Obaveštenje za medije

23.12.2015

Ustavni sud Republike Kosovo je odlučio u slučaju KO130/15.

Od Suda je zahtevano da oceni usklađenost dokumenta pod nazivom “Asocijacija/Zajednica opština sa srpskom većinom na Kosovu – opšti principi/glavni elementi” [Principi], sa duhom Ustava, odnosno sa članom 3. stav 1. [Jednakost pred zakonom], Poglavljem II [Prava i osnovne slobode] i Poglavljem III [Prava zajednica i njihovih pripadnika] Ustava Republike Kosova.              

Sud je zaključio da je Prvi sporazum, ratifikovan od strane Skupštine Republike Kosovo 27. juna 2013. godine, i objavljen od strane predsednice Republike Kosovo, taj što predviđa uspostavljanje Asocijacije/Zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu.

Principi su posredni dokument, na osnovu kojeg će se elaborisati primena zakonskog akta Vlade Republike Kosovo i Statuta.

Sud je odlučio da ovi principi nisu u potpunosti usklađeni sa odgovarajućim ustavnim standardima i zaključio da zakonski akt Vlade Republike Kosovo i Statut moraju biti u skladu posebno sa članovima 3, 7 i 12 Poglavlja II [Prava i osnovne slobode], članovima 21 i 44 Poglavlja III [Prava zajednica i njihovih pripadnika], sa članovima 57, 59, 60, 61 i 62 kao i sa članovima 79, 81, 93, 101, 113, 123, 124 i 137 Ustava Republike Kosovo, kao što je obrazloženo presudom.

Sud ističe da je ustavna odgovornost nadležnih organa da uključe ove zaključke u zakonskim aktima koji će slediti.

Presuda je objavljena na zvaničnoj web-stranici suda i može se pročitati na ovaj link:

http://www.gjk-ks.org/wp-content/uploads/vendimet/gjk_ko_130_15_srb.pdf