni sud je rešenjem odbacio kao nedozvoljenu žalbu podnosioca zahteva podnetu protiv Naloga Osnovnog suda.

Podnosioci zahteva su podneli zahtev Ustavnom sudu tvrdeći da je došlo do povrede člana 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 46. [Zaštita imovine] Ustava jer su redovni sudovi arbitrarno oduzeli građevinske objekte u njihovom vlasništvu. U međuvremenu, tokom faze razmatranja zahteva, podnosioci zahteva su obavestili Sud da hoće da povuku svoj zahtev.

Nakon razmatranja zahteva podnosilaca zahteva, Sud je ocenio da nema nekog ubedljivog razloga za nastavak razmatranja ustavnosti osporenih odluka i usvojio je zahtev podnosilaca za povlačenje zahtev, u skladu sa članom 23 Zakona i pravilom 31 Poslovnika o radu

podnosiocu:

Faik Kurrumeli i drugi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o povlačenju stranke iz zahteva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Krivični