Rešenje

Ocena ustavnosti rešenja, Pml.br. 197/18 od 1. oktobra 2018. godine i Pml.br. 261/2018 od 16. oktobra 2018. godine, Vrhovnog suda Kosova

br. predmeta KI 205/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI205/18 Podnosilac: Elmi Dragusha, Ocena ustavnosti Rešenja Vrhovnog suda Pml.nr.197/18, od 1. oktobra 2018. godine i Pml. nr. 261/2018, od 16. oktobra 2018. godine

KI205/18 Rešenje o neprihvatljivosti od 5. septembra 2019. godine, objavljeno dana 26. septembra 2019. godine

Ključne reči: Individualni zahtev, krivični postupak, ponovno razmatranje krivičnog postupka, pravo na pravično suđenje, zahtev očigledno neosnovan, zahtev neprihvatljiv.

Podnosilac zahteva je tvrdio da su redovni sudovi povredili njegova prava zagarantovana članom 31 Ustava kao rezultat povreda materijalnog prava, podizanja optužnice i kazne protiv njega bez dovoljno činjenica i dokaza, i predrasuda o predmetu od strane sudije prvostepenog suda.

Pre svega, Sud je primetio da se zahtev podnosioca zahteva bio u vezi sa dve vrste sudskih postupaka, redovnog (suđenje o krivici), u kojem je podnosilac zahteva proglašen krivim za izvršenje krivičnog dela u suprotnosti sa članom 320 KZRK-a, i zahteva za ponovno razmatranje krivičnog postupka, podnetog protiv Presuda kojima je on proglašen krivim i kojima je kažnjen.

U vezi sa redovnim krivičnim postupkom, Sud je smatrao da su navodi podnosioca zahteva u vezi povrede prava na pravično i nepristrasno suđenje očigledno neosnovani, jer ni na koji način Sud nije mogao da utvrdi da je Rešenje Vrhovnog suda, kojim je odbijen njegov zahtev zbog proceduralnih razloga, povredilo na neki način njegovo pravo na pravično i nepristrasno suđenje, zagarantovano članom 31 Ustava.

Sa druge strane, u vezi sa ponovnim razmatranjem krivičnog postupka, Sud je, pozivajući se na svoju sudsku praksu i praksu ESLjP-a, ponovio svoj stav da u svim slučajevima kada se zahtev za ponovno razmatranje krivičnog postupka odbaci, kao neosnovan ili odbije, zbog proceduralnih razloga, od strane svih redovnih sudskih instanci, član 31 Ustava, u svetlu tumačenja člana 6 Evropske Konvencije o Ljudskim pravima, nije primenljiv.

Kao zaključak, sud je utvrdio da se zahtev podnosioca zahteva u vezi sa procenom ustavnosti redovnih postupaka treba proglasiti neprihvatljivim, kao očigledno neosnovan, u skladu sa pravilom 39 (2) Poslovnika o Radu, kao i da se zahtev za ocenu ustavnosti u vezi sa zahtevom za ponovno razmatranje krivičnog postupka treba proglasiti neprihvatljivim, u skladu sa pravilom 39 (3) (b) Poslovnika o radu.

podnosiocu:

Elmi Dragusha

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Krivični