Rešenje

Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova Rev. br. 107/2020 od 6. aprila 2020. godine

br. predmeta KI 106/20

Preuzimanje:
Sažetak

KI106/20, Podnosilac zahteva: Kosovska kompanija za distribuciju i snabdevanje električnom energijom “KEDS” DD, Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova  Rev. br. 107/2020 od 6. aprila 2020. godine 

KI106/20, Rešenje o neprihvatljivosti, usvojeno dana 10. februara 2021. godine

Ključne reči: individualni zahtev, zahtev očigledno neosnovan, pravna sigurnost, zahtev neprihvatljiv.

Podnosilac zahteva pred Sudom osporava presudu Vrhovnog suda Kosova [Rev. br. 107/2020] od 6. aprila 2020. godine, tvrdeći da je prilikom donošenja iste došlo do povrede njegovih prava koja su zagarantovana članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava, u vezi sa članom  6. (Pravo na pravično suđenje) EKLjP-a

Okolnosti ovog konkretnog slučaja su povezane sa činjenicom da je radnik V.M. bio zaposlen kod podnosioca zahteva na radnom mestu “Odgovorni za projekte u poslovanju”. Radnik je zasnovao radni odnos sa podnosiocem zahteva 15. novembra 2005. godine do 7. maja 2016. godine. Podnosilac zahteva je mesec dana pre isteka ugovora na određeno vreme, , odlukom br. 106, obavestio radnika V.M,  da je njegov ugovor okončan i da se isti neće obnoviti.

Radnik V.M. je podneo tužbu Osnovnom sudu u Prizrenu, a protiv gore navedene Odluke, a potonji je putem Presude [C. br. 519/16], odbio, kao neosnovanu, tužbu radnika V.M, i obrazložio da radnik nije imao 10 godina radnog iskustva kod podnosioca zahteva. Nakon žalbe radnika V.M, Apelacioni sud je odbio žalbu. Nakon toga je radnik V.M. podneo reviziju protiv presude prvostepenog i drugostepenog suda.

Dana 6. aprila 2020. godine, Vrhovni sud je, presudom [Rev. br. 107/2020], usvojio, kao osnovanu, reviziju koja je bila podneta od radnika i preinačio presude Osnovnog suda u Prizrenu i Apelacionog suda. Tom prilikom, Vrhovni sud je odlučio da (i) se obaveže podnosilac zahteva da radnika V.M vrati na radno mesto, obrazlažući da Kolektivni sporazum se mora sprovoditi i za KEDS,  jer se pored ostalog, u dva člana ugovora o radu podnosioca zahteva i radnika V.M.  zasnivala na Kolektivnom sporazumu. Prema članu 10. stav 5. Kolektivnog sporazuma Kosova ugovor o radu na određeno vreme, koji se obnavlja na jasan način ili na očigledan način, za period zaposlenja dužeg od 3 godine, smatraće se kao zaključeni ugovor na neograničeno vreme.

Podnosilac zahteva u suštini pred Sudom tvrdi da osporena odluka nije obrazložena i, štaviše, u potpunosti je u suprotnosti sa ranijom praksom samog Vrhovnog Suda Kosova o pitanjima vraćanja zaposlenih na radno mesto.

Sud je, nakon procene navoda podnosioca zahteva, primenjujući i standarde sudske prakse Evropskog Suda za Ljudska prava, zaključio da je zahtev neprihvatljiv, jer su navodi o povredi člana 31 Ustava  očigledno neosnovani u “očiglednom ili evidentnom odsustvu povreda”, i damim tim su i neprihvatljivi, u skladu sa stavom 7 člana 113 Ustava, članom 47 Zakona i pravilom 39 (2) Poslovnika o Radu.

podnosiocu:

Kosovska kompanija za distribuciju i snabdevanje električnom energijom “KEDS” DD

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje