Rešenje

Ocena ustavnosti Presude Vrhovnog Suda Rev. br. 10/2018, od 16. oktobra 2018. godine

br. predmeta KI 36/20

Preuzimanje:
Sažetak

KI36/20, Podnosilac: Limak Kosovo International Airport SH.A., “Adem Jashari”, ocena Ustavnosti Presude Vrhovnog suda KosovaRev. br. 10/2018, od 16. oktobra 2018. godine

 KI36/20, Rešenje o neprihvatljivosti od 27. maja 2020. godine, objavljeno dana 23 jula 2020 godine

Ključne reči: individualni zahtev, pravno lice, očigledno neosnovan,

Podnosilac zahteva i Vlada republike Kosovo su potpisali Sporazum o Javno-Privatnom Partnerstvu (JPP), i na osnovu ovog sporazuma podnosilac zahteva je preuzeo obavezu da sve radnike održi u radnom odnosu za još 3 (tri) godine.

Nakon toga, podnosilac zahteva je obavestio radnicu M.H da joj neće biti obnovljen ugovor o radu. Radnica M.H je podnela tužbu pred prvostepenim sudom i njena tužba je usvojena. Sa druge strane, podnosilac zahteva je podneo žalbu pred redovnim sudovima, u kojoj je tvrdio da redovni sudovi nisu uzeli u obzir član 9.18 Sporazuma JPP, na osnovu kojeg podnosilac zahteva preuzima obavezu da radnike zadrži na poslu za još tri (3) godine.

Vrhovni Sud je u Presudi Rev. br. 10/2018, od 16. oktobra 2018. godine, objasnio podnosiocu zahteva da zato što je radnica M.H imala više od deset (10) godina radnog staža, na osnovu člana 10.5 Zakona o Radu, smatra se kao ugovor na neodređeni vremenski period, tako da i za prekid ugovora o radu trebaju da se sprovedu određeni zakonski postupci, a te postupke, na osnovu redovnih sudova, podnosilac zahteva nije ispoštovao.

Podnosilac zahteva je, u svom zahtevu pred Ustavnim Sudom, tvrdio povredu člana 31 Ustava a zbog neobrazložene sudske odluke, kao i povredu članova 24, 32 i 46 Ustava, i ponovio je svoje navode kao pred redovnim sudovima.

Ustavni Sud je, razmatrajući navode podnosioca zahteva, utvrdio da potonji nije uspeo da podnese dokaze, činjenice i argumente koji bi pokazali da su postupci pred redovnim sudovima povredili njegovo pravo na pravično i nepristrasno suđenje, zagarantovano članom 31 Ustava, i Sud se  nije upustio u razmatranje daljih navoda podnosioca zahteva zbog toga što je za povrede drugih prava koja su zagarantovana članom 24, 32 i članom 46 Ustava on tvrdio da su posledica povrede njegovog prava na pravično i nepristrasno suđenje.

 

 

podnosiocu:

Limak Kosovo International Airport SH.A. "Adem Jashari”

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni