Presuda

Ministarstva unutrašnjih poslova, Sudskog saveta Kosova iMinistarstva pravosuđa

br. predmeta KI 06/10

Preuzimanje:
Sažetak

Podnosilac zahteva je podneo zahtev pri Ustavnom sudu, tražeći ocenu ustavnosti kršenja pretpostavljene njegove slobode kretanja postupcima Ministarstva za unutrašnje poslove i Opštinskog suda u Prištini, On pretenduje da mu je to ograničenje učinjeno povodom ne izdavanja „certifikata da nije pod istragom“, neophodan dokumenat za Ministarstvo unutrašnjih poslova za izdavanje pasoša, a koji se traži od građana da isti pribave u opštinskim sudovima njihovog prebivališta, Prema podnosiocu zahteva, Opštinski sud u Prištini je na nepravilan i pogrešan način protumačio zakonske odredbe koja predviđaju da se takvo ograničenje za ne izdavanje pasoša čini samo na osnovu odluke Suda za zabranu istog, Dalje, on navodi da se sloboda njegovog kretanja nastavila ograničavati od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, koje bez pravnog osnova oduzima pravo građane na izdavanje pasoša ukoliko ne dostavljaju „certifikat da nisu pod istragom“, a zapravo takvo oduzimanje prava se, po Krivičnom zakoniku, može učiniti samo ukoliko je nadležni sud doneo odluku da tako nešto zabrani, Istovremeno, podnosilac zahteva je tražio uvođenje privremene mere radi izbegavanja dalje diskriminacije i kršenja prava građana za slobodu kretanja, kada se uslovljavaju nekom krivičnom procedurom koja je u toku,U vezi sa uvođenjem privremene mere, Sud je odlučio da odbacuje ovaj zahtev, uz obrazloženje da podnosilac nije dostavio nikakav dokaz kojim bi ukazao da će on pretrpeti nenadoknadivu štetu ili da bi uvođenje takve bilom od javnog interesa,Ustavni sud je odlučio da proglasi zahtev prihvatljivim, smatrajući da podnosilac nije imao efektivnog pravnog sredstva kojim bi mogao da napada postupke suprotnih stranaka i to je bilo dokazano i od strane samih njih na sednici saslušanja, Dalje, Sud je odlučio, uz obrazloženje, da je bilo povrede prava podnosioca na slobodu kretanja, jer odluka i ograničenja koja su njemu učinjena ne izdavanjem pasoša, nisu u skladu sa zakonom o putnim ispravama, koji jasno predviđa da pasoš može da se ne izdaje samo u slučajevima kada je nadležni sud stavio zabranu za njegovo izdavanje, Štaviše, Sud ističe da je takva mera, mada je imala legitiman cilj, bila rezultat jedne pogrešne prakse između odgovarajućih institucija, o čemu podnosilac nije imao efektivno pravno sredstvo

podnosiocu:

Valon Bislimi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Presuda

Povreda ustavnih prava

Član 35 - Sloboda Kretanja, Član 54 - Sudska Zaštita Prava

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Krivični