Rešenje

Ocena ustavnosti presude Ac. br. 4051/2014 Apelacionog suda od 9. juna 2017. godine

br. predmeta KI80/17

Preuzimanje:
Sažetak

KI 80/17 Podnosilac zahteva: Muharem Ademi, ocena ustavnosti presude Ac. br. 4051/2014 Apelacionog suda Kosova od  9. juna 2017. godine

KI 80/17, rešenje o neprihvatljivosti od 1. marta 2018. godine, objavljeno 19. aprila 2018. godine

Ključne reči: individualni zahtev, ocena ustavnosti presude Apelacionog suda Kosova, radnopravni spor, očigledno neosnovan

Zahtev je zasnovan na članu 113.7 Ustava, članu 47. Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121 i pravilu 29 Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Kosovo.

Podnosilac ovog zahteva je pokrenuo radni spor pred redovnim sudovima protiv Studentskog centra u Prištini (SCP) nakon što mu je mendžment SCP prekinuo radni odnos 1992 godine. U zahtevu, podnosilac je tražio ponovno vraćanje na prethodno radno mesto, dok se drugi zahtev odnosio na naknadu propuštenih zarada u periodu u kom je bio udaljen sa radnog mesta. Pomenuti postupak je okončan presudom Apelacionog suda kojom se žalba podnosioca zahteva proglašava neosnovanom i odbija, uz obrazloženje da SCP nije pasivno legitimna strana u sporu.

Podnosilac zahteva navodi da su redovni sudovi odbili njegov zahtev za naknadu neisplaćenih ličnih dohodaka kao neosnovan, zato smatra da su takvim stavom sudova, povređena prava i slobode garantovane članovima 31. i 46. Ustava kao i članovima 6, 13 i članom 1 Protokola 1 EKLjP.

Sud podseća da je potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja u punoj nadležnosti redovnih sudova i da je uloga Ustavnog suda samo da obezbedi poštovanje prava garantovanih Ustavom i drugim pravnim instrumentima i stoga, ne može da deluje kao sud “četvrte instance”. U konkretnom slučaju, uzimajući sve okolnosti u obzir, Sud nije našao ništa što bi ukazalo da su materijalno – pravni propisi proizvoljno ili nepravično primenjeni na štetu podnosioca te iz svega navedenog smatra da je zahtev očigledno neosnovan i kao takav neprihvatljiv.

podnosiocu:

Muharrem Ademi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni