Odluke sa sednice za razmatranje koja je održana 22. aprila 2020. godine

22.04.2020

Na sednici za razmatranje održane 22. aprila 2020. godine, Ustavni sud Republike Kosovo je razmotrio i odlučio o zahtevima: 1. KO 203/19; 2. KI 193/18; 3. KI 236/19; 4. KI 59/19 i 5. KI 201/19. Ispod možete pročitati kratak sadržaj odluka Suda (puni tekstovi rešenja i presuda će biti uručeni stranama, biće objavljeni na službenoj elektronskoj stranici Suda i u Službenom listu tokom narednih dana):

1. Odluka o produžetku privremene mere
Predmet: KO 203/19
Podnosilac zahteva: Ombudsman

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti članova 2 (stav 3), 5 (stav 1, podstav 1.2, stav 2), 10 (stavovi 1 i 2), 11, 14 (stav 5), 15 (stavovi 4 i 6), 17 (stav 7), 31 (stav 3), 32 (stav 5), 33 (stav 5), 34 (stav 16), 35 (stav 6), 37 (stav 5), 38 (stav 7), 39 (stav 11), 40 (stav 12), 41 (stav 6), 42 (stavovi 10 i 11), 43 (stav 13), 44 (stav 4), 48 (stav 9), 49 (stav 6), 52 (stav 7), 54 (stav 6), 67 (stav 11), 68 (stav 8), 70 (stav 8), 71 (stav 8), 75, 80 (stav 4), 83 (stav 18) i člana 85 Zakona br. 06/L-114 o Javnim službenicima, koji je objavljen u Službenom listu Republike Kosova dana 11. marta 2019. godine, i koji je stupio na snagu šest (6) meseci nakon objavljivanja u Službenom listu. Podnosilac zahteva je tvrdio da osporeni članovi nisu u skladu sa stavom 2 člana 132 [Uloga i nadležnosti Ombudsmana] Ustava republike Kosovo, kao i sa drugim ustavnim odredbama koje regulišu status nezavisnih ustavnim institucija.
U svom zahtevu, podnosilac zahteva je takođe tražio od Ustavnog Suda da odredi privremenu meru o momentalnom obustavljanju ovih osporenih odredbi, a taj zahtev je Sud usvojio nakon prvog razmatranja, dana 19. novembra 2019. godine i produžio po drugi put, na sednici za razmatranje koja je održana 26. februara 2020. godine, do 28. aprila 2020. godine.
Zahtev je bio zasnovan na stavu 2, podstav 1, člana 113 [Juridikscija i Ovlašćene strane] kao i na stavu 2, člana 116 [Pravni efekat odluka] Ustava, na članovima 22, 27, 29 i 30 Zakona o Ustavnom sudu (br. 03/L-121), kao i na pravilima 32, 56 i 57 Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, u skladu sa članom 116.2 Ustava, članom 27 Zakona o Ustavnom sudu kao i u skladu sa pravilom 57 Poslovnika o Radu jednoglasno odlučio:

I. DA PRODUŽI privremenu meru koja je određena Odlukom o privremenoj meri u slučaju KO 203/19, od 19. novembra 2019. godine, produžena Odlukom od 26. februara 2020. godine, do 30. juna 2020. godine;
II. DA NASTAVI SA OBUSTAVOM primene u potpunosti Zakona br. 06/L-114 o Javnim službenicima, u trajanju koje je navedeno pod tačkom I;

2. Presuda
Predmet: KI 193/18
Podnosialc zahteva: Agron Vula

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda Kosova [Ac. br. 227/18], od 18. septembra 2018. godine, a u vezi sa neizvršenjem Odluke Nezavisnog Nadzornog Odbora Kosova [A 02 158/07], od 25. februara 2008. godine. Podnosilac zahteve j tvrdio da je osporenom odlukom Apelacionog suda, u vezi sa neizvršenjem odluke Nezavisnog Nadzornog Odbora od strane Opštine Đavocia, došlo dopovrede njegovih prava koja su mu zagarantovana članovima: 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], 32 [Pravo na pravno sredstvo], 49 [Pravo na rad i Obavljanje profesije] i 54 [Sudska zaštita prava] Ustava Republike Kosovo, a u vezi sa članovima 6 [Pravo na pravično suđenje] i 13 [Pravo na delotvoran pravni lek] Evropske Konvencije o Ljudskim pravima (EKLjP).
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava Republike Kosovo, na članu 47 Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121 kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članovima 20 i 47 kona o Ustavnom sudu kao i u skladu sa pravilima 59 (1) i 66 Poslovnika o Radu, odlučio:

I. DA PROGLASI, jednoglasno, zahtev prihvatljivim;
II. DA UTVRDI jednoglasno da je neizvršenje Odluke NNOK-a, A 02 158/2005, od 25. februara 2008. godine, prouzrokovalo povredu člana 31, 32 i 54 Ustava, a u vezi sa članovima 6 i 13 EKLjP-a;
III. DA UPUTI podnosioca zahteva na građanski postupak u vezi sa eventualnog nadoknadom štete;

3. Rešenje
Predmet: KI 236/19
Podnosilac zahteva: Hamdi Kuleta

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova [br. AC-I-14-0339-A0001] za pitanja koja se odnose na Kosovsku Agenciju za Privatizaciju, od 29. novembra 2019. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da je ovom odlukom došlo do povreda njegovih prava koja su zagarantovana članovima 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 32 [Pravo na pravno sredstvo] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev je bio zasnovan na članu 113.7 Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121 kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, na osnovu člana 113.7 Ustava, člana 22 Zakona o Ustavnom sudu kao i u skladu sa pravilom 39 (2) Poslovnika o Radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim. 

4. Rešenje
Predmet: KI 59/19
Podnosilac zahteva: Snežana Nešević

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnost presude Apelacionog suda Kosova  [Ac. br. 203/14], od 17. decembra 2018. godine, u vezi sa presudom Osnovnog suda u Peći [C. br. 653/09], od 11. novembra 2013. godine. Podnositeljka zahtgeva je tvrdila da je ovom presudom došlo do povreda njenih osnovnih prava i sloboda koje su zagarantovane članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosova, u vezi sa članom 6 Evropske Konvencije o Ljudskim pravima, članom 46 [Zaštita imovine] Ustava i članom 17 Univerzalne Deklaracije o Ljudskim pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava Republike Kosovo, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121 kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, na osnovu člana 113.7 Ustava, članovima 20 i 47 Zakona o Ustavnom sudu i u skladu sa pravilom 39 (2) Poslovnika o Radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim. 

5. Rešenje
Predmet: KI 201/19
Podnosilac zahteva: Tush Kolgjeraj

Predmetna stvar zahteva je zahtev podnosioca zahteva za ponovno razmatranje Rešenja o neprihvatljivosti Ustavnog suda KI 127/18, od 21. oktobra 2019. godine, kojim je njegov zahtev proglašen neprihvatljivim jer je podnet van zakonskog roka.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava Republike Kosovo, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka], 47 [Individualni zahtevi], 48 [Tačnost podneska] i 49 [Rokovi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121.
– Sud je, na osnovu člana 113.7 Ustava, člana 20 Zakona o Ustavnom sudu i pravila 35 (5) Poslovnika o Radu, odlučio da odbaci zahtev po kratkom postupku.