Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude E. Rev. br. 447/2020 Vrhovnog suda od 15. aprila 2021. godine

br. predmeta KI166/21

podnosiocu: Zenë Berbati i Faza Berbati

Preuzimanje:

KI166/21, Podnosioci: Zenë Berbati i Faza Berbati; Ocena ustavnosti presude E. Rev. br. 447/2020 Vrhovnog suda od 15. aprila 2021. godine

Ključne reči: individualni zahtev, neobrazloženje sudske odluke, pogresna primena zakona, očigledno neosnovan zahtev, očigledan nedostatak povrede

B.K, A.K i A.K protiv pravnog predvodnika podnosioca zahteva pokrenutu zbog smetanja poseda i vraćanja u posed parcela koje su B.K, A.K i A.K uzeli u zakup od KAP (u daljem tekstu sporne parcele)B.K, A.K i A.K Osnovni sud u Peći  je prihvatio i naložio pravnom predhodniku podnosioca zahteva da B.K, A.K i A.K omogući slobodno i neometano posedovanje i korisćenje spore nepokretnosti, nakon toga su Apelacioni i Vrhovni sud u potpunosti potvrdili prvostepenu presudu, sudovi su zaključili da su B.K, A.K i A.K dokazali pravni osnov, kao i način sticanja sporne  imovine – rentiranje na 99 godina, dok u slučaju podnosioca zahteva nema dokaza o sticanju vlasništva nad spornim parcelama.

Podnosioci zahteva u njihovom zahtevu osporavaju zaključke redovnih sudova, navodeći nedostatak obrazloženja osporenih odluka, pogrešnu primenu zakona u pogrešno utvrđeno činjenično stanje. U kontekstu ovih navoda, podnosioci zahteva navode povredu člana 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava, u vezi sa članom 6. ( Pravo na pravično suđenje) EKLjP.

Sud je njihov navod o neobrazloženosti osporenih odluka i navode o pogrešnoj primeni zakona i pogrešno utvrđenom činjenično stanje, razmotrio u smislu člana 31. Ustava, u vezi sa članom 6. EKLJP-a. U razmatranju ovog navoda, Sud je prvo elaborirao načela ustanovljena kroz praksu Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa obrazloženom sudskom odlukom, načela koja su afirmisana i kroz sudsku praksu Suda.

Shodno tome, Sud zaključuje navodi podnosioca zahteva o povredi člana 31. Ustava u vezi sa članom 6 EKLJP zbog neobrazloživosti osporenih odluka i pogrešnog tumačenja i pogreše primene važećeg zakona su (i) navodi koji se kvalifikuju kao navodi „četvrtog stepena“; i kao takvi, ovi navodi podnosioca zahteva su očigledno neosnovani na ustavnim osnovama, kao što je propisano u stavu (2) pravila 39.

podnosiocu:

Zenë Berbati i Faza Berbati

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Član 31 - Pravo na Pravično i Nepristrasno Suđenje

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni