Rešenje

Slučaj br. KI 14/09 naslednici Ymera Loxhe i Sehita Loxhe

br. predmeta KI 14/09

Preuzimanje:
Sažetak

Podnosioci zahteva su podneli zahtev protiv odluke Vrhovnog suda kojom je odbijen zahtev za zaštitu zakonitosti, podnet od podnosioca protiv odluke Okružnog suda u Peći iz 1945, godine, kojom je odbijen ponovni otvaranje krivičnog postupka prema kojoj braća Ymer Loxha i Sehit Loxha su proglašeni narodnim neprijateljima i konfiskovana im je imovina, Podnosioci navode da im je negirano pravo na pravedno i nepristrasno suđenje i pravo na efektivno pravno sredstvo, pretendirajući da Vrhovni sud nije vršio pravilno tumačenje zakona, Istovremeno, podnosioci pretendiraju da slučaj suđen od strane Okružnog suda u Peći 1945, godine bio krivičan slučaj, pri čemu je mera konfiskacije imovine na osnovu zakona o posebnim krivičnim delima protiv naroda i države izrečena samom protiv osuđenih lica, a ne i protiv lica koja su proglašena narodnim neprijateljima, Ustavni sud je odlučio da odbija zahtev podnosioca kao neprihvatljiv, uz obrazloženje da je mimo vremenskog roka i da nije u skladu sa odredbama Ustava, Sud je našao da prilikom razmatranja predmeta nije našao neku indikaciju da su prethodne procedure u ovom slučaju bile nepravilne ili da su imale arbitrarne mrlje, Dalje, kada je reč o povratku konfiskovane imovine, Sud je konstatovao da je Skupština Kosova odgovorna za donošenje zakona o povratku imovine na osnovu preporuka Sveobuhvatnog predloga za rešavanje statusa Kosova, u Prilogu VII, član 6 (1) i član 143, Ustava u vezi sa članom 2 (13) Priloga XII (Zakonodavna agenda), Konstatirajući da takav zakon nije još uvek usvojen, Sud podseća autoritete Republike Kosova na njihovu obavezu da uspostave jedan nezavisan „mehanizam“ da bi bio formalizovan politički zakonski i institucionalni okvir za adresiranje pitanja povratka imovine

podnosiocu:

Trashegimtaret e Ymer Loxhës dhe Sehit Loxhës

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje