Odluke sa sednice za razmatranje koja je održana 5. septembra 2019. godine

05.09.2019

Na sednici za razmatranje održane 5. septembra 2019. godine, Ustavni sud Republike Kosovo je razmotrio i odlučio o zahtevima: 1. KI 108/18; 2. KI 205/18 i 3. KI 67/19.
Ispod možete pročitati kratak sadržaj odluka Suda (puni tekstovi rešenja i presuda će biti uručeni stranama, biće objavljeni na službenoj elektronskoj stranici Suda i u Službenom listu tokom narednih dana):

1. Rešenje
Predmet: KI 108/18
Podnosilac zahteva: Blerta Morina

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti Odluke [br. 64/14] Agencije za Civilnu Registraciju od 13. juna 2018. godine, kojom je, po navodima podnosioca zahteva, došlo do povrede njegovih prava i osnovnih sloboda zagarantovanih članovima 23 [Ljudsko dostojanstvo], 24 [Jednakost pred zakonom] i 36 [Pravo na privatnost] Ustava Republike Kosovo a u vezi sa članom 8 (Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života) Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članu 22 [Procesuiranje podnesaka] i članu 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo (br. 03/L-121) kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Kosovo.
– Sud je, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članom 47 Zakona o Ustavnom Sudu kao i pravilom 39 (1)(b) Poslovnika o Radu, odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim, kao preuranjen, uz obrazloženje da je tužba o upravnom sporu, podneta pred Osnovnim sudom, dovoljna i sigurna kako u teoriji tako i u praksi, i kao rezultat toga, u skladu sa principom subsidijarnosti, Sud prvo treba da omogući redovnim sudovima da razmotre navode podnosioca zahteva.

2. Rešenje
Predmet: KI 205/18
Podnosilac zahteva: Elmi Dragusha

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Republike Kosovo [Pml. nr. 61/2018], od 16. oktobra 2018. godine, kojoj je, po tvrdnjama podnosioca zahteva, došlo do povrede njegovih prava koja su zagarantovana članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članu 22 [Procesuiranje podnesaka] i članu 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo (br. 03/L-121) kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Kosovo.
– Sud je, na osnovu člana 113.7 Ustava, člana 20 Zakona o Ustavnom Sudu kao i u skladu sa pravilima 39(2), (3)(b) i 59(2) Poslovnika o Radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim.

3. Rešenje
Predmet: KI 67/19
Podnosilac zahteva: Hajrije Rina Zhitija Ajeti

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti Presude Osnovnog suda u Uroševcu [C. nr. 571/18], od 12. novembra 2018. godine, kojom je, po navodima podnositeljke zahteva, došlo do povrede njenih prava i osnovnih sloboda zagarantovanih u članu 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo a u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članu 22 [Procesuiranje podnesaka] i članu 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo (br. 03/L-121) kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Kosovo.
– Sud je , u skladu sa članom 113.1 i 113.7 Ustava, članom 47.2 Zakona o Ustavnom Sudu kao i skladu sa pravilom 39 (1)(b) Poslovnika o Radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim.