Rešenje

Ocena ustavnosti presude Pml. br. 265/2016 Vrhovnog suda Kosova od 22. novembra 2016. godine

br. predmeta KI50/17

Preuzimanje:
Sažetak

KI50/17, podnosilac zahteva: Ismail Hasani, ocena ustavnosti presude Pml. br. 265/2016  Vrhovnog suda Kosova od 22. novembra 2016. godine

KI50/17, rešenje o neprihvatljivosti od 21. februara 2018. godine, objavljeno 11. aprila 2018. godine.

Ključne reči: Individualni zahtev, očigledno neosnovan

Dana 18. juna 2015. godine, Osnovni sud u Gnjilanu-Odeljenje u Vitini (presudom P. br. 434/14) je oglasio krivim podnosioca zahteva za krivično delo lažno prijavljivanje i osudio ga na novčanu kaznu.

Dana 9. jula 2016. godine, Apelacioni sud je (presudom PA1. br. 1164/15) odbio, kao neosnovanu, žalbu podnosioca zahteva i potvrdio presudu Osnovnog suda.

Podnosilac zahteva je podneo zahtev za zaštitu zakonitosti Vrhovnom sudu protiv presude Apelacionog suda i Osnovnog suda.

Podnosilac zahteva navodi povredu prava na pravično i nepristrasno suđenje, pravo za žalbu u krivičnom predmetu i pravo da ne bude dva puta osuđivan ili kažnjen za isto krivično delo.

Sud je utvrdio da podnosilac zahteva nije naveo činjenice koje pokazuju da je u postupcima pred redovnim sudovima na bilo koji način došlo do povrede njegovih Ustavom i Konvencijom zagarantovanih prava na pravično i nepristrasno suđenje, pravo na žalbu u krivičnom predmetu i pravo da ne bude dva puta osuđivan ili kažnjen za isto krivično delo. Prema tome zahtev podnosioca je očigledno neosnovan i stoga neprihvatljiv.

podnosiocu:

Ismail Hasani

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Krivični