Rešenje

Ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Kosova Rev. br. 105/2018 od 4. maja 2018. godine

br. predmeta KI 161/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI161/18, Podnosilac: Ejup Koci, ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Kosova Rev. br. 105/2018 od 4. maja 2018. godine

KI161/18, rešenje o neprihvatljivosti od 6. juna 2019. godine, objavljeno 23. jula 2019. godine

Ključne reči: individualni zahtev, parnični postupak, pravo na pravično suđenje, neblagovremen zahtev, neprihvatljiv zahtev

Podnosilac zahteva je pred Sudom osporio ustavnost rešenja Vrhovnog suda Rev. br. 105/2018 od 22. juna 2018. godine u vezi sa rešenjem Apelacionog suda Ac. br. 2176/2016 od 7. februara 2018. godine, navodeći povredu članova 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], 32. [Pravo na pravno sredstvo], 46. [Zaštita imovine], 54. [Sudska zaštita prava] i 55. [Ograničenje prava i osnovnih sloboda] Ustava, kao i člana 6. [Pravo na pravično suđenje] i člana 1. Protokola br. 1 Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Sud je, nakon što je razmotrio slučaj u celini, došao do zaključka da se njegov zahtev mora proglasiti neprihvatljivim jer se u slučaju podnosioca zahteva smatralo da  “konačnu odluku” u vezi sa obustavljanjem postupka zbog pitanja procesne legitimacije podnosioca, u smislu pravila 39 (1) (c) Poslovnika, predstavlja rešenje Apelacionog suda Ac. br. 2176/2018, a ne rešenje Vrhovnog suda Rev. br. 105/2018. U tom kontekstu, odluka Apelacionog suda je doneta 7. februara 2018. godine, što znači da je od njenog prijema prošlo više od 4 (četiri) meseca, odnosno da je zahtev podnet po isteku roka propisanog članom 49. Zakona i pravilom 39 (1) (c) Poslovnika.

podnosiocu:

Ejup Koci

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni