Odluke objavljene tokom jula 2023. godine

18.08.2023

Tokom jula 214023. godine, u Ustavnom sudu je:

• razmotreno 12 slučajeva;
• donete su odluke za 8 slučajeva;
• objavljeno je 16 odluka;

Na internet stranici Suda je objavljeno: tri (3) presude i dvanaest (12) rešenja o neprihvatljivosti.

Presude
___________________________________________________

1. KO159/21 i KO160/21
Podnosilac zahteva: opština Priština
Objavljeno: 4. jula 2023. godine

Sud je ocenio ustavnost osporenih akata Ministarstva administracije lokalne samouprave i Ministarstva industrije, preduzetništva i trgovine, i to (i) „Izveštaja o oceni zakonitosti opštinskog akta br. 020-558/17 Ministarstva administracije lokalne samouprave od 12. jula 2021. godine“ u vezi sa „potvrđivanjem zakonitosti akta Opštine Priština br. 5133 Ministarstva industrije, preduzetništva i trgovine od 9. jula 2021. godine i (ii) „Izveštaja o oceni zakonitosti opštinskog akta br. 020-558/10 Ministarstva administracije lokalne samouprave od 8. jula 2021. godine“ u vezi sa „potvrđivanjem zakonitosti akta Opštine Priština br. 6077 Ministarstva industrije, preduzetništva i trgovine od 7. jula 2021. godine”. Sud je utvrdio da osporeni akti nisu u skladu sa stavom 2 člana 12. [Lokalna vlast], stavom 1 i 3 člana 123. [Osnovna načela] i stavom 2, 3 i 7 člana 124. [Organizovanje i funkcionisanje lokalne samouprave] Ustava Republike Kosovo, i kao takvi se proglašavaju nevažećim, nakon što je ocenio da je Ministarstvo administracije lokalne samouprave, time što nije ocenilo zakonitost odluka opštine u zakonskom roku i obavestio je o obustavi njihovog sprovođenja, onemogućilo opštini Priština da vrši svoja ovlašćenja precizno definisana odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi.
Ceo tekst presude i sažetak možete pročitati na dva službena jezika Republike Kosovo, kao i na engleskom jeziku, klikom ovde

2. KO164/21
Podnosilac zahteva: opština Priština
Objavljeno: 5. jula 2023. godine

Sud je ocenio ustavnost člana 6. (Izborna komisija), stava 3, tačke 3.1 i 3.2 Administrativnog uputstva br. 151/2020 od 22. decembra 2020. godine Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije u vezi sa raspisivanjem konkursa Opštinske direkcije za obrazovanje u opštini Priština za popunjavanje jednog broja radnih mesta za direktore i zamenike direktora u pred-univerzitetskim edukativno-obrazovnim i osposobljavajućim institucijama u opštini Priština. Sud je utvrdio da se na osnovu tačke d) člana 5. Zakona o obrazovanju u opštinama i stava 1 člana 20. Zakona o preduniverzitetskom obrazovanju, direktori i zamenici direktora edukativno-obrazovnih institucija biraju u skladu sa zakonskim procedurama utvrđenim od strane MONTI, od komisije koju imenuje Skupština opštine, u kojoj će 2 (dva) člana biti iz opštine i 1 (jedan) iz MONTI. Istu sadržinu ima i osporeno administrativno uputstvo. Kao takvo, ovo poslednje ne prelazi opštinska ovlašćenja definisana Zakonom o obrazovanju u opštinama i Zakonom o preduniverzitetskom obrazovanju i takođe, u okolnostima konkretnog slučaja, ne krši nadležnosti opštine prema odredbama stava 4 člana 113. (Jurisdikcija i ovlašćene strane) Ustava.
Ceo tekst presude i sažetak možete pročitati na dva službena jezika Republike Kosovo, kao i na engleskom jeziku, klikom ovde

3. KI55/22
Podnosilac zahteva: Saša Spasić
Objavljeno: 5. jula 2023. godine

Sud je ocenio ustavnost rešenja Osnovnog suda u Uroševcu [2022:19820] od 17. maja 2022. godine i rešenja Apelacionog suda Kosova [Pn1. br. 704/2022] od 31. maja 2022. godine. Sud je ocenio da je Apelacioni sud u vezi sa produženjem pritvora podnosiocu zahteva potvrdio stav Osnovnog suda, ali da se nije osvrnuo na konkretan i suštinski navod iznet u njegovoj žalbi pred njim, odnosno, nije dao odgovor da li je produženje pritvora duže od 4 (četiri) meseca pre podizanja optužnice za krivično delo za koje je propisana kazna do 5 (pet) godina bilo u suprotnosti sa članom 190. Zakonika o krivičnom postupku. Sud je naglasio da nerešavanje tako suštinske tvrdnje, koja se odnosi na ustavne garancije za slobodu i sigurnost podnosioca zahteva od strane Apelacionog suda, nije u skladu sa članom 29. [Pravo na slobodu i sigurnost] Ustava u vezi sa članom 5. (Pravo na slobodu i bezbednost) Evropske konvencije o ljudskim pravima i principima i standardima utvrđenim sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava.
Ceo tekst presude i sažetak možete pročitati na dva službena jezika Republike Kosovo, kao i na engleskom jeziku, klikom ovde

Rešenja o neprihvatljivosti
___________________________________________________

I.
U 8 (osam) rešenja o neprihvatljivosti koje je objavio Sud, poslednje navedeni je utvrdio da su ista neosnovana na osnovu stava 2 pravila 39 (Kriterijum o prihvatljivosti) Poslovnika o radu, jer navodi podnosilaca zahteva spadaju pod kategoriju četvrtog stepena, i/ili isti nisu potkrepljeni ili neobrazloženi.

Ta rešenja uključuju sledeće slučajeve:

1. KI117/22
Podnosilac zahteva: Musli Mehmetaj
Objavljeno: 4. jula 2023. godine

Zahtev za ocenu ustavnosti rešenja Apelacionog suda Republike Kosovo [PN. br. 430/2022] od 22. aprila 2022. godine.
Ceo tekst rešenja i relevantni sažetak, na dva službena jezika Republike Kosovo, možete pročitati klikom ovde

2. KI122/22
Podnosilac zahteva: Ilaz Rrahmani
Objavljeno: 5. jula 2023. godine

Zahtev za ocenu ustavnosti presude [AC-I-21-0527] Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Republike Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 15. jula 2022. godine.
Ceo tekst rešenja i relevantni sažetak, na dva službena jezika Republike Kosovo, možete pročitati klikom ovde

3. KI42/23
Podnosilac zahteva: Smajl Mekaj
Objavljeno: 5. jula 2023. godine

Zahtev za ocenu ustavnosti presude Vrhovnog suda Republike Kosova [Rev. br. 73/2022] od 7. oktobra 2022. godine.
Ceo tekst rešenja i relevantni sažetak, na dva službena jezika Republike Kosovo, možete pročitati klikom ovde

4. KI91/22
Podnosilac zahteva: Kosovska Banka d.d.
Objavljeno: 5. jula 2023. godine

Zahtev za ocenu ustavnosti presude Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Republike Kosova [AC-I-18-0491] od 18. februara 2022. godine.
Ceo tekst rešenja i relevantni sažetak, na dva službena jezika Republike Kosovo, možete pročitati klikom ovde

5. KI29/22
Podnosilac zahteva: “Kosovska Banka” d.d. Beograd
Objavljeno: 11. jula 2023. godine

Zahtev za ocenu ustavnosti presude Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Republike Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju [AC-I-21-0174] od 13. januara 2022. godine.
Ceo tekst rešenja i relevantni sažetak, na dva službena jezika Republike Kosovo, možete pročitati klikom ovde

6. KI219/22
Podnosilac zahteva: Drita Morina
Objavljeno: 14. jula 2023. godine

Zahtev za ocenu ustavnosti presude Vrhovnog suda Republike Kosova [Rev.br.152/2022] od 11.oktobra 2022.godine.
Ceo tekst rešenja i relevantni sažetak, na dva službena jezika Republike Kosovo, možete pročitati klikom ovde

7. KI11/23
Podnosilac zahteva: “Sigal Uniqa Group Austria” a.d.
Objavljeno: 25. jula 2023. godine

Zahtev za ocenu ustavnosti presude Vrhovnog suda Republike Kosova [E. Rev. br. 47/2022] od 1. septembra 2022. godine.
Ceo tekst rešenja i relevantni sažetak, na dva službena jezika Republike Kosovo, možete pročitati klikom ovde

8. KI139/22
Podnosilac zahteva: Hajredin Canolli
Objavljeno: 25. jula 2023. godine

Zahtev za ocenu ustavnosti presude Vrhovnog suda Republike Kosova [Rev. br. 510/2021] od 10. maja 2022. godine.
Ceo tekst rešenja i relevantni sažetak, na dva službena jezika Republike Kosovo, možete pročitati klikom ovde

II.
U 2 (dva) od rešenja o neprihvatljivosti, koje je objavio Sud, poslednje navedeni je utvrdio da su zahtevi relevantnih podnosilaca neprihvatljiv na osnovu stava 7 člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, stava 2 člana 47. (Individualni zahtevi) Zakona, tačke (c) stava (1), stava (2) i tačke (b) stava (3) pravila 39 (Kriterijum o prihvatljivosti) Poslovnika o radu, delimično jer su „nepotkrepljeni ili neobrazloženi” navodi i delimično jer nisu iscrpljena pravna sredstva, kao što je propisano u stavu 7 člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, stavu 2 člana 47. (Individualni zahtevi) Zakona i tački (b) stava (1) pravila 39 Poslovnika o radu.

1. KI39/22
Podnosilac zahteva: Arianit Bruqaj
Objavljeno: 7. jula 2023. godine

Zahtev za ocenu ustavnosti presude Vrhovnog suda Republike Kosova [PML. br. 379/2021] od 15. novembra 2021. godine.
Ceo tekst rešenja i relevantni sažetak, na dva službena jezika Republike Kosovo, možete pročitati klikom ovde
`
2. KI77/22
Podnosilac zahteva: Nuredin Sylejmani
Objavljeno: 19. jula 2023. godine

Zahtev za ocenu ustavnosti presude Vrhovnog suda Republike Kosova [Pml. br. 9/2022] od 19. januara 2022. godine.
Ceo tekst rešenja i relevantni sažetak, na dva službena jezika Republike Kosovo, možete pročitati klikom ovde

III.
U 1 (jednom) od rešenja o neprihvatljivosti, koje je objavio Sud, poslednje navedeni je utvrdio da je zahtev relevantnog podnosioca neprihvatljiv na osnovu stava 7 člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, stava 2 člana 47. (Individualni zahtev) i člana 49. (Rokovi) Zakona i tačke (c) stava (1) pravila 39 Poslovnika o radu, jer nije podnet u roku od 4 (četiri) meseca.

1. KI25/23
Podnosilac zahteva: Shpejtim Ahmeti
Objavljeno: 5. jula 2023. godine

Zahtev za ocenu ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Republike Kosova [Pml. br. 326/2022] od 27. septembra 2022. godine.
Ceo tekst rešenja i relevantni sažetak, na dva službena jezika Republike Kosovo, možete pročitati klikom ovde

IV.
U 1 (jednom) od rešenja o neprihvatljivosti, koje je objavio Sud, poslednje navedeni je utvrdio da zahtev relevantnog podnosioca ne ispunjava kriterijume o prihvatljivosti pred Sudom, jer nisu iscrpljena pravna sredstva, kao što je propisano u stavu 7 člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, stavu 2 člana 47. (Individualni zahtev) Zakona i tački (b) stava (1) pravila 39 Poslovnika o radu.

1. KI38/22
Podnosilac zahteva: Elvis Durmaku
Objavljeno: 4. jula 2023. godine

Zahtev za ocenu ustavnosti rešenja Apelacionog suda Republike Kosovo [PN. br. 1297/21] od 28. januara 2022. godine.
Ceo tekst rešenja i relevantni sažetak, na dva službena jezika Republike Kosovo, možete pročitati klikom ovde

Napomena:

Ovo obaveštenje je pripremio Sekretarijat Suda samo u informativne svrhe. Ceo tekst odluka su dostavljeni svim strankama uključenim u slučaj i biće objavljivani u Službenom listu Republike Kosovo u utvrđenim rokovima.