Obaveštenje za medije

18.12.2010

Ustavni sud Republike Kosovo saopštava da je tokom sednica za razmatranje koje su održane 13., 14., 15., 16. i 17. decembra 2010. god, odlučio u vezi sa zahtevima podnetim Ustavnom sudu.
 
Shodno tome, o zahtevima zavedeni u Sekretarijatu Suda, kao što sledi, inter alia, su donete sledeće odluke:
 
U slučaju KI 08/09, „Samostalni sindikat radnika zaposlenih u fabrici čelika IMK Uroševac, koje zastupa g. Ali Azemi, predsednik sindikata, za ocenu ustavnosti rešenja Opštinskog suda u Uroševcu, rešenje C.br.340/2001”, Sud je nakon razmatranja jednoglasno odlučio da je zahtev prihvatljiv i jednoglasno utvrdio da je došlo do povrede prava podnosilaca zahteva, garantovanih članom 31. Ustava Republike Kosovo, kao i čl. 6. i 13. Evropske konvencije o ljudskim pravima.
 
U slučaju KI 32/10 “Zamenik predsedavajućeg Skupštine opštine za zajednice u Peći, za ocenu Ustavnosti odluke o izboru zamenika predsednika opštine za zajednice u Peći” Sud je nakon razmatranja jednoglasno odlučio da je zahtev prihvatljiv i jednoglasno odlučio da su povređeni čl 45. i 54. u vezi sa članom 57. Ustava Republike Kosovo, prilikom izbora g. Ibish Bajrami za zamenika predsednika za zajednice u Peći, glasom predsedavajućeg Skupštine  Opštine, i da je naloženo ponavljanje izbora zamenika predsednika za zajednice u Opštini Peć.
 
Slučajeve: KI 51/09, 08/10, 16/10, 22/10, 24/10, 27/10, 31/10, 41/10, 42/10, 45/10, 53/10, 54/10, 56/10, 57/10, 58/10, 59/10, 60/10, 61/10, 63/10, 64/10, 65/10, 66/10, 67/10, 68/10, 71/10, 74/10 I 76/10 (EKK III) Sud je razmotrio i  jednoglasno odlučio da ih proglasi:
 
a)    Kao prihvatljive
b)    Delimično prihvatljive i
c)    Kao nevažeće u zavisnosti od određenih zahteva.
 
Takođe, Sud je utvrdio da postoji povreda člana 46. Ustava Republike Kosovo u vezi sa članom 1. Protokola br. 1 Evropske konvencije o ljudskim pravima, člana 31. Ustava u vezi sa članom 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima.
 
U slučaju KI 55/09 “Tahir Hoxha protiv Poreske uprave Kosova” Sud je nakon razmatranja jednoglasno odlučio da je zahtev prihvatljiv i jednoglasno utvrdio da nema povreda člana 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima.
 
Dok su sledeći zahtevi, upisani u Sekretarijatu Suda, inter alia, odbačeni kao neprihvatljivi:
 
1.   KI 11/10  – Feti Islami za ocenu ustavnosti odluka Vrhovnog suda, Rev. nr.395/2008, i Okružnog suda u Peći, Ac.nr.306/06;
2.   KI 52/09 – Sheh Ali Shehu za ocenu ustavnosti presude Vrhovnog suda Republike Srbije, Rev. 995/99;
3.   KI 07/10 – Opština Klina za ocenu ustavnosti odluke Nezavisnog nadzornog odbora Kosova, br. 112/08;
4.   KI 49/09 – Veli Sermaxhaj za ocenu ustavnosti odluke Opštinskog suda u Gnjilanu, E. nr. 299/05, P.nr. 772/05,I Ed.br. 44/09;
5.   KI 01/10 – Gani Ibërdemaj za ocenu ustavnosti odluke Okružnog  suda u Prištini, Ac.nr.1224/09;
6.   KI 72/10 – Agef Gmbh za ocenu ustavnosti odluke Skupštine opštine Priština, nr. 353-1297;
7.   KI 67/09 – Idriz Ratkoceri za ocenu ustavnosti presude Opštinskog suda u Prištini, P. 1216/2004;
8.   KI 44/10 – Gafur Podvorica protiv Ministarstva za rad i socijalnu zaštitu;
9.   KI 04/10 – Xhafer Maliqi i drugi protiv Advokatske komore Kosova;
10.  KI 61/09 – “Adler Com” DOO iz Đakovice za ocenu ustavnosti naloga predsednika Opštine Đakovica;
11.  KI 74/09 – Feti (Hamez) Gashi, za ocenu ustavnosti presude Vrhovnog suda, Rev.nr. 184/2008;
12.  KI 65/09 Zejni Selimi za ocenu ustavnosti presude Vrhovnog suda, A.nr. 727/2009;
13.  KI 57/09 Agron Vula za ocenu ustavnosti odluke opštine Đakovice, zbog ne sprovođenja odluke nezavisnog odbora;
14.  KI 28/10 – Faik Azemi za ocenu ustavnosti odluka Okružnog suda u Prištini, Ac.nr. 5/2010 i Opštinskog suda u Prištini, E.nr. 67/2008
15.  KI 88/10 – Agim Paca protiv Envera Hasanija, bivšeg rektora Univerziteta u Prištini;
16.  KI 24/09 – Shaqir Prevetica za ocenu ustavnosti odluke Opštinskog suda u Prištini, ci. nema. 05/08;
17.  KI 34/09 – Imer Ibriqaj za ocenu ustavnosti odluke br. 03V-115  Skupštine Republike Kosovo;
18.  KI 29/09 – Teki Bokshi za ocenu ustavnosti administrativne naredbe UNMIK, br. 2003/13;
19.  IR 32/09 – Avdi Rizvanolli za ocenu ustavnosti administrativne naredbe UNMIK, br. 2003/13, i
20.  KI 47/09 – Qaush Snajlaj za ocenu ustavnosti administrativne naredbe UNMIK, br. 2003/13;
 
Sud je takođe prihvatio zahteve za izricanje privremene mere u slučajevima:
 
1.     KO 119/10 – Institucija ombudsmana za ocenu ustavnosti člana 14. stav. 1. i 6., člana 22., člana 24., člana 25. i člana 27. Zakona o pravima i odgovornostima poslanika, br. 03/L-111;
2.     KI 121/10 – Sitaram Chaulagai, Krishna Bandur Chamlagai, Chandra Kala Chauhan i Hom Bahadur Battarai za ocenu ustavnosti odluka Višeg suda za prekršaje u Prištini, GJL. br. 1260/2010, 1259/2010, 1261/2010, 1258/2010.
 
Dok je u slučaju KI 118/10 – „Udruženje osiguravajućih društava Kosova za ocenu ustavnosti Zakona br. 03/L -179 o Crvenom Krstu Republike Kosovo“ Ustavni sud odbio zahtev za privremenu meru;

Rešenja, odluke i presude će biti izdate, saopštene i objavljene u zakonom propisanom roku.