Rešenje

Ocena ustavnosti  presude K.br.2169-17 Osnovnog suda od 28. marta 2019. godine 

br. predmeta KI 180/19

Preuzimanje:
Sažetak

KI180/19, Podnosioci zahteva: Miloš Šćekić i Ljubica Šćekić, ocena ustavnosti  presude K.br.2169-17 Osnovnog suda od 28. marta 2019. godine 

KI180/19, Rešenje o neprihvatljivosti od 12. februar 2020. godine, objavljeno 27 aprila 2020. godine  

Ključne reči: Individualni zahtev, pravo na imovinu, neiscrpljenje pravnih sredstava, rešenje o neprihvatljivosti

Podnosioci zahteva su podneli zahtev Ustavnom sudu jer smatraju da su odluka državnog tužioca o povlačenju tužbe i odluka Osnovnog suda o obustavljanju krivičnog postupka suprotne sa članovima  24. [Jednakost pred zakonom], 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], 32. [Pravo na pravno sredstvo], 46. [Zaštita imovine], 54. [Sudska zaštita prava] i 109. stav 1. i 2. [Državno tužilaštvo] Ustava Republike Kosovo, kao i članom 8. (Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života) i članom 1. protokola 1. (Zaštita imovine) Evropske konvencije o ljudskim pravima.

U stvari, podnosioci su HPD-u podneli zahtev za povratak stanarskog prava nad stanom u kome su oni živeli do 1999. godine. Taj se postupak završio pravosnažnom odlukom HPCC kojom se Milošu Šćekiću priznaje stanarsko pravo.

Posle procedure oslobađanja stana od uzurpatora, predmetni stan je ponovo uzurpiralo isto lice. Ljubica Šćekić je podnela krivičnu prijavu tužilaštvu zbog uzurpacije predmetne imovine. Tokom prvog ročišta tužilaštvo se povuklo iz optužnice jer  i) podnosilac krivične prijave nije bilo lice kome je odlukom HPCC priznato stanarsko pravo, već njegova supruga, ii) jer stan nije imao rešeno svojinsko pitanje. Shodno tome, Osnovni sud je doneo rešenje o obustavljanju krivičnog postupka, uz pouku da podnosioci zahteva mogu da iniciraju parnični postupak u vezi sa predmetnim zahtevom kao i mogućnost da ulože žalbu Apelacionom sudu.

Sud je analizirao zahtev podnosilaca te je shodno tome našao da podnosioci zahteva nisu iscrpeli sva pravna sredstva vezano za krivičnu prijavu, konkretnije, nosilac stanarskog prava ima mogućnost da ponovo pokrene krivični postupak, kao i mogućnost da u parničnom postupku pokušaju da ostvare svoja prava. Štaviše, Sud je takođe primetio da  podnosioci zahteva nisu podneli žalbu Apelacionom sudu na rešenje Osnovnog suda, kao što je bilo u pouci o pravnom leku Osnovnog suda.

podnosiocu:

Miloš Šćekić i Ljubica Šćekić

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Nisu iscrpljena pravna sredstva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni