Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude AA. br. 804/2021 Apelacionog suda od 4. oktobra 2022. godine

br. predmeta KI178/23

podnosiocu: Bogoljub Rakić

Preuzimanje:

KI178/23, Podnosilac zahteva: Bogoljub Rakić, ocena ustavnosti presude AA. br. 804/2021 Apelacionog suda od 4. oktobra 2022. godine

KI178/23, rešenje o neprihvatljivosti od 22. januara 2024. godine, objavljeno 22. februar 2024. godine

Ključne reči: pravo na pravično i nepristrasno suđenje, neprihvatljiv zahtev, zahtev van roka

Iz spisa predmeta proizilazi da je podnosilac podneo zahtev opštini Podujevo za upis društvene svojine preduzeća Zemljoradničke zadruge „Përparimi“ u Podujevu, tražeći da mu se prenese i uknjiži vlasništvo nad istom, navodeći da je na osnovu presude Opštinskog suda u Kuršumliji od 24. aprila 1996. godine, filijala u Podujevu, podnosiocu zahteva priznato pravo svojine na spornoj parceli. Nakon odbijanja žalbe opštine Podujevo i Katastarske agencije, podnosilac zahteva je podneo tužbu Osnovnom sudu, kojom je tražio ukidanje odluke Katastarske agencije i priznavanje prava svojine na spornoj parceli. Osnovni sud je odbio tužbeni zahtev podnosioca, kao neosnovan. Odluku Osnovnog suda je usvojio i Apelacioni sud. Nakon toga, podnosilac zahteva se obratio Državnom tužiocu, gde je poslednje navedeni putem obaveštenja obavestio podnosioca zahteva da u konkretnom slučaju ne postoji pravni osnov za pokretanje zahteva za zaštitu zakonitosti.

Podnosilac zahteva je pred Ustavnim sudom navodio da su mu osporenom odlukom povređena prava, zagarantovana članom 31. [Prao na pravično i nepristrasno suđenje] i članom 46. [Zaštita imovine] Ustava.

Sud je ocenio da u slučaju podnosioca zahteva, nakon prijema presude [AA. br. 804/2021] od 4. oktobra 2022. godine Apelacionog suda, ništa ga nije sprečilo da se obrati Sudu. Međutim, on je koristio pravna sredstva, kao što je predlog za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti, što nije bilo u njegovoj diskreciji. Sud je u konkretnom slučaju, utvrdivši da je u ovom slučaju konačna odluka presuda Apelacionog suda, zaključio da zahtev podnosioca nije podnet u zakonskom roku koji je propisan članom 49. Zakona i pravilom 34 (1) (c) Poslovnika o radu.

podnosiocu:

Bogoljub Rakić

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je podnet van roka

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni