Rešenje

Ocena ustavnosti presude GSK-KPA-A-229/2015, Vrhovnog suda Kosova-Žalbenog veća Kosovske agencije za imovinu, od 30. maja 2018. godine

br. predmeta KI 170/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI170/18, Podnosilac zahteva: Draško Šćekić, ocena ustavnosti presude GSK-KPA-A-229/2015, Vrhovnog suda Kosova-Žalbenog veća Kosovske agencije za Imovinu, od 30. maja 2018. godine

KI170/18, rešenje o neprihvatljivosti od 13. novembra 2019. godine, objavljeno 19 decembar 2019 godine

Ključne reči: individualni zahtev, ocena ustavnosti osporene presude Posebne komore Vrhovnog suda, ratione temporis, očigledno neosnovan

Zahtev je zasnovan na članu 113.7 Ustava, članovima 47. Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121 i pravilu 29. Poslovnika o radu Ustavnog suda.

Podnosiocu zahteva je 1998. godine, iz sredstava Fonda solidarnosti opštine Peć dodeljen stan u izgradnji. Pomenuti stan je bio u fazi izgradnje kada  je podnosilac zahteva napustio Peć.

Nakon formiranja UMNIK Komisije za stambena i imovinska pitanja (u daljem tekstu: KSIP), podnosilac zahteva je KSIP-u podneo zahtev za vraćanje u posed stana koji se nalazi u Peći. Ovaj postupak je prošao kroz sve faze kako pred Komisijom za stambena i imovinska pitanja tako i pred Komisijom za imovinske zahteve Kosova (u daljem tekstu: KIZK), obe komisije su odbile zahtev podnosioca jer sporna nepokretnost nikada nije bila u vlasništvu podnosioca zahteva.

Podnosilac je nakon toga podneo žalbu Vrhovnom sudu Kosova-Žalbenom veću Kosovske agencije za Imovinu (u daljem tekstu: Žalbeno veće), na odluku KZIK.

Žalbeno veće je odbilo tužbu podnosioca zahteva zbog nenadležnosti KZIK.

Podnosilac zahteva tvrdi da je njegovo pravo na imovinu povređeno u ovom slučaju  te da je postupak u ovom slučaju trajao nerazumno dugo, što je prouzrokovalo kršenje članova 31. i 46. Ustava kao i člana 6. i člana 1. Protokola 1. EKLJP.

Sud primećuje da podnosilac zahteva nije potkrepio dokazima da su osporenim odlukama povređena njegova prava i slobode garantovane Ustavom i EKLJP.

Sud je ovaj zahtev odbio po dva osnova i to:

Što se tiče postupak pred KSIP ovaj deo zahteva je ratione temporis neprihvatljiv u odnosu na Ustav jer datira iz vremenskog perioda pre nego što je Ustav Republike Kosovo stupio na snagu

Što se tiče postupak pred KZIK Sud smatra da podnosilac zahteva nije izneo činjenice koje pokazuju da su odluke redovnih sudova na bilo koji način uzrokovale ustavnu povredu njegovih prava garantovanih Ustavom.

Shodno tome, Sud smatra, na ustavnoj osnovi, da je zahtev očigledno neosnovan i mora se proglasiti neprihvatljivim.

podnosiocu:

Draško Šćekić

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje