Odluke sa sednice za razmatranje koja je održana 22. jula 2020. godine

22.07.2020

Na sednici razmatranja, održanoj 22. jula 2020. godine, Ustavni sud Republike Kosovo je razmotrio sledeće zahteve: 1. KI 56/18; 2. KI 35/20; 3. KI 47/19; 4. KI 69/19; 5. KI 185/19; 6. KI 19/20; 7. KI 20/20, KI 21/20, KI 22/20 i KI 23/20; 8. KI 27/20; 9. KI 37/20; 10. KI 64/20 i 11. KI 76/20. Ispod možete pročitati kratke sažetke odluka (kompletni tekstovi odluka će se uručiti stranama, objaviti na internet stranici Suda i u Službenom listu narednih dana):

1. Presuda
Predmet: KI 56/18
Podnosilac zahteva: Ahmet Frangu

Predmetna stvar zahteva je ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [ARJ. UZVP. br. 67/2017] od 22. decembra 2017. godine u vezi sa presudom Apelacionog suda Kosova [AA. br. 333/2017] od 20. oktobra 2017. godine i presudom Osnovnog suda u Prištini [A. br. 1185/2014] od 5. juna 2017. godine. Podnosilac zahteva je navodio da su mu osporenom presudom Vrhovnog suda povređena prava i osnovne slobode, zagarantovane u članovima: 24. [Jednakost pred zakonom], 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], 53. [Tumačenje odredbi ljudskih prava] i 54. [Sudska zaštita prava] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7 člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Ustavni sud, u skladu sa članovima 113.7 i 116.1 Ustava, članovima 47 i 48. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 59 (1), 64 (2) i 66 Poslovnika o radu, većinom glasova,

ODLUČUJE

I. DA PROGLASI zahtev prihvatljivim;

II. DA UTVRDI da je došlo do povrede člana 36. [Pravo na privatnost] Ustava u vezi sa članom 8. (Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života) Evropske konvencije o ljudskim pravima;

III.DA UTVRDI da je došlo do povrede člana 54. [Sudska zaštita prava] Ustava u vezi sa članom 13. (Pravo na delotvorni pravni lek) Evropske konvencije o ljudskim pravima;

IV. DA PROGLASI sledeće odluke nevažećim:

a) presudu Vrhovnog suda [ARJ. UZVP. br. 67/2017] od 22.decembra 2017.godine;
b) presudu Apelacionog suda [AA. br. 333/2017] od 20.oktobra 2017.godine;
c) presudu Osnovnog suda [A. br. 1185/2014] od 5.juna 2017.godine;
d) odluke Agencije za civilnu registraciju [br. 30/2014] od 24.juna 2014.godine i [br. 86/013] od 18.novembra 2013.godine; i
e) odluku Sektora civilnog stanja opštine Priština [br.01-203-194645] od 16.oktobra 2013.godine;

V. DA NALOŽI Agenciji za civilnu registraciju Ministarstva unutrašnjih poslova i Sektoru za civilno stanje opštine Priština do 30. oktobra 2020. godine da registruje smrt I.F. u Osnovnom registru umrlih;

VI. DA NALOŽI Agenciji za civilnu registraciju Ministarstva unutrašnjih poslova i Sektoru civilnog stanja opštine Priština da obavesti Sud, u skladu sa pravilom 66 (4) Poslovnika o radu, u vezi sa merama preduzetim za primenu presude Suda;

VII. DA OSTANE snažno posvećen ovom pitanju, u skladu sa ovim nalogom.

2. Rešenje
Predmet: KI 35/20
Podnosilac zahteva: Ðeljalj Kazagić

Predmetna stvar zahteva je ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Kosova [Pzd. br. 133/2019] od 18. novembra 2019. godine, kojim je podnosilac zahteva navodio da su mu povređena prava zagarantovana članovima: 21. [Opšta načela], 24.1 [Jednakost pred zakonom], 31.2 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 33.4 [Načelo legaliteta i proporcionalnosti u krivičnim postupcima], 54. [Sudska zaštita prava] i 55.5 [Ograničenje prava i osnovnih sloboda] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1 i 7 člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članom 20. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (2), 39 (3)(b) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

3. Rešenje
Predmet: KI 47/19
Podnosilac zahteva: Bislim Kosumi

Predmetna stvar zahteva je ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [Rev. br. 5/2019] od 7. februara 2019. godine u vezi sa presudom Apelacionog suda Kosova [Ac. br. 2584/14] od 17. oktobra 2018. godine. Podnosilac zahteva je navodio da su mu ovom presudom povređena prava zagarantovana članom 3. [Jednakost pred zakonom], članom 24. [Jednakost pred zakonom] i članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1 i 7 člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka], 47. [Individualni zahtevi], 48. [Tačnost podneska] i 49 [Rokovi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113. Ustava i pravilom 39 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

4. Rešenje
Predmet: KI 69/19
Podnosilac zahteva: Nazim Kolukaj

Predmetna stvar zahteva je ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Kosova [Rev. br. 360/2018] od 26. novembra 2018, godine, kojim je odbijen zahtev podnosioca zahteva za reviziju podnetu protiv rešenja Apelacionog suda Kosova [AC. br. 2289/2017] od 23. aprila 2018. godine. Podnosilac zahteva je navodio da su mu ovim rešenjem povređena prava i slobode koje su zagarantovane članom 22. [Direktna primena međunarodnih sporazuma i instrumenata], članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i članom 53. [Tumačenje odredbi ljudskih prava] Ustava Republike Kosovo, članom 5.3 i 5.4 (Pravo na slobodu i sigurnost) i članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima, kao i članom 14.1 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima. Podnosilac zahteva je navodio da mu je osporenim rešenjima povređen i član 182.2, tačka (n) Zakona o parničnom postupku.
Zahtev je bio zasnovan na članu 113.7 Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilima 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113. Ustava, članom 49. Zakonom o Ustavnim sudom, kao i pravilom 39 (1) (c) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

5. Rešenje
Predmet: KI 185/19
Podnosilac zahteva: Abdylhadi Petlla

Predmetna stvar zahteva je ocena ustavnosti rešenja Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju [AC-I-17-0034] od 27. juna 2019. godine. Podnosilac zahteva je navodio su mu ovim rešenjem povređena prava koja su zagarantovana članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev se zasnovao na stavovima 1 i 7 člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i na pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložio da se, u skladu sa članom 113. 7 Ustava, članom 20. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

6. Rešenje
Predmet: KI 19/20
Podnosilac zahteva: Lutfi Shantir

Predmetna stvar zahteva je ocena ustavnosti rešenja Osnovnog suda u Prizrenu [CP. br. 2739/2014] od 27. januara 2020. godine, kojim su mu prema navodima podnosioca zahteva povređena prava zagarantovana članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i članom 24. [Jednakost pred zakonom] Ustava Republike Kosovo u vezi sa članom 6. [Pravo na pravično suđenje] i članom 14. (Zabrana diskriminacije) Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7 člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članu 22. [Procesuiranje podnesaka] i članu 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilom 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članovima 20 i 47. Zakona o Ustavnom sudu i pravilom 39 (1)(b) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

7. Rešenje
Predmet: KI 20/20, KI 21/20, KI 22/20 i KI 23/20
Podnosilac zahteva: Hazir Hakolli i 3 druga

Predmetna stvar zahteva je ocena ustavnosti 4 rešenja Vrhovnog suda Kosova, kojia su doneta 4. septembra 2019. godine i 18. januara 2020. godine, kojima su podnosioci zahteva navodili da su im povređena prava zagarantovana članom 21. [Opšta načela], stavom 2 člana 22. [Direktna primena međunarodnih sporazuma i instrumenata], članom 53. [Tumačenje odredbi ljudskih prava] i članom 54. [Sudska zaštita prava] Ustava Republike Kosovo, kao i članom 6. (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima i članom 15. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavu 7 člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavom 7 člana 113. Ustava, članom 47. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

8. Presuda
Predmet: KI 27/20
Podnosilac zahteva: Lëvizja Vetëvendosje!

Predmetna stvar zahteva je ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [A.A-U.ZH. br. 16.2019] od 10. oktobra 2019. godine, kojom je podnosilac zahteva navodio da su mu povređena prava zagarantovana članovima: 7. [Vrednosti], 21. [Opšta načela], 22. [Direktna primena međunarodnih sporazuma i instrumenata], 24. [Jednakost pred zakonom] i 40. [Sloboda izražavanja] Ustava Republike Kosovo, članovima 10. [Sloboda izražavanja] i 14. [Zabrana diskriminacije] Evropske konvencije o ljudskim pravima, kao i članom 7. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavu 4 člana 21. [Opšta načela] i stavovima 1 i 7 člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Ustavni sud, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članovima 46 i 48. Zakona o Ustavnom sudu i pravilom 59 (1) Poslovnika o radu,

ODLUČUJE

I. DA PROGLASI jednoglasno, zahtev prihvatljivim;

II. DA UTVRDI, većinom, da nije došlo do povrede članova 7. [Vrednosti], 21. [Opšta načela], 22. [Direktna primena međunarodnih sporazuma i instrumenata], 24. [Jednakost pred zakonom] i 40. [Sloboda izražavanja] Ustava Republike Kosovo, člana 10. [Sloboda izražavanja] i 14. [Zabrana diskriminacije] Evropske konvencije o ljudskim pravima, kao i člana 7. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.

9. Rešenje
Predmet: KI 37/20
Podnosilac zahteva: Limak Kosovo International Airport J. S. C. „Adem Jashari”

Predmetna stvar zahteva je ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [Rev. br. 297/2019] od 18. novembra 2019. godine, kojom je podnosilac zahteva navodio da su mu povređena prava zagarantovana članovima: 24. [Jednakost pred zakonom], 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], 32. [Pravo na pravno sredstvo] i 46. [Zaštita imovine] Ustava Republike Kosova, kao i članovima 6. (Pravo na pravično suđenje) i člana 1 Protokola br. 1 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava.
Zahtev je bio zasnovan na stavu 4 člana 21. [Opšta načela] i stavu 7 člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članom 20. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

10. Rešenje
Predmet: KI 64/20
Podnosilac zahteva: Asllan Meka

Predmetna stvar zahteva je ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [Rev. br. 2/2020] od 19. februara 2020. godine, kojom je podnosilac zahteva navodio da su povređena prava zagarantovana članovima 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], 32. [Pravo na pravno sredstvo] i 102. [Opšta načela sudskog sistema] Ustava Republike Kosovo, članom 1. [Zaštita imovine] Protokola br. 1, kao i članovima 6. [Pravo na pravično suđenje] i 13. [Pravo na delotvorni pravni lek] Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7 člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članu 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilima 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] i 59 [Vrste odluka] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113. Ustava i pravilom 39 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

11. Rešenje
Predmet: KI 76/20
Podnosilac zahteva: Kujtim Zarari

Predmetna stvar zahteva je ocena ustavnosti odluke Osnovnog tužilaštva u Đakovici [AD. br. 01/2020] od 5. februara 2020. godine i obaveštenja Kancelarije Glavnog državnog tužioca [AD. br. 03/2020] od 25. februara 2020. godine. Podnosilac zahteva je navodio da su mu ovim odlukama povređena prava zagarantovana članom 32. [Pravo na pravno sredstvo] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev je bio zasnovan na stavu 7 člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članom 20. Zakona o Ustavnom sudu i pravilom 39 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.