Obrazac zahteva

Podnosioci

Kako počinje postupak u Ustavnom sudu?

Ako ste odlučili da podnesete zahtev u Ustavnom sudu, treba da popunite formular zahteva, koji možete preuzeti na internet stranici Suda ili da ga direktno tražite u Sudu (iako vam za ovo može trebati više vremena).
Pre nego što popunite formular zahteva, molimo Vas da konsultujte „Uputstva“ za popunjavanje formulara, koji takođe možete pronaći na internet stranici Ustavnog suda.

Nakon što popunite formular zahteva, možete ga podneti lično Sudu tokom redovnog radnog vremena ili preko elektronske pošte (e-mail). Zahtev treba da je obrazložen i istom se prilažu dokazi i sva druga neophodna dokumenta (nemojte podnositi originalna dokumenta, jer vam se neće vratiti nakon okončanja razmatranja predmeta).

Zahtev treba da se uputi generalnom sekretaru, treba da uključuje datum podnošenja i treba da se potpiše od strane lica koje ga podnosi.

Sva pitanja u vezi podnošenje zahteva Sudu mogu se uputiti na sledeću adresu e-pošte: [email protected].

Ko može podneti podnesak?

Na osnovu Ustava Repiblike Kosova podnosilac zahteva mogu biti institucije i individi (fizičko ili pravno lice).

Kakav je postupak u Ustavnom sudu?

Ukoliko Ustavni sud ocijeni da je zahtev dopustiv, Sud će zahtijevati od druge strane da dostavi svoj odgovor ili da podnese dokumente vezane za zahtev. Nedostavljanje odgovora ne utiče na tok postupka pred Sudom.

Postupak se obavlja u pismenoj formi i Sud može održati javnu raspravu kada je potrebno raspraviti pitanje od značaja za donošenje odluke.

Podnosilac zahteva može izložiti vlastiti predmet pred Sudom ili može izabrati osobu koja će ga zastupati pred Sudom. U tom slučaju, podnosilac zahteva treba angažovati advokata koji ce izložiti njegov slučaj. Svaki zastupnik je dužan predočiti punomoć na osnovu koje zastupa podnosilaca.