Rešenje

Ocena ustavnosti Presude Vrhovnog suda Republike Kosovo, Rev. 54/2019, od 11. marta 2019. godine

br. predmeta KI 95/19

Preuzimanje:
Sažetak

KI95/19, Podnosilac: Ruzhdi Bejta, Ocena ustavnosti Presude Vrhovnog Suda Republike Kosovo, Rev. 54/2019, od 11. marta 2019. godine

KI95/19 Rešenje o neprihvatljivosti od 8. oktobra 2019. godine, objavljeno 29.oktobar 2019 godine.

Ključne reči: Individualni zahtev, parnični postupak, zahtev neprihvatljiv

Podnosilac zahteva je Ruzhdi Bejta sa mestom stanovanja u Prištini, koji tvrdi da je njemu načinjena nepravda na konkursu od 18. oktobra 2012. godine za direktore i zamenike direktora koji je objavljen od strane Opštine Prištine – Direkcija Obrazovanja. Podnosilac zahteva je konkurisao za direktora srednje medicinske škole “Dr. Ali Sokoli” u Prišini, ali nije bio izabran. On se žalio u Komisiju za žalbe pri Ministarstvu Obrazovanja, od koje je dobio odgovor da ista nije nadležna za zapošljavanje i odabir direktora u školama. On je takođe podneo tužbu pred Osnovnim sudom u Prištini, gde je potonji odbio njegovu tužbu kao neosnovanu. Takođe su i njegova žalba od strane Apelacionog Suda, odnosno revizija od strane Vrhovnog Suda, bile odbijene kao neosnovane.

Podnosilac zahteva je pred Ustavnim Sudom osporio Presudu Vrhovnog suda Republike Kosova, Rev. 54/2019, od 11. marta 2019. godine, i tvrdio je da je tom presudom došlo do povrede njegovih prava koja su zagarantovan članovima 23 [Ljudsko dostojanstvo], 24 [Jednakost pred zakonom], 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo kao i članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o zaštiti ljudskih prava  i osnovnih sloboda.

Sud je primetio da podnosilac zahteva nije uspeo da tačno objasni svoje navode u vezi sa povredama prava i osnovnih sloboda koje su zagarantovane Ustavom i sami tim nije uspeo da ispuni uslove koji su navedeni u članu 48 Zakona a u vezi sa pravilom 39 (1) (d) Poslovnika o Radu (vidi, slučaj Ustavnog Suda KI02/18, citiran iznad, stavovi 40-41).

Stoga, Sud je utvrdio da zahtev podnosioca zahteva ne pojašnjava tačno i ne predstavlja na adekvatan način navode u vezi sa povredama njegovih prava i kao takav, zahtev se treba odbiti zbog neispunjenja kriterijuma o prihvatljivosti koji su predviđeni u članu 48 Zakona a u vezi sa pravilom 39 (1) (d) Poslovnika o Radu.

 

 

podnosiocu:

Ruzhdi Bejta

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni