Odluke sa sednice razmatranja koja je održana 2. septembra 2020. godine

02.09.2020

Na sednici razmatranja, održanoj 2. septembra 2020. godine, Ustavni sud Republike Kosovo je razmotrio sledeće zahteve: 1. KI 01/19; 2. KI 119/19; 3. KI 137/19 i 4. KI 226/19. Ispod možete pročitati kratke sažetke odluka (pun tekst odluka će se dostaviti stranama, objaviti na internet stranici Suda i u Službenom listu narednih dana):

1. Rešenje
Predmet: KI 01/19
Podnosilac zahteva: Fatos Rizvanolli

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [PML. br. 242/2017] od 30. aprila 2018. godine u vezi sa presudom Apelacionog suda Kosova [PAKR. br. 100/2017] od 23. maja 2017. godine i presudom Osnovnog suda u Uroševcu [PKR-65/16] od 18. januara 2017. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da su mu ovim odlukama povređena njegova prava zagarantovana članovima: 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], 32. [Pravo na pravno sredstvo], 33.1 [Načelo legaliteta i proporcionalnosti u krivičnim postupcima], 36. [Pravo na privatnost] i 54. [Sudska zaštita prava] Ustava Republike Kosovo, u vezi sa članovima 6. (Pravo na pravično suđenje), 7. (Kažnjavanje samo na osnovu zakona) i 8. (Pravo na poštovanjem privatnog i porodičnog života) Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Zahtev je bio zasnivan na tačkama 1 i 7 člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i na pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113. Ustava, članovima 20 i 47.2 Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (1)(b) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

2. Rešenje
Predmet: KI 119/19
Podnosilac zahteva: Kosovska agencija za privatizaciju (KAP)

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Kosova [APP-UPP. br. 1/2018] od 26. februara 2019. godine, kojom je podnosilac zahteva tvrdio da su mu povređena prava i slobode zagarantovane članovima: 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], 32. [Pravo na pravno sredstvo] i 54. [Sudska zaštita prava] Ustava Republike Kosovo, i članom 6. [Pravo na pravično suđenje] i članom 1. Protokola br. 1 (Zaštita imovine) Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavu 4 člana 21 i stavovima 1 i 7 člana 113. Ustava, članu 47. Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113. Ustava, članom 20. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

3. Rešenje
Predmet: KI 137/19
Podnosilac zahteva: Arlind Morina

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Osnovnog suda u Peći [K. br. 6-1022/18] od 18. jula 2019. godine. U svom zahtevu, podnosilac zahteva je takođe osporio postupke Regionalne policije u Peći i Osnovnog tužilaštva u Peći, koje, prema njegovim rečima, nisu pokrenule krivični postupak protiv trećeg lica. Podnosilac zahteva je tvrdio da su osporenom odlukom i postupcima Regionalne policije i Osnovnog tužilaštva u Peći povređena njegova prava zagarantovana članom 54. [Sudska zaštita prava] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev je bio zasnovan na stavu 7 člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113. Ustava, članom 47. Zakona o Ustavnom sudu i pravilom 39 (1)(a) i (b) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

4. Rešenje
Predmet: KI 226/19
Podnosilac zahteva: Hysri Peçani

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Osnovnog suda u Prizrenu [P. br. 1191/19] od 8. novembra 2019. godine, uredbe Osnovnog suda u Prizrenu [Ppr. br. 487/2018] od 8. avgusta 2019. godine i naloga Osnovnog suda u Prizrenu za dugotrajno zadržavanje imovine [Ppr. br. 487/2018] od 14. avgusta 2019. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da su mu osporenim aktima povređena njegova prava zagarantovana članom 24. [Jednakost pred zakonom] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7 člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
02