Odluke sa sednice za razmatranje koja je održana 19. jula 2019. godine

19.07.2019

Na sednici za razmatranje održane 19. jula 2019. godine, Ustavni Sud Republike Kosovo je razmotrio i odlučio o zahtevima: 1. KO 65/19; 2. KI 135/18; 3. KI 145/18; i 4. KI 149/18, 5. KI 150/18, 6. KI 151/18, 7. KI 152/18, 8. KI 153/18 i 9. KI 154/18. Ispod možete pročitati kratak sadržaj odluka Suda (puni tekstovi rešenja i presuda će biti uručeni stranama, biće objavljeni na službenoj elektronskoj stranici Suda i u Službenom listu tokom narednih dana)

1. Odluka o produženju privremene mere
Predmet: KO 65/19
Podnosilac: Narodni Advokat

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti osporenih članova Zakona br. 06/L-010 o Beležništvu, za koje je podnosilac zahteva tvrdio da nisu u skladu sa članom 5 [Jezici] i sa stavovima 1 i 3, člana 46 [Zaštita Imovine] Ustava Republike Kosovo. Podnosilac zahteva je tražio da Ustavni Sud Kosova odredi privremenu meru i da obustavi primenu osporenih članova sve do konačne odluke ovog Suda, tvrdeći da je “zahtev osnovan prima facie, i da se osporenim članovima osporenog zakona odgovarajućim subjektima prouzrokuje nepopravljiva šteta…”.
Zahtev je bio zasnovan na stavu 2, tačka 1, člana 113 (Jurisdikcija i ovlašćene strane) i na stavovima 1 i 2, člana 116 (Pravni Efekat Odluka) Ustava, na članovima 22, 27, 29 i 30 Zakona o Ustavnom Sudu (br. 03/L-121), kao i na pravilima 32, 56 i 57 Poslovnika o Radu Ustavnog Suda.
– Sud je, u skladu sa članovima 116. 2 Ustava, članom 27 Zakona o Ustavnom Sudu i na osnovu pravila 56 i 57 Poslovnika o Radu, odlučio da se produži vremensko trajanje Privremene Mere, koja je izrečena od strane Suda u njegovoj prvoj odluci od 20. maja 2019. godine, i to za naredni vremenski period od (3) meseca, do 21. oktobra 2019. godine.

2. Presuda
Predmet: KI 135/18
Podnosilac: Hava Simnica

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti osporene presude, kojom je, po tvrdnjama podnositeljke zahteva, došlo do povreda njenih prava zagarantovanih članovima 22 [Direktna primena međunarodnih sporazuma i instrumenata], 3 i 24 [Jednakost pred Zakonom], 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo, kao i članom 6 Evropske Konvencije o Ljudskim pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članu 22 [Procesuiranje podnesaka] i članu 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo (br. 03/L-121) kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Kosovo.
– Sud je, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članom 20 Zakona o Ustavnom Sudu i na osnovu pravila 59 (1)Poslovnika o Radu, jednoglasno odlučio:
  – Da proglasi zahtev prihvatljivim;
  – Da utvrdi povredu člana 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava, a u vezi sa članom 6.1 [Pravo na pravično suđenje] EKLjP-a;
  – Da proglasi nevažećom Presudu Vrhovnog Suda, nr.112/2018, od 7. maja 2013. godine; i da vrati isti na ponovno odlučivanje, u skladu sa Presudom Suda;

3. Presuda
Predmet: KI 145/18
Podnosilac: Shehide Muhadri, Murat Muhadri i Sylë Ibrahimi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti osporenog ršenja, kojim su, po tvrdnjama podnosilaca zahteva, povređena njihova prava koja su zagarantovana članom 3 i članom 24 [Jednakost pred Zakonom] Ustava, kao i članom 6 Evropske Konvencije o Ljudskim pravima, a u vezi sa članom 31 Ustava.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članu 22 [Procesuiranje podnesaka] i članu 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo (br. 03/L-121) kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Kosovo.
– Sud je, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članom 20 Zakona o Ustavnom Sudu i na osnovu pravila 59 (1)Poslovnika o Radu, jednoglasno odlučio:
  – Da proglasi zahtev prihvatljivim;
  – Da utvrdi povredu člana 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava, a u vezi sa članom 6.1 [Pravo na pravično suđenje] EKLjP-a;
  – Da proglasi nevažećom Presudu Apelacionog Suda, nr. 530/2016,od 18. jula 2018. godine i da vrati istu na ponovno odlučivanje, u skladu sa Presudom Suda;

4-9. Rešenje
Predmeti: KI 149/18, KI 150/18, KI 151/18, KI 152/18, KI 153/18 i KI 154/18
Podnosioci: Xhavit Aliu i 5 drugih

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti 6 odluka Vrhovnog Suda Republike Kosovo, kojima je, po tvrdnjama, povređeno pravo podnosilaca zahteva zagarantovano članovima 21 [Opšta načela], 22 [Direktna primena međunarodnih sporazuma i instrumenata], 53 [Tumačenje odredbi Ljudski prava] i 54 [Sudska Zaštita Prava] Ustava Republike Kosova, članom 6 (Pravo na Pravično suđenje) Evropske Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i članom 15 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.
Zahtevi su bili zasnovani na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članu 22 [Procesuiranje podnesaka] i članu 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo (br. 03/L-121) kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Kosovo.
– Sud je jednoglasno odlučio da:
  – se zahtevi KI151/18, KI152/18, KI153/18, KI154/18, proglase neprihvatljivim, u skladu sa Pravilom 39 (2) Poslovnika o Radu;
  – se zahtev KI149/18 proglasi neprihvatljivim, u skladu sa članovima 49 i 50 Zakona i u skladu sa pravilom 39 (1) (c) Poslovnika o Radu;
  – se zahtev KI150/18 proglasi neprihvatljivim, u skladu sa članom 47 Zakona i u skladu sa pravilom 39 (1) (a) Poslovnika o Radu.