Odluka

Ocena ustavnosti neodređenog akta javnog organa

br. predmeta KI137/22

podnosiocu: Agim Stublla

Preuzimanje:

KI137/22, Podnosilac: Agim Stublla, ocena ustavnosti neodređenog akta javnog organa 

KI137/22, odluka o odbijanju zahteva od 17. januara 2023. godine, objavljena 7. februara 2023.

Ključne reči: individualni zahtev, kratak postupak, odluka o odbijanju zahteva, neprihvatljiv zahtev   

Iz spisa predmeta rezultira da se suština ovog slučaja odnosi na žalbu podnosioca zahteva o tome da se oseća diskriminisanim i ugroženim jer je „označen kao saradnik Miloševićevog režima” i traži od Suda „da kao Ustavni sud sprovede istragu, i to realno.

U postupku pred Ustavnim sudom, podnosilac zahteva nije naglasio akt javnog organa koji on osporava, niti je tačno precizirao to koja prava i osnovne slobode koje su zagarantovane Ustavom tvrdi da su mu povređena.

U proceni navoda podnosioca zahteva, Sud je ocenio da podnosilac zahteva, uprkos zahtevima Suda za pojašnjenje: (i) nije razjasnio pred Sudom akt javnog organa koji se osporava, (ii) nije naglasio za koja to prava i osnovne slobode koje su zagarantovane Ustavom on smatra da su mu povređena; i (iii) nije podneo pred Sudom odgovarajuću dokumentaciju.

Sud je na kraju utvrdio da se zahtev podnosioca zahteva, u skladu sa pravilom 35 (5) Poslovnika o radu, treba odbiti po kratkom postupku.

podnosiocu:

Agim Stublla

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Drugi