Rešenje

Ocena ustavnosti odluke opštine Kamenica br. 02/38243 od 12. septembra 2017. godine

br. predmeta KI 71/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI71/18, podnosioci zahteva: Kamer Borovci, Mustafë Borovci i Avdulla Bajra, ocena ustavnosti odluke opštine Kamenica br. 02/38243 od 12. septembra 2017. godine  

KI71/18, rešenje o neprihvatljivosti, usvojeno 21. novembra 2018. godine, objavljeno 19. decembra 2018. godine.

Ključne reči: individualni zahtev, zahtev za privremenu meru, pravo na pravna sredstva, pravo na pravično suđenje, pravo na rad, sudska zaštita prava, neiscrpljenje pravnih sredstava, neprihvatljiv zahtev

Podnosioci zahteva osporavaju ustavnost konačne odluke opštine Kamenica, tvrdeći da su im povređena prava zaštićena članovima 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], 32. [Pravo na pravno sredstvo] i 54. [Sudska zaštita prava] Ustava Republike Kosovo i članovima 6. [Pravo na pravično suđenje], 13. [Pravo na delotvorni pravni lek] i 1 Protokola br. 1 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Podnosioci zahteva su argumentovali da ih opština Kamenica nije obavestila u vezi sa postupkom eksproprijacije nekoliko katastarskih parcela među kojima su se nalazile i njihove nepokretnosti.

Sud, nakon što je ocenio u celosti zahtev podnosilaca, zaključio je da njihov zahtev, na ustavnim osnovama, treba da se proglasi neprihvatljivim, jer isti nije ispunjavao uslove prihvatljivosti da bude dalje razmotren u osnovi, budući da podnosioci zahteva nisu iscrpeli sva delotvorna pravna sredstva koja su propisana zakonom.

podnosiocu:

Kamer Borovci, Mustafë Borovci dhe Avdulla Bajra

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni