Odluke sa sednice za razmatranje koja je održana 8. oktobra 2019. godine

08.10.2019

Na sednici za razmatranje održane 8. oktobra 2019. godine, Ustavni sud Republike Kosovo je razmotrio i odlučio o zahtevima: 1. KI. 73/19; 2. KI 78/19; 3. KI 88/18; 4. KI 201/18; 5. KI 143/18; 6. KI 73/18; 7. KI 95/19; 8. KI 96/19; 9. KI 97/19; 10. KI 110/19 i 11. KI 10/18. Ispod možete pročitati kratak sadržaj odluka Suda (puni tekstovi rešenja i presuda će biti uručeni stranama, biće objavljeni na službenoj elektronskoj stranici Suda i u Službenom listu tokom narednih dana):

1. Rešenje
Predmet: KI 73/19
Podnosilac zahteva: Hamzë Fekaj

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda Kosova [AA. br. 506/2018], od 12. februara 2019. godine, kojom je, po navodima podnosioca zahteva, došlo do povrede njegovih prava zagarantovanih članom 3 [Jednakost pred Zakonom], stav 2, Ustava Republike Kosovo.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članu 22 [Procesuiranje podnesaka] i članu 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo (br. 03/L-121) kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Kosovo.
– Sud je, na osnovu člana 113, stavovi 1 i 7 Ustava, člana 20 Zakona o Ustavnom Sudu i pravilima 39 (1)(a), 39(2) i 59(2) Poslovnika o Radu odlučio da je zahtev neprihvatljiv.

2. Rešenje
Predmet: KI 78/19
Podnosilac zahteva: Miodrag Pavić

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti Presude Vrhovnog suda Republike Kosova [Pml. br. 270/2018], od 18. decembra 2018. godine, kojom je, po navodima podnosioca zahteva, došlo do povrede njegovih prava koja su zagarantovana članom 22 [Direktna primena međunarodnih sporazuma i instrumenata] i člana 54 [Sudska zaštita prava] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev je bio zasnovan na članu 113.7 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članu 22 [Procesuiranje podnesaka] i članu 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo (br. 03/L-121) kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Kosovo.
– Sud je, na osnovu člana 113.7 Ustava, člana 20 Zakona o Ustavnom Sudu i pravilima 39(2) i 59(2) Poslovnika o Radu odlučio da je zahtev neprihvatljiv.

3. Rešenje
Predmet: KI 88/18
Podnosilac zahteva: Hysnije Dedinca

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti Rešenja Vrhovnog suda Republike Kosova [Rev. br. 124/2018], od 12. aprila 2018. godine, kojim je, po navodima podnositeljke zahteva, došlo do povrede njenih prava koja su zagarantovana članom 3 [Jednakost pred zakonom], članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], članom 32 [Pravo na pravno sredstvo], članom 54 [Sudska zaštita prava] i članom 102 [Opšta načela sudskog sistema] Ustava Republike Kosovo, a u vezi sa članom 6 [Pravo na pravično suđenje] i članom 13 [Pravo na delotvorni pravni lek] Evropske Konvencije o zaštiti Ljudskih prava.
Zahtev je bio zasnovan na članu 113.7 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članu 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo (br. 03/L-121) kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Kosovo.
– Sud je, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članom 20 Zakona o Ustavnom Sudu i u skladu sa pravilima 39(2) i 59(2) Poslovnika o Radu odlučio da je zahtev neprihvatljiv.

4. Rešenje
Predmet: KI 201/18
Podnosilac zahteva: Selami Taraku

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti Presude Vrhovnog suda Republike Kosova [Rev. br. 322/2018], od 15. oktobra 2018. godine, kojom je, po navodima podnosioca zahteva, došlo do povrede njegovih prava koja su zagarantovana članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i članom 46 [Zaštita imovine] Ustava Republike Kosovo, članom 6 (Pravo na pravično suđenje) i članom 1 Protokola br. 1 (Zaštita imovine) Evropske konvencije o Ljudskim pravima, kao i članom 10 Univerzalne deklaracije o Ljudskim pravima.
Zahtev je bio zasnovan na članu 113.7 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članu 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo (br. 03/L-121) kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Kosovo.
– Sud je, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članom 20 Zakona o Ustavnom Sudu i u skladu sa pravilima 39(2) i 59(2) Poslovnika o Radu odlučio da je zahtev neprihvatljiv.

5. Rešenje
Predmet: KI 143/18
Podnosilac zahteva: Bekim Mustafa

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti Presude Apelacionog suda Republike Kosova [Ac. br. 3248/17], od 17. jula 2018. godine, kojom je, po navodima podnosioca zahteva, došlo do povrede njegovih prava koja su zagarantovana članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 54 [Sudska zaštita Prava] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članu 22 [Procesuiranje podnesaka] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo (br. 03/L-121) kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Kosovo.
– Sud je, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, članom 20 Zakona o Ustavnom Sudu i pravilima 39(2) i 59(2) Poslovnika o Radu odlučio da je zahtev neprihvatljiv.

6. Rešenje
Predmet: KI 73/18
Podnosilac zahteva: N. S.

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti Presude Osnovnog suda u Mitrovici [CN. br. 89/2015], od 14. avgusta 2015. godine, kojom je, po navodima podnosioca zahteva, došlo do povrede njegovih prava i sloboda koje su zagarantovane članom 24 [Jednakost pred Zakonom] i članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo, kao i članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o Ljudskim pravima. Podnosilac zahteva je takođe tražio da se njegov identitet ne obelodani javno.
Zahtev je bio zasnovan na članu 113.7 Ustava, na članu 47 Zakona o Ustavnom sudu (br. 03/L-121) kao i pravilu 32 Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, članom 20 Zakona o Ustavnom Sudu i pravilima 39(2) i 39(3) (b) Poslovnika o Radu odlučio da je zahtev neprihvatljiv. Sud je takođe usvojio zahtev podnosioca u vezi sa ne obelodanjivanjem njegovog identiteta, u skladu sa članom 8.1. Konvencije o Pravima Deteta i pravilom 32 (6) Poslovnika o Radu.

7. Rešenje
Predmet: KI 95/19
Podnosilac zahteva: Ruzhdi Bejta

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti Presude Vrhovnog suda Republike Kosova [Rev. br. 54/2019], od 11. marta 2019. godine, kojom je, po navodima podnosioca zahteva, došlo do povrede njegovih prava koja su zagarantovana članovima 23 [Ljudsko dostojanstvo], 24 [Jednakost pred zakonom], 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo kao i članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o zaštiti Ljudskih prava.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članu 22 [Procesuiranje podnesaka] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo (br. 03/L-121) kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Kosovo.
– Sud je, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, članovima 20 i 48 Zakona o Ustavnom Sudu i pravilima 39(1) (d) 9 59 (2) Poslovnika o Radu odlučio da je zahtev neprihvatljiv.

8. Rešenje
Predmet: KI 96/19
Podnosilac zahteva: Ðeljalj Kazagić

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti Rešenja Vrhovnog suda Republike Kosova [PZD. br. 820/2019], od 5. februara 2019. godine, kojom je, po navodima podnosioca zahteva, došlo do povrede njegovih prava koja su zagarantovana članom 30 [Prava optuženog] i članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1. i 7. člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo (br. 03/L-121), kao i na pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Kosovo.
– Sud je, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članom 20 Zakona o Ustavnom Sudu i pravilima 39 (3) (b) i 56 (2) Poslovnika o Radu, odlučio da je zahtev neprihvatljiv.

9. Rešenje
Predmet: KI 97/19
Podnosilac zahteva: Gëzim Sadrijaj, Gazmend Sadrijaj i Hidajete Sadrijaj

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti Presude Vrhovnog suda Republike Kosova [Rev. br. 403/2018], od 8. januara 2019. godine, kojom je odbijena revizija podnosilaca zahteva podneta protiv presude Apelacionog suda Kosova [Ac. br. 1481/2018], od 10. aprila 2018. godine. Podnosioci zahteva su tvrdili da su im presudom Vrhovnog Suda povređena prava koja su zagarantovana članom 31 [Pravo na Pravično i Nepristrasno Suđenje] Ustava Republike Kosovo, a u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o zaštiti Ljudskih prava.
Zahtev je bio zasnovan na stavu 7. člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo (br. 03/L-121), kao i na pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Kosovo.
– Sud je, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članom 20 Zakona o Ustavnom Sudu i pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o Radu, odlučio da je zahtev neprihvatljiv.

10. Rešenje
Predmet: KI 110/19
Podnosilac zahteva: Fisnik Baftijari

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti Presude Vrhovnog suda Republike Kosova [Pml. br. 123/2019], od 14. maja 2019. godine, kojom je, po navodima podnosioca zahteva, došlo do povreda njegovih prava koja su zagarantovana članovima: 24 [Jednakost pred Zakonom], 30 [Prava optuženog], 31 [Pravo na Pravično i Nepristrasno Suđenje], i 34 [Pravo lica da mu se ne Sudi dva Puta za isto Krivično Delo] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1. i 7. člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo (br. 03/L-121), i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Kosovo.
– Sud je, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članom 20 Zakona o Ustavnom Sudu i pravilima 39(2) i 59 (2) Poslovnika o Radu, odlučio da je zahtev neprihvatljiv.

11. Presuda
Predmet: KI 10/18
Podnosilac zahteva: Fahri Deqani

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti Presude Vrhovnog suda Republike Kosova [Pml. br. 357/2017], od 22. decembra 2017. godine, kojom je odbijen, kao neosnovan, zahtev podnosioca za zaštitu zakonitosti protiv rešenja Apelacionog suda [PN1. 2156/2017], od 6. decembra 2017. godine, i rešenja Osnovnog suda u Uroševcu, Odeljenje za teška krivična dela [PKR. br. 155/15], od 24. novembra 2017. godine. Podnosilac zahtev je tvrdio da su mu presudom Vrhovnog suda [Pml. br. 357/2017], povređena njegova prava koja su zagarantovana članom 29. [Pravo na slobodu i sigurnost], stav 4, i članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosova.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1. i 7. člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121, i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Kosovo.
Sud je, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članovima 47 i 48 Zakona o Ustavnom Sudu i pravilu 59 (1) Poslovnika o Radu, odlučio:

I. DA PROGLASI, jednoglasno, zahtev prihvatljivim;
II. DA UTVRDI, većinom glasova, da presuda Vrhovnog suda Kosova [Pml. br. 357/2017] od 22. decembra 2017. godine nije u saglasnosti sa članom 29. [Pravo na slobodu i sigurnost], stav 1 tačka (2) Ustava Republike Kosovo u vezi sa članom 5. (Pravo na slobodu i bezbednost) stav 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima.