Aktgjykim

Për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit [ARJ.nr.114/2022] të 23 dhjetorit 2022 të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, ndërlidhur me Aktvendimin [AA.nr.650/2022] e 1 shtatorit 2022 të Gjykatës së Apelit dhe Aktvendimin [A.nr.1875/22] e 2 gushtit 2022 të Gjykatës Themelore në Prishtinë

Nr. të lëndës KI90/23

Parashtruesit: Shqipdon Fazliu

Shkarko:
llogo_gjkk_png_2

 

 

 

 

 

 

 

 

Prishtinë, më​​ 10​​ tetor​​ 2023

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Nr. ref..: AGJ 2289/23

 

 

 

 

 

 

 

AKTGJYKIM​​ 

 

 

rastin nr.​​ KI90/23

 

  Parashtrues

 

​​ Shqipdon​​ Fazliu

 

 

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit​​ [ARJ.​​ nr. 114/2022]​​ 

të Gjykatës Supreme të Kosovës,​​ të​​ 23​​ dhjetorit​​ 2022

 

 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

 

 

e përbërë nga:

 

Gresa Caka-Nimani, kryetare

Bajram Ljatifi, zëvendëskryetar

Selvete Gërxhaliu-Krasniqi, gjyqtare

Safet Hoxha, gjyqtar

Radomir Laban, gjyqtar​​ 

Remzije Istrefi-Peci, gjyqtare​​ 

Nexhmi Rexhepi, gjyqtar dhe

Enver Peci, gjyqtar

 

 

Parashtruesi i kërkesës​​ 

 

 • Kërkesa është dorëzuar nga​​ Shqipdon Fazliu​​ nga Gjilani​​ (në tekstin e mëtejmë:​​ parashtruesi i kërkesës). Parashtruesi i kërkesës përfaqësohet nga​​ Flakron Sulejmani,​​ avokat​​ nga Prishtina.​​ ​​ 

 

 

Vendimi i kontestuar​​ 

 

 • Parashtruesi i kërkesës konteston kushtetutshmërinë e Aktgjykimit​​ [ARJ.​​ nr. 114/2022]​​ të​​ 23​​ dhjetorit​​ 2022​​ të Gjykatës Supreme të​​ Republikës së​​ Kosovës (në​​ tekstin e mëtejmë: Gjykata Supreme)​​ lidhur me Aktvendimin​​ [AA.​​ nr. 650/2022]​​ e​​ 1​​ shtatorit​​ 2022​​ të​​ Gjykatës së Apelit të​​ Republikës së​​ Kosovës (në​​ tekstin e mëtejmë: Gjykata e Apelit)​​ dhe Aktvendimin​​ [A.nr.1875/22]​​ e​​ 2 gushtit 2022 të​​ Departamentit​​ për Çështje​​ Administrative​​ të​​ Gjykatës​​ Themelore në Prishtinë (në​​ tekstin e mëtejmë: Gjykata Themelore).​​ 

 

 • Aktgjykimi i kontestuar​​ [ARJ.nr.114/2022]​​ i Gjykatës Supreme i është dorëzuar parashtruesit të kërkesës më 10​​ janar​​ 2023.

 

Objekti i çështjes​​ 

 

 • Objekt i çështjes është vlerësimi i kushtetutshmërisë së​​ Aktgjykimit të​​ kontestuar të​​ Gjykatës Supreme,​​ përmes​​ të cilit​​ pretendohet se parashtruesit të kërkesës i janë shkelur të drejtat dhe liritë​​ themelore të​​ garantuara me nenin​​ 24 [Barazia para Ligjit],​​ nenin​​ 31 [E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm],​​ nenin​​ 32 [E Drejta për Mjete Juridike],​​ nenin​​ 45 [Të Drejtat Zgjedhore dhe të Pjesëmarrjes]​​ dhe nenin 54 [Mbrojtja Gjyqësore e të Drejtave]​​ të Kushtetutës së Republikës së Kosovës​​ (në tekstin e mëtejmë:​​ Kushtetuta)​​ në lidhje me nenin​​ 6 (E drejta për një proces të rregullt)​​ dhe nenin​​ 13 (E drejta për zgjidhje efektive)​​ të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut​​ (në tekstin e mëtejmë:​​ KEDNJ),​​ si dhe me nenin​​ 10​​ (pa titull)​​ të Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut.​​ 

 

Baza juridike​​ ​​ 

 

 • Kërkesa bazohet në​​ paragrafët 1 dhe 7 të​​ nenit​​ 113 [Jurisdiksioni dhe Palët e Autorizuara]​​ të Kushtetutës,​​ nenet​​ 22​​ (Procedimi i kërkesës)​​ dhe​​ 47​​ (Kërkesa individuale)​​ të Ligjit nr.​​ 03/L-121​​ për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës​​ (në tekstin e mëtejmë:​​ Ligji)​​ dhe rregullin​​ 25​​ (Parashtrimi i kërkesave dhe përgjigjeve)​​ të Rregullores së punës së Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës​​ nr. 01/2023​​ (në tekstin e mëtejmë:​​ Rregullorja e punës).​​ 

 

 • Më 7 korrik 2023, Rregullorja e punës së Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës Nr. 01/2023, u publikua në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës dhe hyri në​​ fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit të saj. Rrjedhimisht gjatë shqyrtimit të kërkesës, Gjykata Kushtetuese i referohet dispozitave të Rregullores së lartcekur, e cila ka shfuqizuar Rregulloren e punës së Gjykatës Kushtetuese nr. 01/2018. Lidhur me këtë, konform Rregullit 78 (Dispozitat kalimtare) të Rregullores së punës Nr.01/2023, përjashtimisht, dispozita të caktuara të Rregullores së punës Nr.01/2018, do të vazhdojnë të zbatohen në lëndët e regjistruara në Gjykatë përpara shfuqizimit të saj, vetëm nëse dhe për aq sa janë më të favorshme për palët.

 

Procedura në Gjykatën Kushtetuese​​ 

 

 • ​​ 28​​ prill​​ 2023,​​ përfaqësuesi i parashtruesit​​ ​​ kërkesës​​ e​​ dorëzoi kërkesën në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës​​ (në tekstin e mëtejmë:​​ Gjykata).

 

 • ​​ 3​​ maj​​ 2023,​​ Kryetarja e Gjykatës përmes Vendimit​​ [nr.​​ GJR.KI90/23],​​ caktoi gjyqtarin​​ Nexhmi Rexhepi​​ gjyqtar raportues,​​ ndërsa përmes Vendimit​​ [nr. KSH.KI90/23],​​ caktoi Kolegjin shqyrtues, të përbërë nga gjyqtarët:​​ Selvete Gërxhaliu-Krasniqi,​​ kryesuese​​ dhe​​ Safet Hoxha dhe​​ Remzije Istrefi-Peci, anëtarë.​​ ​​ 

 

 • ​​ 4​​ maj 2023,​​ Gjykata e pranoi një shkresë​​ nga Presidentja e Republikës së​​ Kosovës,​​ përmes​​ të​​ cilës,​​ kërkohet njoftim nga Gjykata lidhur me “ndonjë​​ kërkesë​​ eventuale kushtetuese” në​​ ndërlidhje me “procedurat që​​ janë​​ zhvilluar në​​ Këshillin Prokurorial të​​ Kosovës për përzgjedhjen e kandidatit për Kryeprokuror të​​ Shtetit” dhe në​​ të​​ cilën,​​ ndër tjerash, theksohet që, “Duke qenë​​ se Aktgjykimi Refuzues i Gjykatës Supreme​​ është​​ shpallur më​​ 27 dhjetor 2022, kjo nënkupton njërën datë​​ nga e cila ka filluar të​​ rrjedhë​​ afati 4 mujor. Por, Zyra e Presidentes së​​ Republikës së​​ Kosovës nuk mund të​​ ketë​​ informacion për kohën kur Aktgjykimi i mësipërm i​​ është​​ dorëzuar palës, rrjedhimisht kur mund të​​ përfundojë​​ afati 4 mujor bazuar në​​ datën e pranimit të​​ aktgjykimit nga pala” dhe “prandaj,​​ meqë​​ këto afate ndërlidhen edhe me veprimet e Presidentes në​​ procesin e emërimit të​​ Kryeprokurorit të​​ Shtetit, kërkojmë​​ me respekt nga Gjykata Kushtetuese të​​ na njoftojë​​ nëse ka pranuar ndonjë​​ kërkesë​​ kushtetuese individuale nga kandidatët që​​ i janë​​ nënshtruar procesit të​​ përzgjedhjes së​​ kandidatit për Kryeprokuror të​​ Shtetit, të​​ zhvilluar në​​ KPK, pas shterimit të​​ afateve kushtetuese dhe ligjore dhe pas shkresës së​​ fundit njoftuese të​​ Gjykatës Kushtetuese, të​​ datës 14.04.2023”.​​ ​​ Më 12 maj 2023, Gjykata iu përgjigj Presidentes së​​ Republikës,​​ duke theksuar që​​ (i)​​ Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës, sipas dispozitave përkatëse të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese dhe Rregulloren e saj të punës, i njofton palët përkatëse, përfshirë palët e interesuara, për lëndët e regjistruara në Sekretarinë e saj; dhe (ii)​​ sikurse në lidhje me shkresën që keni dërguar në Gjykatë më 7 prill 2023, po ashtu edhe lidhur me shkresën tuaj të 4 majit 2023, në të cilën kërkoni të informoheni nëse është​​ pranuar ndonjë kërkesë individuale nga kandidatët që i janë nënshtruar procesit të përzgjedhjes së kandidatit për Kryeprokuror të Shtetit, Gjykata, në frymën e komunikimit institucional, ju njofton se më 28 prill 2023, ka regjistruar kërkesën KI90/23 me​​ parashtrues​​ z.​​ Shqipdon Fazliu. Kërkesa e lartcekur​​ është​​ kërkesë individuale, përmes të cilës kontestohet​​ Aktgjykimi [ARJ. nr. 114/2022] i 23 dhjetorit 2022 i Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës.

 

 • Dy shkresat e lartcekura ndërlidhen me shkresën e parë​​ të​​ Presidentes së​​ Republikës të​​ 7 prillit 2023 drejtuar Gjykatës përmes të​​ cilës​​ kishte kërkuar njoftim nëse Gjykata “ka pranuar ndonjë​​ kërkesë​​ kushtetuese individuale nga kandidatët që​​ i janë​​ nënshtruar procesit të​​ përzgjedhjes së​​ kandidat për Kryeprokuror të​​ Shtetit”, duke sqaruar, ndër tjerash, që​​ këtë​​ kërkesë​​ e adreson në​​ mënyrë​​ që​​ “të​​ sigurohem se cfarëdo veprimi që​​ ndërmarrë​​ unë​​ si Presidente e Republikës së​​ Kosovës, në​​ lidhje me procesin dhe procedurat e emërimit të​​ Kryeprokurorit të​​ Shtetit, të​​ mos ndikoj në​​ procedurat eventuale që​​ janë​​ duke u zhvilluar apo që​​ potencialisht mund të​​ zhvillohen në​​ Gjykatën Kushtetuese”. Kësaj shkrese Gjykata Kushtetuese i ishte përgjigjur më​​ 14 prill 2023, duke theksuar që​​ Gjykata nuk ka ndonjë​​ kërkesë​​ nga individë​​ që​​ kontestojnë​​ procedurat gjyqësore që​​ janë​​ zhvilluar para gjykatave të​​ rregullta lidhur me procesin e lartcekur. ​​ 

 

 • ​​ 8​​ maj​​ 2023,​​ Gjykata​​ njoftoi përfaqësuesin e parashtruesit të kërkesës për regjistrimin e kërkesës.​​ Të njëjtën ditë, Gjykata i dërgoi Gjykatës Themelore një kopje të kërkesës dhe njëkohësisht,​​ i kërkoi​​ Gjykatës​​ Themelore që të​​ dorëzojë​​ në Gjykatë​​ dëshminë se kur i është dorëzuar parashtruesit të kërkesës​​ Aktgjykimi i kontestuar.​​ 

 

 • ​​ 11​​ maj 2023,​​ Gjykata Themelore dërgoi dëshminë, përkatësisht fletë-kthesën​​ ​​ konfirmon se​​ Aktgjykimi i kontestuar i është dorëzuar parashtruesit të kërkesës më​​ 10​​ janar 2023.

 

 • ​​ 28​​ shtator​​ 2023,​​ Kolegji shqyrtues shqyrtoi raportin e gjyqtarit raportues dhe njëzëri i rekomandoi Gjykatës​​ pranueshmërinë​​ e kërkesës.​​ Të njëjtën ditë, Gjykata vendosi​​ njëzëri: (i) të deklarojë​​ të pranueshme kërkesën;​​ dhe​​ (ii) të konstatojë që Aktgjykimi [ARJ. nr. 114/2022] i 23 dhjetorit 2022 i Gjykatës Supreme në ndërlidhje me Aktvendimin [ AA.nr. 650/2022] e 1 shtatorit 2022 të Gjykatës së Apelit dhe Aktvendimin [A.nr.1875/22] e 2 gushtit 2022 të Gjykatës Themelore, nuk janë në​​ kundërshtim me paragrafin 1 të nenit 31 [E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm] të Kushtetutës së Republikës në lidhje me paragrafin 1 të nenit 6 (E drejta për një proces të rregullt) të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.​​ 

 

Përmbledhja e fakteve​​ 

 

 • Gjykata që në fillim të përmbledhjes së fakteve të kërkesës së parashtruar konsideron se​​ është​​ e nevojshme të​​ reflektojë​​ një​​ përshkrim të​​ gjendjes faktike lidhur me veprimet dhe procedurat​​ që janë iniciuar dhe zhvilluar​​ nga parashtruesi i​​ kërkesës​​ ​​ deri në momentin e parashtrimit të kësaj kërkese në Gjykatë.​​ Me këtë​​ qëllim, Gjykata rikujton se parashtruesi i kërkesës,​​ ka qenë kandidat pjesëmarrës​​ ​​ konkursin, përkatësisht​​ procedurën e përzgjedhjes për pozitën e Kryeprokurorit të Shtetit,​​ ​​ shpallur​​ më 14 janar 2022​​ nga Këshilli Prokurorial i Kosovës​​ (në tekstin e mëtejmë:​​ KPK).​​ ​​ këtë​​ kontekst, Gjykata në​​ vijim, do të​​ paraqesë​​ ​​ mënyrë​​ ​​ përmbledhur (i) procedurën e ndjekur nga KPK përkitazi me propozimin e kandidatit për Kryeprokuror​​ sipas shkresave të​​ dorëzuara në​​ Gjykatë; (ii) kërkesën për vlerësim të​​ kushtetutshmërisë​​ përkitazi me këtë​​ proces të​​ paraqitur nga parashtruesi i kërkesës para Gjykatës Kushtetuese, regjistruar në​​ Gjykatë​​ si KI57/22 dhe KI79/22; dhe (iii)​​ kërkesëpadinë​​ përkitazi me këtë​​ proces të​​ paraqitur nga parashtruesi i kërkesës para gjykatave të​​ rregullta​​ dhe konstatimet përfundimtare të​​ ​​ cilave kontestohen para Gjykatës përmes këtij rasti.

 

 • procedura e ndjekur nga KPK lidhur me​​ përzgjedhjen​​ e kandidatit për Kryeprokurorë​​ ​​ Shtetit​​ 

 

 • ​​ 14 janar 2022, KPK shpalli konkursin për emërimin e Kryeprokurorit të​​ Shtetit​​ bazuar në​​ Rregulloren Nr.06/2019 për Emërimin e Kryeprokurorit të​​ Shtetit dhe Kryeprokurorëve të​​ Prokurorive të​​ Republikës së​​ Kosovës (në​​ tekstin e mëtejmë: Rregullorja për Emërimin e Kryeprokurorit).​​ ​​ 18 mars 2022, kandidatët për Kryeprokuror të​​ Shtetit, përfshirë​​ parashtruesin e kërkesës,​​ i janë​​ nënshtruar procesit të​​ intervistimit nga Paneli vlerësues​​ i KPK-së.​​ Intervistimi i kandidatëve ishte transmetuar përmes Radio Televizionit të​​ Kosovës.​​ 

 

 • Më​​ 22 mars 2022,​​ Kryesuesi i Panelit vlerësues​​ përmes “Njoftimit Përfundimtar [nr. 419/2022]”,​​ (i) kishte njoftuar parashtruesin e kërkesës që​​ i njëjti​​ është​​ radhitur i dyti në​​ konkurrencë​​ me kandidatët tjerë​​ dhe për pasojë,​​ nuk​​ i​​ ishte​​ përcjellë KPK-së​​ si kandidat​​ përfundimtar për votim;​​ (ii) i kishte dorëzuar poentimin përfundimtar nga të​​ gjithë​​ anëtarët e Panelit vlerësues të​​ anonimizuar dhe poentimin individual​​ i​​ anonimizuar,​​ i​​ dhënë​​ nga secili anëtar i​​ Panelit vlerësues,​​ bashkë​​ me arsyetimin për secilën kategori​​ vlerësimi; dhe (iii) e kishte udhëzuar në​​ të​​ drejtën e ankesës përkitazi me vlerësimet​​ dhe poentimet​​ e​​ Panelit vlerësues në​​ Komisionin për rishqyrtim të​​ KPK-së.​​ ​​ 

 

 • Më​​ 23 mars 2022, parashtruesi i kërkesës parashtroi kërkesë​​ tek Sekretariati i KPK-së​​ duke kërkuar qasje në​​ dosjet e kandidatëve të​​ tjerë​​ dhe në​​ vlerësimin dhe​​ poentimin e tyre,​​ duke theksuar​​ se​​ në​​ të​​ kundërtën e ka “të​​ pamundur të​​ ushtroj efektivisht mjetin juridik”.​​ Në​​ po të​​ njëjtën ditë,​​ parashtruesi i kërkesës​​ pranoi njoftimin​​ nga KPK​​ që​​ bazuar në​​ nenin 15 (Njoftimi i kandidateve) të​​ Rregullores për Emërimin e Kryeprokurorit,​​ kërkesa për të​​ pasur qasje në​​ dosjet dhe poentimet e kandidatëve të​​ tjerë,​​ është​​ refuzuar.

 

 • Më​​ 28 mars 2022, parashtruesi​​ i kërkesës​​ parashtroi kundërshtim para Komisionit për​​ rishqyrtim brenda KPK-së, duke pretenduar (i) moszbatim të​​ dispozitave të​​ Ligjit për KPK-në; (ii) moszbatim të​​ dispozitave të​​ Rregullores për Emërimin e Kryeprokurorit; dhe (iii) poentim të​​ pasaktë.​​ Në​​ esencë​​ dhe ndër tjerash, parashtruesi i kërkesës​​ pretendoi që​​ (i) Rregullorja për Emërimin e Kryeprokurorit​​ është​​ në​​ kundërshtim me Kushtetutën dhe Ligjin për KPK-në; (ii) përmes propozimit të​​ vetëm një​​ kandidati për vlerësimin e KPK-së, të​​ njëjtës i​​ është​​ pamundësuar zgjedhja në​​ mes​​ të​​ alternativave,​​ në​​ kundërshtim me Ligjin për KPK-në,​​ Aktgjykimin e Gjykatës në​​ rastin​​ KI34/17,​​ me parashtruese​​ Valdete Daka,​​ lidhur me​​ vlerësimin e kushtetutshmërisë​​ së​​ Vendimit të​​ Këshillit Gjyqësor të​​ Kosovës, KGJK nr. 50/2017, të​​ 6 marsit 2017​​ (në​​ tekstin e​​ mëtejmë: Aktgjykimi i Gjykatës në​​ rastin​​ KI34/17)​​ dhe​​ me​​ Opinionet relevante të​​ Komisionit të​​ Venecias, përfshirë​​ CDL-AD(2015)039, CDL-AD(2005)039, CDL—PI(2015)001; (iii) refuzimi i qasjes në​​ dosjet dhe poentimet e të​​ gjithë​​ kandidatëve tjerë, i ka pamundësuar​​ ushtrimin efektiv të​​ mjetit juridik në​​ kundërshtim me Kushtetutën​​ dhe Ligjin për KPK-në; dhe (iv) poentimi i katër​​ (4)​​ anëtarëve të​​ Panelit vlerësues​​ të​​ KPK-së​​ ka qenë​​ i pasaktë, sepse të​​ njëjtit nuk kanë​​ arsyetuar zbritjen e pikëve nga maksimumi i pikëve​​ të​​ lejuara përkitazi me kriteret​​ mbi bazën e të​​ cilave bëhet vlerësimi sipas Rregullores për Emërimin e Kryeprokurorit ose arsyetimi përkatës nuk ka qenë​​ i saktë​​ dhe i bazuar. ​​ 

 

 • Më​​ 1 prill 2022, Komisioni për​​ rishqyrtim​​ i KPK-së​​ trajtoi kundërshtimin e parashtruesit​​ të​​ kërkesës, ndërsa me 4 prill 2022,​​ i​​ dorëzoi raportin​​ përkatës​​ KPK-së. Komisioni për​​ rishqyrtim,​​ (i)​​ refuzoi si të​​ pabazuara pretendimet e parashtruesit​​ të​​ kërkesës​​ lidhur me moszbatim të​​ Ligjit për KPK-në​​ dhe Rregullores për Emërimin e Kryeprokurorit;​​ por​​ (ii)​​ rekomandoi që​​ pjesërisht të​​ miratohen kundërshtimet e parashtruesit​​ të​​ kërkesës,​​ vetëm sa i përket pretendimit për poentim të​​ pasaktë, me propozimin që​​ anëtarët e Panelit​​ vlerësues të​​ rishikojnë​​ edhe një​​ herë​​ procesin rreth arsyetimit të​​ poentimit​​ përkatës. Në​​ këtë​​ kontekst, sa i përket kundërshtimit të​​ parashtruesit të​​ kërkesës, përkitazi me vlerësimin e anëtarëve të​​ Panelit​​ vlerësues me kodet 159 FTC, 214 LOD, 142 OID dhe 430VIK lidhur me kriteret​​ e përcaktuara përmes nenit 13​​ (Kriteret për poentim)​​ të​​ Rregullores për Emërimin e Kryeprokurorit, përkatësisht​​ (i)​​ "integriteti i​​ kandidatit"; (ii)​​ "njohuritë​​ teknike dhe përvoja",​​ (iii)​​ "shkathtësitë​​ udhëheqëse dhe menaxheriale"; dhe (iv)​​ "koncept dokumenti dhe prezantimi", Komisioni për​​ rishqyrtim​​ i KPK-së​​ propozoi që​​ të​​ aprovohet kundërshtimi,​​ duke​​ vlerësuar​​ që​​ anëtarët përkatës të​​ Panelit​​ vlerësues​​ mund të​​ arsyetojnë​​ zbritjen e pikëve​​ përkatëse​​ në​​ raport​​ me pikët maksimale​​ të​​ saktësuara për secilin kriter​​ vlerësimi. Pjesa tjetër e kundërshtimit,​​ sa i përket poentimit të​​ pasaktë,​​ u refuzua sepse Komisioni për​​ rishqyrtim gjeti se poentimi ishte në​​ harmoni me arsyetimin e dhënë​​ nga ana e anëtarëve të​​ Panelit​​ vlerësues​​ të​​ KPK-së.​​ 

 

 • Më​​ 6 prill 2022, KPK mbajti takim,​​ në​​ të​​ cilin,​​ (i) shqyrtoi​​ Raportin​​ e​​ Komisionit për​​ rishqyrtim; dhe (ii)​​ zhvilloi votimin​​ për propozimin e kandidatit për pozitë​​ të​​ Kryeprokurorit te Shtetit.

 

 • Përkitazi me shqyrtimin e raportit​​ të​​ Komisionit për​​ rishqyrtim, KPK përmes Vendimit​​ [KPK.nr-470/2022], refuzoi​​ të​​ njëjtin,​​ duke arsyetuar, ndër tjerash,​​ që​​ (i) vlerësimet dhe arsyetimet e anëtarëve të​​ Panelit vlerësues janë​​ në​​ harmoni me Udhëzuesin për nenet 13​​ (Kriteret e poentimit)​​ dhe 14​​ (Procesi i poentimit)​​ të​​ Rregullores për Emërimin e Kryeprokurorit;​​ (ii)​​ anëtarët e Panelit vlerësues kanë​​ vepruar në​​ përputhje me nenin 14​​ (Procesi i poentimit)​​ të​​ Rregullores për Emërimin e Kryeprokurorit; (iii)​​ përmbledhja e arsyetimit të​​ vlerësimit për kriteret​​ përkatëse​​ nga ana e anëtarëve të​​ Panelit​​ vlerësues,​​ përputhet​​ me poentimin e bërë, me prezantimin e kandidatit gjatë​​ intervistës dhe dosjen e vlerësimit;​​ dhe (iv) edhe po të​​ plotësoheshin më​​ tej arsyetimet​​ përkatëse, kjo nuk do të​​ rezultonte në​​ ndryshim të​​ poentimit dhe rrjedhimisht,​​ nuk do të​​ ndikonte në​​ rezultatin përfundimtar, përkatësisht renditjen e kandidatëve​​ për propozim​​ për Kryeprokuror​​ të​​ Shtetit.​​ 

 

 • Përkitazi me votimin e kandidatit për Kryeprokuror të​​ Shtetit​​ të​​ propozuar nga​​ Paneli vlerësues, KPK përmes Vendimit [KPK.nr-475/2022] vendosi që​​ (i) z. Blerim Isufaj,​​ përkatësisht kandidati i radhitur si i pari nga procedura e vlerësimit,​​ të​​ nominohet për Kryeprokuror të​​ Shtetit; (ii) z. Blerim Isufaj,​​ t’i​​ propozohet Presidentes​​ për emërim si Kryeprokuror i Shtetit; (iii) "propozimi për emërim të​​ jetë​​ i arsyetuar me shkrim duke përfshirë​​ gjithë​​ procesin e nominimit të​​ kandidatit të​​ propozuar për emërim për Kryeprokuror të​​ Shtetit"; (iv) obligoi Sekretariatin​​ e KPK-së​​ që​​ këtë​​ Vendim ta publikojë​​ në​​ uebfaqe; dhe (v) theksoi që​​ vendimi hyn në​​ fuqi në​​ ditën e miratimit nga KPK.

 

 • ​​ ​​ njëjtën datë, përkatësisht më​​ 6 prill 2022, parashtruesit të​​ kërkesës i​​ është​​ dorëzuar Vendimi [Nr.474/2022] i KPK-së​​ për refuzimin e Raportit të​​ Komisionit për Rishqyrtim.​​ 

 

(ii) kërkesa e parë​​ e​​ parashtruar në​​ Gjykatën Kushtetuese, e regjistruar si​​ ​​ KI57/22 dhe KI79/22

 

 • ​​ 28​​ prill​​ 2022,​​ parashtruesi i kërkesës​​ iu drejtua Gjykatës Kushtetuese, duke kontestuar kushtetutshmërisë​​ e (i) Vendimit [KPK/nr.474/2022] për Refuzimin e Raportit të​​ Komisionit për rishqyrtim; dhe (ii) Vendimit [KPK/Nr.475/2022] për propozimin e kandidatit për Kryeprokuror të​​ Shtetit, që​​&nb