Rešenje

Ocena ustavnosti presude GSK-KPA-A-268/15 Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za imovinu od 30. januara 2019. godine

br. predmeta KI 134/19

Preuzimanje:
Sažetak

KI134/19, podnosilac zahteva: Dobrica Pucar, ocena ustavnosti  presude GSK-KPA-A-268/15 Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za imovinu od 30.januara 2019. godine 

KI134/19, Rešenje o neprihvatljivosti od 16. januara 2020. godine, objavljeno 11. februara  2020. godine  

Ključne reči: Individualni zahtev, pravo na imovinu, neiscrpljenje pravnih sredstava, rešenje o neprihvatljivosti

Suprug podnositeljke zahteva je podneo zahtev KAI radi povraćaja imovinskog prava nad stanom u kome je živeo sve do 1999. godine. Takođe, treće lice je podnelo zahtev za priznanje imovinskog prava nad istim stanom.

Komisija za imovinsko pravne zahteve je donela odluku kojom se proglasila nenadležnom da odlučuje po pitanju predmetne imovine iz razloga što predmetna imovina ne spada u njenu nadležnost nad kojom može da odlučuje, a stranke u sporu je uputila da svoja imovinska prava ostvare pred redovnim sudovima Takav stav Komisije je podržalo i Žalbeno veće te je žalbu podnositeljke zahteva odbacilo kao neosnovanu.

Podnositeljka zahteva je podnela zahtev sudu zbog povrede člana 31. Ustava u vezi sa članom 6. EKLjP, iz razloga što nije mogla da ostvari svoja  imovinska prava nad stanom nad kojim smatra da ima pravo čime se njoj povređuju i prava iz člana 46. Ustava.

Sud je zaključio da se odluke Komisije i Žalbenog veća nisu ticale predmetne imovine, odnosno, ko ima imovinska pravo nad predmetnim stanom. U stvari, pitanje imovine u konkretnom slučaju nije još uvek rešeno a podnositeljska zahteva može u svakom trenutku da pokrene postupak pred redovnim sudovima gde bi mogla da pokuša da ostvari svoja imovinska  prava.

S tim u vezi, Sud je zahtev podnositeljske odbacio zbog neiscrpljenja pravnih lekova a što je u skladu sa članom 113.7 Ustava, članom 47.2 Zakona i pravilom 39. (1) (b) Poslovnika.

podnosiocu:

Dobrica Pucar

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni