Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta “Ukshin Hoti” u Prizrenu posetili Sud

17.04.2019

Ustavni sud su posetili studenti četvrte godine Pravnog fakulteta Univerziteta “Ukshin Hoti” u Prizrenu, u pratnji univerzitetskog profesora i bivšeg zamenika predsednika Ustavnog suda Kosova, prof. dr. Kadri Kryeziu.

Studente su primili zamenik glavnog pravnog savetnika Ustavnog suda, g. Nexhat Kelmendi i direktor Kancelarije za komunikaciju i informisanje (KKI), g. Veton Dula.

Tokom održanog sastanka, savetnik Kelmendi je prvo upoznao studente sa funkcijom, odgovornostima i ulogom koju Ustavni sud Kosova ima u odnosu na druge organe državne vlasti i redovne sudove u zemlji.

Savetnik Kelmendi je u nastavku izneo kratku prezentaciju u vezi sa stranama koje su prema Ustavu ovlašćene da podnesu zahtev Ustavnom sudu, i tom prilikom za svaku stranu koja je ovlašćena za podnošenje zahteva izneo komparativnu elaboraciju sa odlukama koje je do sada doneo Sud.

Savetnik Kelmendi je diskutovao i o presudama Ustavnog suda koje su imale najveći uticaj na vladavinu prava i zaštitu ustavnosti u zemlji, naglašavajući ujedno i ustavnu obavezu zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda u skladu sa sudskim odlukama Evropskog suda za ljudska prava.

O saradnji Ustavnog suda sa Venecijanskom komisiju, podnošenju zahteva Foruma Venecijanske komisije i podnošenju zahteva Forumu Venecijanske komisije, kao i o ukupnom broju zahteva koji su do sada podneti, studente je detaljno informisao direktor KKI i ujedno službenik za vezu Ustavnog suda sa Venecijanskom komisijom, g. Veton Dula.