Obaveštenje za medije

08.06.2010

Prateći interesovanje koju je izazvala Presuda izdata od strane Ustavnog suda 18. marta 2010. god, u slučaju Cemailj Kurtisi protiv Opštine Prizren u vezi sa grbom usvojenim od strane Opštine, Sud želi da skrene pažnju javnosti i medija na sadržaj Presude. Slučaj je bio u vezi sa tumačenjem od strane Suda, multi-etničke prirode Republike Kosovo zajamčene Ustavom.

Sud, u operativnom delu Presude, je:

•    Ustanovio da je došlo do kršenja prava nevećinskih zajednica u Prizrenu u očuvanju, održavanju i promovisanju njihovog identiteta;
•    Odlučio da član 7. Statuta Opštine Prizren nije u skladu sa Ustavom Republike Kosovo, posebno sa članom 3, članom 7.1, članom 58. i članom 59.;
•    Naložio opštini Prizren da izmeni svoj Statut i svoj grb u roku od tri meseca od uručenja ove Presude u cilju usklađivanja sa Ustavom i neisključivanja nevećinskih zajednica;

Sud je izjavio da albanska i ostale zajednice trebaju podjednako biti u mogućnosti da sačuvaju svoju tradiciju, kulturu i indetitet preko svojih simbola. G. Kurtesi nikada nije bio protiv toga da slika kuće Prizrenske lige bude deo grba opštine, a ni Sud takođe nikada nije izrazio mišljenje da je slika kuće Prizrenske lige bila predmet spora. Sud je takođe izneo mišljenje da je predlog g. Kurtešija u vezi sa unošenjem reči „Komuna“, „Opština“ i „Belediye“ u krug grba razuman. Opština Prizren ima pravo da prihvati bilo koji grb koji želi uzimajući u obzir da je u saglasnosti sa principima utvrđenim u Presudi. Sud ima puno poverenje da će se Opština Prizren pridržavati Presude Suda.

Potpuni tekst Presude je dostupan na web portalu Suda, http://www.gjk-ks.org i savetujemo zainteresovanim stranama da pregledaju celu Presudu na sledećim adresama:

http://www.gjk-ks.org/wp-content/uploads/vendimet/ko_01_09_vendimi_al.pdf,
http://www.gjk-ks.org/wp-content/uploads/vendimet/ko_01-09_sr.pdf i
http://www.gjk-ks.org/wp-content/uploads/vendimet/ko_01_09_Ven_ang.pdf