Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude Osnovnog suda u Prizrenu P. br. 1191/19 od 8. novembra 2019. godine, naredbe [Ppr. br. 487/2018] Osnovnog suda u Prizrenu od 8. avgusta 2019. godine i naredbe za dugoročnu zaplenu imovine [Ppr. br. 487/2018] Osnovnog suda u Prizrenu od 14. avgusta 2019. godine

br. predmeta KI 226/19

podnosiocu: Hysri Peçani

Preuzimanje:

Slučaj br. KI226/19, Podnosilac: Hysri Peçani, ocena ustavnosti presude Osnovnog suda u Prizrenu P. br. 1191/19 od 8. novembra 2019. godine, naredbe [Ppr. br. 487/2018] Osnovnog suda u Prizrenu od 8. avgusta 2019. godine i naredbe za dugoročnu zaplenu imovine [Ppr. br. 487/2018] Osnovnog suda u Prizrenu od 14. avgusta 2019. godine

Ključne reči: individualni zahtev, nediskriminacija, iscrpljenje pravnih sredstava

Iz spisa predmeta proizilazi da podnosilac zahteva pobija odluke redovnih sudova o dva zasebna slučaja, odnosno (i) prvi slučaj koji je povezan sa krivičnim delom prevare iz stava 1. člana 335. Krivičnog zakonika Republike Kosovo br. 04/L-082 (u daljem tekstu: Krivični zakonik), koji je pokrenut 2015. godine, a koji je Osnovni sud u Prizrenu rešio presudom [P. br. 1191/19] od 8. novembra 2019. godine; i (ii) drugi slučaj za koji je istraga pokrenuta 2018. godine u vezi sa nekoliko krivičnih dela, odnosno nezakonito obavljanje medicinske ili farmaceutske delatnosti iz stava 1. člana 262, izbegavanje poreza iz stava 1. člana 313, prevara iz stava 1. člana 335. i krivično delo neovlašćeno vlasništvo, kontrola ili posedovanje oružja iz stava 1. člana 374. Krivičnog zakonika, o kojima još uvek ne postoji meritorna odluka Osnovnog suda u Prištini – Specijalno odeljenje.

Što se tiče prvog slučaja, na osnovu spisa predmeta proizilazi da je podnosilac zahteva izjavio žalbu na presudu [P. br. 1191/19] Osnovnog suda od 8. novembra 2019. godine i još uvek čeka na odluku Apelacionog suda.

Podnosilac zahteva se žalio Ustavnom sudu navodeći da je osporena presuda doneta u suprotnosti sa Ustavom zbog “rasne diskriminacije”.

Sud primećuje da u okolnostima prvog i drugog slučaja, proizilazi da postupci pred redovnim sudovima još uvek nisu okončani. Shodno tome, zasnovano na načelu supsidijarnosti, Sud je dužan da zahteve podnosioca proglasi neprihvatljivim kao preuranjene, odnosno iz razloga što u njegovom slučaju nisu iscrpljena pravna sredstva.

Konačno, zahtev se proglašava neprihvatljivim, u skladu sa stavom 7. člana 113. Ustava, stavom 2. člana 47. Zakona i kao što je dalje precizirano tačkom (b) stava (1) pravila 39. Poslovnika.

 

 

podnosiocu:

Hysri Peçani

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Nisu iscrpljena pravna sredstva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Krivični