Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude Ac. br. 2000/2015 Apelaciong suda od 31. marta 2020. godine

br. predmeta KI 155/20

podnosiocu: Sopa Rasim

Preuzimanje:

KI155/20, Podnosilac zahteva: Sopa Rasim, Ocena ustavnosti presude Ac. br. 2000/2015 Apelaciong suda od 31. marta 2020. godine

 KI155/20, rešenje od 3. novembra 2021. godine, objavljena 1 decembar 2021. godine

Ključne reči: individualni zahtev, postupak za utvrđivanje vlasništva, jednakost pred zakonom, pravo na pravično suđenje, zaštita imovine, očigledno neosnovan zahtev, neprihvatljiv zahtev

Podnosilac zahteva je podneo tužbeni zahtev  Opštinskom sudu u Prizrenu za utvrđivanjem vlasništva nad  stambenim objektom u vlasništvu naslednika pokojnog M.K. Ovaj postupak je prošao kroz sve faze i razmatran je od strane redovnih sudova gde je na kraju Apelacioni sud odbio kao neosnovan tužbeni zahtev  podnosioca zahteva za utvrđivanjem vlasništva na spornom nepokretnošću, sa obrazloženjem da podnosilac zahteva nije uspeo da dokaže da je bio vlasnik sporne nepokretnosti niti da je ispunio zakonske uslove za vlasništvom nad spornom nepokretnošću.

Podnosilac je osporio ustavnost presude Ac. br. 2000/2015 Apelaciong suda od 31. marta 2020. godine, navodeći povredu svojih prava koja su zagarantovana članom 21. [Opšta Načela], članom 24. [Jednakost pred Zakonom], članom 31. [Pravo na Pravično i Nepristrasno suđenje] i članom 46. [Zaštita imovine] Ustava Republike Kosovo (u daljem tekstu: Ustav).

Što se tiče navodne povrede prava zagarantovanih članom 31, Ustava, u konkretnom slučaju Sud primećuje da se tvrdnje podnosioca vezano za povredu članova 31. Ustava, svode na pogrešno utvrđeno činjenično stanje i pogrešnu primenu i interpretaciju zakona, čime on pokreće pitanje pogrešne primene i interpretacije zakonskih odredbi, što spada isključivo u nadležnost redovnih sudova (zakonitost)..

Što se tiče navodne povrede prava zagarantovanih članovima 21, 24 i 46 Ustava ovi navodi spadaju u „nepotkrepljene ili neobrazložene“ navode, jer podnosilac zahteva samo pominje ove odredbe Ustava, ali ne objašnjava kako su povređene

Stoga, Sud zaključuje da zahtev u celini treba da se proglasi očigledno neosnovan i shodno tome, neprihvatljiv na ustavnim osnovama u skladu sa pravilom 39 (2) Poslovnika.

podnosiocu:

Sopa Rasim

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Član 24 - Jednakost pred Zakonom, Član 31 - Pravo na Pravično i Nepristrasno Suđenje, Član 46 - Zaštita Imovine

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni