Odluke sa sednice za razmatranje koja je održana 13. maja 2020. godine

13.05.2020

Na sednici za razmatranje održane  dana 13. maja 2020. godine, Ustavni sud Republike Kosovo je razmotrio i odlučio o zahtevima: 1. KI 127/19; 2. KI 06/20; 3. KI 123/19 i 4. KO 116/19. Ispod možete pročitati kratak sadržaj odluka Suda (puni tekstovi rešenja i presuda će biti uručeni stranama, biće objavljeni na službenoj elektronskoj stranici Suda i u Službenom listu tokom narednih dana):

1. Rešenje
Predmet: KI 127/19
Podnosilac zahteva: Benizar Berisha

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti Presude Apelacionog suda Kosova [Ac. br. 4988/18], od 13. marta 2019. godine, kojom je, po navodima podnositeljke zahteva, došlo do povrede njenih prava koja su zagarantovana članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo, a u vezi sa članom 6 [Pravo na pravično suđenje] Evropske Konvencije o Ljudskim pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava Republike Kosovo, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121 kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, članom 20 Zakona o Ustavnom sudu kao i u skladu sa pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o Radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim.

2. Rešenje
Predmet: KI 06/20
Podnosilac zahteva: Migjen Selmani

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti Presude Vrhovnog suda Kosova [ARJ-UZVP. br. 95/2019], od 29. jula 2019. godine, kojom je, po navodima podnosioca zahteva, došlo do povrede njegovih prava koja su zaštićena članovima: 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], 49 [Pravo na rad i obavljanje profesije] i 55 [Ograničenje prava i osnovnih sloboda] Ustava Republike Kosovo, a u vezi sa članom 6 Evropske Konvencije o Ljudskim pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava Republike Kosovo, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121 kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članom 49 Zakona o Ustavnom sudu i pravilom  39 (1) (c) Poslovnika o Radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim.

3. Presuda
Predmet: KI 123/19
Podnosilac zahteva: “SUVA Rechtsabteilung”

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Apelacionog suda Kosova [Ae. br. 146/17], od 26. februara 2019. godine, kojom je, po navodima podnosioca zahteva, došlo do povrede njegovih prava koja su zagarantovana članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo, a u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o Ljudskim pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavu 4 člana 21 [Opšta načela] kao i stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava Republike Kosovo, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121 kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članovima 20 i 47 Zakona o Ustavnom sudu i pravilom59 (1) Poslovnika o Radu odlučio, većinom glasova:

I.  DA PROGLASI zahtev prihvatljivim;
II. DA UTVRDI da je došlo do povrede člana 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava, u vezi sa stavom 1 člana 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o Ljudskim pravima;
III. DA PROGLASI nevažećom Presudu Apelacionog suda [Ae. br. 146/17], od 26. februara 2019. godine;
IV. DA VRATI Presudu Apelacionog suda [Ae. br. 146/17], od 26. februara 2019. godine, na ponovno razmatranje u skladu sa ovom Presudom Ustavnog Suda;
V. DA NALOŽI Apelacionom Sudu da obavesti Sud, u skladu sa članom 66 (5) Poslovnika o Radu, u vezi sa merama koje su preduzete da bi se izvršila Presuda Suda;
VI. DA OSTANE snažno posvećen ovom pitanju u očekivanju saglasnosti sa ovim nalogom;

4. Odluka
Predmet: KO 116/19
Podnosilac zahteva: Ismet Kryeziu – navodni zastupnik

Predmetna stvar zahteva je zahtev za pravno tumačenje rešenja Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova [AC-I-13-0125-0001 dhe 0002], za pitanja koja se odnose na Kosovsku Agenciju za Privatizaciju (KAP), od 22. jula 2015. godine, a u vezi sa presudom Apelacionog suda Kosova [PAKR 158/15], od 5. aprila 2015. godine. Zahtev je podnet od strane Ismet Kryeziu, Direktor Pravnog Odeljenja Katastarske Agencije Kosova, koji, tokom procedure razmatranja predmeta, nije potvrdio Sudu da li zahtev za pravno tumačenje od strane Ustavnog suda on podnosi u njegovo ime, kao direktor kancelarije koju zastupa, ili kao ovlašćeni zastupnik Ministarstva Sredine i Prostornog Planiranja Republike Kosova.
Zahtev je bio zasnovan na stavu 10 člana 93 [Nadležnosti vlade], a u vezi sa članom 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava Republike Kosovo.
– Sud je, u skladu sa članom 113.1 Ustava, članovima 22.4 i 48 Zakona o Ustavnom sudu i pravilom 35 (5) Poslovnika o Radu, odlučio da odbaci zahtev.