Rešenje

Ocena ustavnosti presude  Rev.br. 387/2018 Vrhovnog suda od 5. decembra 2018. godine

br. predmeta KI 31/19

Preuzimanje:
Sažetak

KI31/19, podnositeljka zahteva: Shpresa Ferati – Duraku, Ocena ustavnosti presude  Rev.br. 387/2018 Vrhovnog suda od 5. decembra 2018. godine 

KI31/19, Rešenje o neprihvatljivosti od 15. januara 2020. godine, objavljeno 18 maja 2020. godine  

Ključne reči: Individualni zahtev, radni spor, rešenje o neprihvatljivosti

Predmetna stvar je ocena ustavnosti osporene presude, kojom se navodno, podnositeljki zahteva povređuju prava i slobode garantovane članom 24. [Jednakost pred Zakonom], članom 31. stav 1. [Pravo na Pravično i Nepristrasno Suđenje], članom 49. stav 1. [Pravo na Rad i Obavljanje Profesije] Ustava Republike Kosovo kao i prava i slobode garantovane članom 6. stav 1. (Pravo na pravično suđenje), članom 13. stav 1. (Pravo na pravno sredstvo),  članom 17. stav 1. (Zabrana zloupotrebe prava) kao i  članom 1 (Opšta zabrana diskriminacije) stav 2. dodatnog protokola br.12. Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Navedene povrede, podnositeljka zahteva, je dovela u vezu sa konkursom za radno mesto na kome  je ona učestvovala i bila izabrana kao najbolji kandidat, ali je komisija poništila taj konkurs.

S tim u vezi, Sud je našao da je podnositeljka  zahteva  imala  dve grupe navoda. U prvoj grupi, bili su navodi u vezi sa postupkom koji je ona vodila pred opštinskom  administracijom  u Mitrovici, dok u drugoj grupi, navodi su se odnosili na sudski postupak koji je ona vodila pred redovnim sudovima.

Sud je uvidom u navode podnositeljke zahteva u spisima predmeta kao i obrazloženju osporenih odluka zaključio da ne postoji ništa što bi u konkretnom slučaju ukazivalo da su materijalno-pravni propisi u konkretnom slučaju proizvoljno ili nepravično primenjeni na štetu podnositeljke zahteva. Takođe, Sud smatra da podnositeljka zahteva ne pruža činjenice koje bi mogle opravdati tvrdnju da postoji povreda ustavnih prava na koja se ona poziva, zbog čega nema elemenata koji prima facie ukazuju da je kršenje ustavnih prava iz člana 31. Ustava u vezi sa članom 6. stav 1. EKLjP moguće, te da bi bilo potrebno meritorno ispitivanje, a samim tim nije bilo povrede ni drugih prava i sloboda koje je ona navela u svom zahtevu.

S tim u vezi, Sud je zahtev podnositeljke proglasi neprihvatljivim u skladu sa pravilom 39. (2) Poslovnika o radu.

podnosiocu:

Shpresa Ferati-Duraku

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje