Rešenje o neprohvatljivosti

Ismet Bajrami protiv NewCo Ferronikeli Complex d.o.o.

br. predmeta KI 01/09

podnosiocu: Ismet Bajrami

Preuzimanje:

Podnosilac zahteva je podneo zahtev navodeći povredu prava na rad, koja je po njemu bila posledica primene diskriminirajućih praksi pri zapošljavanju kada je podnosiocu odbijeno zapošljavanje zbog toga „što je dolazio iz jedne druge opštine,“ Podnosilac nije izneo detalje da li je koristio druga pravna sredstva koja je mogao imati na raspolaganju, Ustavni sud je odlučio da se zahtev odbija kao neprihvatljiv, uz obrazloženje da podnosilac zahteva nije podneo nikakav dokaz da je koristio druga pravna sredstva koja je imao na raspolaganju, ne ispunjavajući na taj način uslove za podnošenje zahteva na osnovu člana 113.7

podnosiocu:

Ismet Bajrami

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Nisu iscrpljena pravna sredstva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni