Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju AC-I-13-0181-A0008 od 29. avgusta 2019. godine

br. predmeta KI 12/20

podnosiocu: Hamijete Dinarama-Daija

Preuzimanje:

KI12/20, Podnosilac: Hamijete Dinarama-Daija, ocena ustavnosti presude Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju AC-I-13-0181-A0008 od 29. avgusta 2019. godine

KI12/20, rešenje o neprihvatljivosti od 14. oktobra 2020. godine, objavljeno 6. novembar 2020. god.

Ključne reči: individualni zahtev, pravo na pravično i nepristrasno suđenje, neblagovremen zahtev  

Podnositeljka zahteva je pred Sudom osporila presudu [AC-I-13-0181-A0008] Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 29. avgusta 2019. godine, kojom je odbijena, kao neosnovana, žalba podnositeljke zahteva protiv presude [SCEL-11-0075] Specijalizovanog veća.

Specijalizovano veće je presudom [SCEL-11-0075] odbilo, kao neosnovan, zahtev  podositeljke zbog toga što nije bila uvrštena na konačni spisak radnika sa legitimnim pravima na udeo u prihodima od 20% od privatizacije DP „Agimi“, Đakovica.

Podnositeljka zahteva je pred Sudom tvrdila da je osporena odluka doneta uz povredu njenih osnovnih prava i sloboda utvrđenih članovima 24. [Jednakost pred zakonom], 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 46. [Zaštita imovine] Ustava Republike Kosovo, kao i članom 6. (Pravo na pravično suđenje) i članom 1. Protokola br. 1 (Zaštita imovine) Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Podnositeljka zahteva je pred Sudom u suštini tvrdila i) da redovni sudovi nisu obrazložili osporenu odluku; (ii) da nije održana javna rasprava radi razmatranja njihovih navoda i (iii) da je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku.

Sud je utvrdio da zahtev podnositeljke nije podnet u zakonskom roku koji je propisan članom 49. Zakona i pravilom 39 (1) (c) Poslovnika o radu. Shodno tome, Sud je utvrdio da je zahtev podnositeljke neprihvatljiv jer je podnet van propisanog zakonskog roka.

podnosiocu:

Hamijete Dinarama-Daija

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je podnet van roka

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni