Odluke sa sednice za razmatranje koja je održana 27. maja 2020. godine

27.05.2020

Na sednici za razmatranje održane 27. maja 2020. godine, Ustavni sud Republike Kosovo je razmotrio i odlučio o zahtevima: 1. KI 36/20; 2. KI 04/20; 3. KI 41/20 i KI 133/19. Ispod možete pročitati kratak sadržaj odluka Suda (puni tekstovi rešenja i presuda će biti uručeni stranama, biće objavljeni na službenoj elektronskoj stranici Suda i u Službenom listu tokom narednih dana):

1. Rešenje
Predmet: KI 36/20
Podnosilac zahteva: Limak Kosovo International Airport SH.A. „Adem Jashari”

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog Suda Kosova [Rev. br. 10/2018], od 16. oktobra 2018. godine, kojom je, po navodima strane koja je podnela zahtev, došlo do povrede njegovih prava koja su zagarantovana članovima: 24 [Jednakost pred zakonom], 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], 32 [Pravo na pravno sredstvo] i 46 [Zaštita imovine] Ustava Republike Kosovo a u vezi sa članom 6 (Pravno na pravično suđenje) i članom 1 Protokola br. 1 Evropske Konvencije o Zaštiti Ljudskih prava.
Zahtev je bio zasnovan na stavu 4 člana 21 [Opšta načela] i stavu 7 člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-12, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, na osnovu stavova 1 i 7 člana 113 Ustava, člana 20 na o Ustavnom Sudu i pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o Radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim.

2. Odluka
Predmet: KI 04/20
Podnosilac zahteva: Lulzim Sadiku

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti “navodne presude Apelacionog suda Kosova [PAKR. br. 494/16], od 11. novembra 2016. godine“, kojom je podnosilac zahteva proglašen krivim. U svom zahtevu, podnosilac zahteva nije precizirao koja su to prava koja su zagarantovana Ustavom bila povređena ovom odlukom.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava Republike Kosovo, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-12, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, u skladu sa članom 113.1 Ustava, članovima 22.4 i 48 Zakona o Ustavnom Sudu i u skladu sa pravilima 32 (2)(h) i 35 (5) Poslovnika o Radu, odlučio da odbaci zahtev.

3. Rešenje
Predmet: KI 41/20
Podnosilac zahteva: Shaqir Krasniqi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Osnovnog suda u Đakovici [C. br. 865/09], od 16. maja 2016. godine, kojom je, po navodima podnosioca zahteva, došlo do povrede njegovih prava i osnovnih sloboda koje su zagarantovane članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i članom 46 [Zaštita imovine] Ustava Republike Kosovo, i članom 6 Evropske Konvencije o zaštiti Ljudskih prava.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava Republike Kosovo, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-12, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članom 47 Zakona o Ustavnom Sudu i u skladu sa pravilom 39 (1) (b) Poslovnika o Radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim.

4. Rešenje
Predmet: KI 133/19
Podnosilac zahteva: Nysret Tafili

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog Suda Kosova [Rev. br. 204/2019], od 25. jula 2019. godine, kojom je, po navodima podnosioca zahteva, došlo do povrede njegovih prava i osnovnih sloboda koje su zagarantovane članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo, a u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o zaštiti Ljudskih prava.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava Republike Kosovo, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-12, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, članom 20 Zakona o Ustavnom Sudu i u skladu sa pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o Radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim.