Rešenje

Ocena ustavnosti presude PML. br. 39/2019 Vrhovnog suda Kosova od 7. marta 2019. godine i rešenja PN. br. 817/16 Apelacionog suda Kosova od 30. novembra 2016. godine

br. predmeta KI 94/19

Preuzimanje:
Sažetak

KI94/19, Podnosilac, Sadik Abazi, Ocena ustavnosti Presude Vrhovnog suda Kosova, PML. nr. 39/2019, od 7. marta 2019. godine, i Rešenja Apelacionog suda Kosova, PN. nr. 817/16, od 30. novembra 2016. godine

KI94/19, Rešenje o neprihvatljivosti od 10. septembra 2019. godine, objavljeno dana 04 oktobar 2019. godine

Ključne reči: Individualni zahtev, krivično delo, ponavljanje postupka, računanje pritvora, zahtev van vremenskog roka,  ratione materiae

U vezi sa slučajem podnosioca zahteva, sprovedena su tri postupka: a) postupak u kojem je on proglašen krivim za krivično delo teško ubistvo, u vezi sa kojim postupkom je Sud doneo Rešenje o neprihvatljivosti KI06/15, od 14. jula 2016. godine i koje se ne osporava od strane podnosioca zahteva u ovom slučaju;  b) postupak u vezi sa uračunavanjem u kaznu vremena provedenog u pritvoru i kućnom pritvoru koji je završen Rešenjem Apelacionog suda [PN. nr. 817/16], od 30. novembra 2016. godine; i c) postupkom o ponovnom razmatranju krivičnog postupka u vezi sa Rešenjem Apelacionog suda [PN. nr. 817/16] od 30. novembra 2016. godine.

Podnosilac je pred sudom osporio postupak b) i postupak c).

Podnosilac zahteva je tvrdio da su, u vezi sa njegovim slučajem, redovni sudovi povredili njegova prava koja su zagarantovana članovima 3 [Jednakost pred zakonom], 7 [Vrednosti], 16 [Premoć Ustava], 21 [Opšta načela], 22 [Direktna primena međunarodnih sporazuma i instrumenata], 24 [Jednakost pred zakonom], 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], 32 [Pravo na pravno sredstvo], 54 [Sudska zaštita prava] i 55 [Ograničenje prava i osnovnih sloboda] Ustava i odredbe Zakona o Krivičnom Postupku Republike Kosovo (u daljem tekstu: ZKPRK).

Nakon razmatranja njegovog slučaja, Sud je, u skladu sa članom 20 i članom 49 Zakona i pravilom 39 (1) (c) i (3) (b) Poslovnika o Radu, utvrdio da zahtev podnosioca zahteva: (i) u vezi sa uračunavanjem u kaznu vremena provedenog u pritvoru i kućnom pritvoru koji je završen Rešenjem Apelacionog suda [PN. nr. 817/16], od 30. novembra 2016. godine, odnosno od vremena kada je on primio osporeno rešenje i dana kada je on podneo njegov zahtev za ocenu ustavnosti osporenog Rešenja pred Sudom, odnosno dana 11. juna 2019. godine, istekao je rok od 4 (četiri) meseca i, samim tim, Sud je utvrdio da je ovaj zahtev podnet van roka od 4 (četiri) meseca; i,  (ii) što se tiče navoda podnosioca zahteva u vezi sa ponovnim razmatranjem krivičnog postupka, Sud je podsetio na sudsku praksu ESLjP-a, koja određuje da se član 6 EKLjP-a neće primenjivati u postupcima za ponovno razmatranje nekog slučaja, jer jedno lice čija je odluka postala pravosnažna i koje podnese zahtev za ponovno razmatranje njegovog slučaja nije više “optužen za krivično delo” u smislu tog člana, i, samim tim, nije ratione materiae u skladu sa Ustavom.

podnosiocu:

Sadik Abazi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev je ratione materiae van jurisdikcije Suda

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Krivični