Odluka

Ocena ustavnosti rešenja Ac.br. 5107/18 Apelacionog suda od 8. marta 2019. Godine

br. predmeta KI 03/20

podnosiocu: Lorenc Kolgjeraj

Preuzimanje:

KI 03/20, Podnosilac zahteva: Lorenc Kolgjeraj, ocena ustavnosti rešenja Ac.br. 5107/18 Apelacionog suda od 8. marta 2019. Godine

KI 03/20 , odluka o odbijanju zahteva od 11. novembra 2020. godine, objavljena 1. decembra 2020. Godine

Ključne reči: individualni zahtev, odbijanje po kratkom postupku  

Podnosilac zahteva se po treći put obraća sudu i to u predmetima KI 74/17, KI70/19 i KI 03/20 sa istim zahtevom za ocenu ustavnosti Rešenja Apelacionog suda Ac.br. 5107/18 od 8. marta 2019. godine, odnosno izvrsnog postupka pokrenutog radi izmirivanja dugovanja podnosioca zahteva.

Sud je ocenio da kako bi mogao da razmotri zahtev koji je povezan sa istim činjenicama kao i raniji zahtev, podnosilac mora zaista da pruži nove informacije koje ranije nisu razmotrene od strane Suda. U tom smislu, Sud je podsetio da su njegove odluke pravosnažne i obavezujuće za pravosuđe, sva lica i sve institucije Republike Kosovo.

Sud je zaključio da zahtev podnosioca zapravo predstavlja zahtev za ponavljanje ranijih postupaka o kojima je Sud već odlučio. Shodno tome, a u skladu sa pravilom 35 (5) Poslovnika, zahtev br. KI03/20 je odbijen po kratkom postupku.

podnosiocu:

Lorenc Kolgjeraj

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Nema povrede ustavnih prava

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni