Odluka

Ocena ustavnosti odluka ili neodređenih akata javnih organa

br. predmeta KI 78/20; KI 79/2 i KI 80/20

podnosiocu: Hilmi Aliu i drugi

Preuzimanje:

KI78/20; KI79/2 i KI80/20. Podnosilac zahteva: Hilmi Aliu i drugi, ocena ustavnosti odluka ili neodređenih akata javnih organa

KI78/20; KI79/2 i KI80/20, odluka o odbijanju zahteva od 11. novembar 2020. godine, objavljena 23. novembar 2020. godine

Ključne reči: individualni zahtev, ne kompletiran zahtev, odluka o odbijanju

Podnosilac zahteva nije osporavao nijedan konkretan akt nekog javnog organa i nije tačno i jasno/razumljivo naglasio koja osnovan prava i slobode zagarantovana Ustavom navodi da su mu povređena nekim aktom nekog javnog organa. On se obratio Sudu sa nekoliko dokumenata/navoda koji ne naglašavaju njegove navode o ustavnoj povredi.

Uzimajući u obzir činjenicu da zahtev podnosioca nije kompletiran, Sud je dva puta za redom tražio od podnosioca zahteva da: (i) popuni zvanični formular zahteva; (ii) da naglasi akte javnih organa koje osporava; (iii) da istakne tačno svoje navode o povredi prava zagarantovana Ustavom; (iv) da podnese kopiju dokumenata i drugih informacija koje potkrepljuju njegove navode; i (v) da pojasni u kom je svojstvu podneo zahtev KI79/20 i KI80/20. Podnosilac zahteva je podneo nekoliko dodatnih dokumenata, koji nisu odgovarali zahtevima iz dopisa Suda.

Shodno tome, Sud je utvrdio da zahtev podnosioca ne ispunjava proceduralne uslove za dalje razmatranje, jer on nije kompletiran pratećom dokumentacijom, kao što je propisano u članovima 48 i 22.4 Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 32 (2) (h) i 35 (5) Poslovnika o radu Suda, i odlučio je da se zahtev odbije po kratkom postupku.

podnosiocu:

Hilmi Aliu i drugi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni