Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda Kosova PN. S. br. 43/21 od 16. avgusta 2021. godine  

br. predmeta KI 179/21

podnosiocu: Besnik. R. Berisha

Preuzimanje:

KI179/21, Podnosilac: Besnik. R. Berisha, ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda Kosova PN. S. br. 43/21 od 16. avgusta 2021. godine  

KI179/21, rešenje od 9. decembar 2021. godine, objavljeno 22. decembar 2021. godine

Ključne reči: individualni zahtev, pristup sudu, blagovremenost žalbe  

Okolnosti konkretnog slučaja povezane se su svojstvom podnosioca zahteva kao branioca (advokata) u jednom predmetu u kojem se odgovarajućim podneskom pismeno izjasnio u vezi sa radom Specijalnog tužilaštva. Kao posledica toga, Osnovni sud je novčano kaznio podnosioca zahteva u vezi sa pismenim podneskom zbog istupa sa uvredljivim sadržajem. Nakon žalbe podnosioca zahteva, njegov predmet je vraćen Osnovnom sudu na ponovno odlučivanje, a ovaj je odgovorio na konkretna pitanja koja je tražio Apelacioni sud, te ponovno odlučio da osudi podnosioca zahteva na novčanu kaznu od 200 evra. Podnosilac zahteva se žalio Apelacionom sudu, koji je smatrao žalbu neblagovremenom jer je podneta po isteku roka. Kao rezultat toga, navodi podnosioca zahteva pred Ustavnim sudom su povezani sa datumom podnošenja žalbe.

Podnosilac zahteva navodi povredu prava na pravično suđenje, prava na pravna sredstva i prava na sudsku zaštitu prava, argumentujući da on navodi da je Apelacioni sud propustio da pažljivo razmotri blagovremenost žalbe, koja je navodno 2. avgusta 2021. godine uložena protiv rešenja Osnovnog suda, i da je isti propustio da utvrdi tačan datum uručenja poštanske pošiljke, te da čak nije preduzeo nijednu jedinu radnju u vezi sa tim. Drugo, podnosilac zahteva navodi da je propust Apelacionog suda da ispita pravno sredstvo – žalbu, doveo do lišavanja prava na saslušanje, prava na pristup sudu kao i prava da ima obrazloženu sudsku odluku.

Povodom navoda podnosioca zahteva, Sud je tražio od Apelacionog suda da dostavi spis predmeta u vezi sa slučajem podnosioca zahteva. Na predmetnoj koverti, sa brojem pošiljke R1759333 (pošiljka koja je sadržavala žalbu podnosioca) i njenom pečatu, vidi se da je zahtev predat 3. avgusta 2021. godine.

Sud je stoga analizirao i objasnio da je Apelacioni sud zasnovao svoje argumente na relevantnom dokazu, konkretno na pečatu o prijemu pošiljke preporučenom poštom, za koji se ispostavlja da je datiran 3. avgusta 2021. godine. S obzirom na to da je prema obrazloženju Apelacionog suda, rešenje Osnovnog suda uručeno podnosiocu zahteva 29. jula 2021. godine, a da rok počinje da teče od 30. jula 2021. godine za podnošenje pravnog sredstva u roku od 3 dana, podnosilac zahteva je propustio da podnese isto na vreme jer je krajnji rok za podnošenje žalbe bio 2. avgust 2021. godine, dok prijemni pečat pokazuje da je podnosilac podneo isto 3. avgusta 2021. godine. To imajući u vidu i činjenicu da kada poslednji dan roka pada u subotu ili nedelju, rok ističe krajem narednog dana.

Shodno tome i na osnovu objašnjenja datih u objavljenom rešenju, Sud je utvrdio da uzimajući u obzir navode koje je izneo podnosilac zahteva i činjenice koje je on predočio, a takođe imajući u vidu i objašnjenja Apelacionog suda, navodi podnosioca zahteva odražavaju “očigledno ili jasno odsustvo povrede” i da su samim tim očigledno neosnovani na ustavnim osnovama.

podnosiocu:

Besnik. R. Berisha

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Član 31 - Pravo na Pravično i Nepristrasno Suđenje, Član 32 - Pravo na Pravno Sredstvo, Član 54 - Sudska Zaštita Prava

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Krivični