Odluke sa sednice razmatranja koja je održana 20. juna 2019. godine

20.06.2019

Radi poboljšanja nivoa transparentnosti na poslu u skladu da objektivima strateškog plana Suda (2018-2020), na administrativnoj sednici koja je održana 13. maja 2019. godine, sudije Ustavnog suda Republike Kosova su donele odluku da se, počev od meseca juna, javno mnjenje i mediji obaveštavaju u vezi sa svih predmetima koji su razmotreni i o kojima je doneta odluka na redovnim sednicama za razmatranje.

Obaveštenje sa sažetim informacijama u vezi sa usvojenim odlukama će, nakon svake sednice, izuzev što će biti prosleđene medijima, biti objavljeno i na elektronskoj stranici Ustavnog Suda: www.gjk-ks.org. U vezi sa presudama koje su od posebne važnosti kako za javnost tako i za državne institucije, obaveštenje o odlukama sa sednice za razmatranje će sadržati detaljnije informacije u vezi sa predmetom.

Imajući u obzir pravila i procedure koji su predviđene u Zakonu o Ustavnom Sudu i Poslovniku o Radu Suda u vezi sa trajanjem procesuiranja usvojenih odluka sa sednica za razmatranje sve do pripreme istih za objavljivanje i slanje kod strana koje su podnele zahtev, konačni tekst odluka će biti objavljen u roku od najmanje 15 radnih dana (možda i duže, u zavisnosti od sadržaja i obima predmeta za prevod) od vremena kada se objavi obaveštenje sa sažetim informacijama.

****

Na sednici razmatranja koja je održana 20. juna 2019. Godine, Ustavni sud Republike Kosovo razmotrio je i doneo je odluke za sledeće zahteve: KI 02/18, KI 25/18, KI 36/18, KI 111/18, KI 129/18, KI 130/18, KI 132/18, KI 156/18, KI 166/18, KI 02/19, KI 18/19 i KI 35/19.
Ispod možete pročitati sažetke odluka suda (celokupni tekstovi rešenja i presuda biće predati strankama, objaviće se na internet stranici suda i u Službenom listu u narednim danima).

1. Rešenje
Predmet: KI 02/18
Podnosilac: Vlada Republike Kosova/Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti osporenog rešenja [Rev. nr. 232/2017] Vrhovnog suda Kosova od 15. novembra 2017. godine, putem kojeg je prema navodima podnositeljke zahteva prekršen Ustav Republike Kosova bez tačnog preciziranja nekih prava ili sloboda koja su mogla biti prekršena.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1. i 7. člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članovima 22. [Procesiranje zahteva], 47. [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu br. 03/L-121 i pravilu 32. [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je proglasio zahtev očigledno neosnovanim po ustavnim osnovama i samim tim i neprihvatljiv zbog neispunjavanja kriterijuma prihvatljivosti koji su predviđeni u članu 48 Zakona o Ustavnom Sudu a u vezi sa pravilom 39 (1) (d) Poslovnika o Radu. Sud je odbacio zahtev o neobelodanjivanju identititeta podnosioca zahteva kao neobrazložen u skladu sa pravilom 32(6) Poslovnika o Radu.

2. Presuda
Predmet: KI 25/18
Podnosilac: Vasilije Antović

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda Kosova [CA. br. 1952/2016] od 25. aprila 2017. godine, kojom su navodno povređena prava podnosioca zahteva zagarantovana članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], članom 32. [Pravo na pravno sredstvo] i članom 54. [Sudska zaštita prava] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu, br. 03/L-121 i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, u skladu sa članom 113.7, Ustava, članovima 47 i 48 Zakona o Ustavnom Sudu i pravilom 59 (1) Poslovnika o Radu, jednoglasno odlučio da:
I. PROGLASI zahtev prihvatljivim;
II. UTVRDI da nije došlo do povreda člana 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava republike Kosovo u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima;

3. Rešenje
Predmet: KI 36/18
Podnosilac: Limak Kosovo International Airport J. S. C. “Adem Jashari”

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [Rev. br. 98/2017] od 19. oktobra 2017. godine, kojom su navodno povređena prava podnosioca zahteva zagarantovana članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], članom 32. [Pravo na pravno sredstvo], članom 46.[Zaštita imovine] Ustava Republike Kosovo i članom 6.(Pravo na pravično suđenje), kao i članom 1. Protokola br. 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Zahtev je bio zasnovan na stavu 4, člana 21. [Opšta načela] i stavu 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu, br. 03/L-121 i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je proglasio zahtev očigledno neosnovanim po ustavnim osnovama i samim tim i neprihvatljiv zbog neispunjavanja kriterijuma prihvatljivosti koji su predviđeni u pravilu 39 (2) Poslovnika o Radu.

4. Rešenje
Predmet: KI 111/18
Podnosilac: Dragomir Vlasačević i drugi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Žalbenog veća Posebne Komore Vrhovnog suda Kosova [AC-I-17-0519-0001/0003] od 15. marta 2018. godine, kojom su navodno povređena prava podnosioca zahteva zagarantovana članom 24 [Jednakost pred Zakonom], članom 32 [Pravo na Pravno Sredstvo], članom 54 [Sudska Zaštita Prava] Ustava Republike Kosovo a u vezi sa članom 6.1 (pravo na pravično suđenje) i članom 13 (pravo na delotvoran pravni lek), Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima.

Zahtev je bio zasnovan na stavu 1 i 7 člana 113 [Jurisdikcija i Ovlašćene Strane] Ustava, članu 22 [Procesiranje Podnesaka] i članu 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu, br. 03/L-121 i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je proglasio zahtev očigledno neosnovanim po ustavnim osnovama i samim tim i neprihvatljiv zbog neispunjavanja kriterijuma prihvatljivosti koji su predviđeni u članu 48 Zakona o Ustavnom Sudu a u vezi sa pravilom 39 (2) Poslovnika o Radu.

5. Rešenje
Predmet: KI 129/18
Podnosilac: Limak Kosovo International Airport J.S.C., „Adem Jashari”

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog Suda [Rev. br. 220/2018] od 4. jula 2018. godine, kojom su navodno povređena prava podnosioca zahteva zagarantovana članom 24 [Jednakost pred Zakonom], članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], članom 32 [Pravo na Pravno Sredstvo] i članom 46 [Zaštita Imovine] Ustava Republike Kosovo, a u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) i članom 1 Protokola br. 1 Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima.
Zahtevi je bio zasnovan na stavu 4, člana 21 [Opšta načela] i stavu 7, člana 113 [Jurisdikcija i Ovlašćene Strane] Ustava, i članovima 22 [Procesiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu, br. 03/L-121 i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je proglasio zahtev očigledno neosnovanim po ustavnim osnovama i samim tim i neprihvatljiv zbog neispunjavanja kriterijuma prihvatljivosti koji su predviđeni u pravilu 39 (2) Poslovnika o Radu.

6. Rešenje
Predmet: KI 130/18
Podnosilac: Limak Kosovo International Airport J.S.C., „Adem Jashari”

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [Rev. br. 53/2018] od 6. juna 2018. godine, kojom su prema tvrdnjama podnosioca zahteva povređena njegova prava zagarantovana članom 24. [Jednakost pred zakonom], članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], članom 32. [Pravo na pravno sredstvo] i članom 46. [Zaštita imovine] Ustava Republike Kosovo, kao i članom 6. (Pravo na pravično suđenje) i članom 1. Protokola br. 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i sloboda.
Zahtev je bio zasnovan na stavu 4, člana 21. [Opšta načela] i stavu 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu br. 03/L-121 i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je proglasio zahtev očigledno neosnovanim po ustavnim osnovama i samim tim i neprihvatljiv zbog neispunjavanja kriterijuma prihvatljivosti koji su predviđeni u pravilu 39 (2) Poslovnika o Radu.

7. Rešenje
Predmet: KI 132/18
Podnosilac: Limak Kosovo International Airport J.S.C., „Adem Jashari”

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [Rev. br. 118/2018] od 5. aprila 2018. godine, kojom su prema tvrdnjama podnosioca zahteva povređena njegova prava zagarantovana članom 24. [Jednakost pred zakonom], članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], članom 32. [Pravo na pravno sredstvo] i članom 46. [Zaštita imovine] Ustava Republike Kosovo, kao i članom 6. (Pravo na pravično suđenje) i članom 1. Protokola br. 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i sloboda.
Zahtev je bio zasnovan na stavu 4, člana 21. [Opšta načela] i stavu 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu br. 03/L-121 i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je proglasio zahtev očigledno neosnovanim po ustavnim osnovama i samim tim i neprihvatljiv zbog neispunjavanja kriterijuma prihvatljivosti koji su predviđeni u pravilu 39 (2) Poslovnika o Radu.

8. Rešenje
Predmet: KI 156/18
Podnosilac: Verica (Aleksić) Vasić i Vojislav Čađenović

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda, za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju, [AC-I-16-0207-A0001-A0006] od 31. maja 2018, kojom se po navodima podnosilaca zahteva uskraćuje njihovo pravo na udeo od 20% od privatizacije društvenog preduzeća DP “Metohija remont“ iz Peći.
Podnosioci zahteva su tvrdili, da su osporenom odlukom povređena njihova prava garantovana Ustavom Republike Kosovo, odnosno član 24. [Jednakost pred Zakonom], član 31. [Pravo na Pravično i Nepristrasno Suđenje] i član 46. [Zaštita Imovine], kao i član 6. (Pravo na pravično suđenje) i član 14. (Zabrana diskriminacije) Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.
Zahtev je bio zasnovan na članu 113.7 Ustava, članovima 22. [Procesiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu br. 03/L-121 i pravilu 32. [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je proglasio zahtev očigledno neosnovanim po ustavnim osnovama i samim tim i neprihvatljiv zbog neispunjavanja kriterijuma prihvatljivosti koji su predviđeni u pravilu 39 (2) Poslovnika o Radu.

9. Rešenje
Predmet: KI 166/18
Podnosilac: Limak Kosovo International Airport J.S.C., „Adem Jashari”

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog Suda [Rev. nr. 219/2018] od 3. septembra 2018. godine, kojom su prema tvrdnjama podnosioca zahteva povređena njegova prava koja su zagarantovana članom 24 [Jednakost pred Zakonom], članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], članom 32 [Pravo na Pravno Sredstvo] i članom 46 [Zaštita Imovine] Ustava Republike Kosovo, a u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) i članom 1 Protokola br. 1 Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima.
Zahtevi se zasnivaju na stavu 4, člana 21 [Opšta načela] i stavu 7, člana 113 [Jurisdikcija i Ovlašćene Strane] Ustava, i članovima 22 [Procesiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu br. 03/L-121 i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je proglasio zahtev očigledno neosnovanim po ustavnim osnovama i samim tim i neprihvatljiv zbog neispunjavanja kriterijuma prihvatljivosti koji su predviđeni u pravilu 39 (2) Poslovnika o Radu.

10. Rešenje
Predmet: KI 02/19, KI03/19, KI04/19 i KI05/19
Podnosilac: Halil Mustafa i 3 drugih

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti 4 rešenja Vrhovnog suda Republike Kosova, kojima su navodno povređena prava podnosilaca zahteva zagarantovana članom 21 [Opšta načela], članom 22 [Direktna primena međunarodnih sporazuma i instrumenata], 53 [Tumačenje odredbi Ljudskih prava] i 54 [Sudska zaštita Prava] Ustava Republike Kosovo, član 6 (pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i fundamentalnih sloboda i člana 15 Univerzalne deklaracije o Ljudskim Pravima.
Zahtevi su bili zasnovani na stavu 7 člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članu 22 [Procesiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu br. 03/L-121 i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je odlučio da se zahtevi: KI 02/19, KI 03/19 i KI 04/19, proglase neprihvatljivi u skladu sa članom 48 Zakona i pravilom 39 (2) Poslovnika o Radu; Što se tiče zahteva KI 05/19, Sud je odlučio da se proglasi neprihvatljivim, jer je podnet van zakonskog roka koji je predviđen članom 49 Zakona kao i pravilom 39 (1) (c) Poslovnika o Radu.

11. Rešenje
Predmet: KI 18/19
Podnosilac: Nevladina Organizacija „Udruženje za kulturu, vaspitanje i
obrazovanje AKEA“

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja KSHA-OJQ/4-2018, Ministarstva javne uprave, od 25. septembra 2018. godine kojom se, navodno, podnosiocu zahteva povređuju prava i slobode garantovane stavom 2. člana 24. [Jednakost pred zakonom], članom 44. [Sloboda udruživanja], stavom 3. člana 46. [Zaštita imovine] i stavom 1. člana 55. [Ograničenje prava i osnovnih sloboda] Ustava Republike Kosovo, kao i članom 11. (Sloboda okupljanja i udruživanja), članom 14. (Zabrana diskriminacije), kao i članom 1. Protokola 1. (Zaštita Imovine) Evropske konvencije o ljudskim pravima. Takođe, podnosilac je u zahtevu tražio od Suda, da uvede privremenu meru, navodeći “da će nastati nepopravljiva šteta ukoliko se ne dozvoli privremena mera i, da je uvođenje privremene mere u javnom interesu“.
Zahtev je zasnovan na članu 21.4 [Opšta načela] i stavovima 1. i 7., člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu br. 03/L-121 i pravilima 32. [Podnošenje podnesaka i odgovora] i 56. [Zahtev za uvođenje privremenih mera] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je proglasio zahtev neprihvatljivim zbog neiscrpljenja svih pravnih sredstava i samim tim ne ispunjavanja kriterijuma o prihvatljivosti koji su određeni u članu 113, stav 7 Ustava, članu 47.2 Zakona kao i pravila 39 (1) (b) Poslovnika o Radu.
Zahtev podnosioca za privremenom merom je odbijen, u skladu sa članom 27.1 Zakona, i u skladu sa pravilom 57 (4) (a) Poslovnika o radu.

12. Rešenje
Predmet: KI 35/19
Podnosilac: Ramiz Hajdini

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude [Rev. br. 207/2018] Vrhovnog suda Republike Kosovo od 7. avgusta 2018. godine, u vezi sa presudom [Ac. br. 807/2013] Apelacionog suda od 7. marta 2018. godine i presudom [C. br. 252/2009] Osnovnog suda u Gnjilanu, ogranak u Vitini od 31. januara 2013. godine, kojom su, prema navodima podnosilaca zahteva, povređena njegova osnovna prava i slobode zagarantovane članovima 24. [Jednakost pred zakonom], 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], 32. [Pravo na pravno sredstvo] i 54. [Sudska zaštita prava] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članu 22. [Procesiranje podnesaka] i članu 47. [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu br. 03/L-121 i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je proglasio zahtev neprihvatljivim, zbog ne ispunjavanja kriterijuma o prihvatljivosti koji su određeni u članu 49 Zakona i pravilu 39 (1) (c) Poslovnika o Radu.