Rešenje o neprohvatljivosti

Agim Paca protiv Envera Hasanija, bivšeg rektora Univerziteta u Prištini.

br. predmeta KI 88/10

podnosiocu: Agim Paca

Preuzimanje:

Podnosilac zahteva je podneo zahtev pri Ustavnom sudu, o kojem tvrdi da je g, Enver Hasani, bivši rektor Prištinskog Univerziteta, kršio nekoliko zakona i podzakonska akta tokom obavljanja dužnosti rektora Prištinskog Univerziteta, konkretnije njegovim imenovanjem kao redovnog profesora Pravnog fakulteta i asociranog profesora Pravnog fakulteta, On pretenduje da je ovim radnjama on kršio odredbe statuta Prištinskog Univerziteta i Zakona o visokom obrazovanju, Ustavni sud je odlučio da je zahtev podnosioca neprihvatljiv, uz obrazloženje da podnosilac nije dokazao da je žrtva kršenja njegovih individualnih prava, kao takav ovaj zahtev predstavlja jedno actio popularis za koji pojedinci nisu ovlašćeni prema članu 113, Ustava

podnosiocu:

Agim Paca

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti