Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti Presude Osnovnog suda u Prizrenu [C. br. 1516/2021] od 16. decembra 2021. godine

br. predmeta KI 63/22

podnosiocu: Ziza Canhanaj

Preuzimanje:

KI63/22, Podnosilac: Ziza Canhanaj, Ocena ustavnosti Presude Osnovnog suda u Prizrenu  [C. br. 1516/2021] od 16. decembra 2021. godine

KI63/22, Rešenje o neprihvatljivosti, od 26. jula 2022. godine, objavljeno 17. avgust 2022. godine

Ključne reči: individualan zahtev, razvod braka, neprihvatljiv zahtev

Predmet se odnosi na sudski postupak za razvod braka između podnositeljke zahteva i njenog supruga, gde je podnositeljka zahteva bila predlagač za razvod braka pred Osnovnim sudom, a njen suprug se takođe složio sa njenim predlogom. Osnovni sud je svojom odlukom odlučio da raskine brak između podnositeljke zahteva i njenog supruga, gde je mužu podnositeljke zahteva povereno staranje o maloletnoj deci, uz uslov da podnositeljka zahteva može da viđa decu. Podnositeljka zahteva nije izjavila žalbu na rešenje Osnovnog suda

Podnositeljka zahteva je tvrdila da presuda Osnovnog suda nije bila dovoljno obrazložena, te s tim u vezi ističe da su se obraćale raznim institucijama, uključujući Policijsku stanicu u Đakovici i Centar za socijalni rad, te su predložile da se odluka suda ispravi. U pogledu neobrazloženosti sudske odluke, podnositeljka zahteva se poziva na nekoliko paragrafa odluka u kojima je Sud obrazloženom sudskom odlukom obrazložio pravo.

Podnositeljka zahteva je tvrdila da je osporena presuda doneta uz povredu osnovnih prava i sloboda utvrđenih članom 3. [Jednakost pred zakonom]; 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava i članom 6. EKLJP-a.

Prilikom ocene zahteva, Sud primetio da je u slučaju podnositelke zahteva, poslednji akt koji podnositeljka zahteva osporava pred Sudom je Presuda Osnovnog suda [C. br. 1516/21] od 16. decembra 2021. godine, za koju podnositeljka zahteva ne dokazuje da je iscrpela sva pravna sredstva, na način da bi istu mogla da ospori u drugim prethodnim sudskim postupcima.

S tim u vezi, Sud podseća da pravilo o iscrpljivanju pravnih sredstava, na osnovu člana 113.7 Ustava, člana 47 Zakona, i u skladu sa pravilom 39 (1) (b) Poslovnika o radu, obavezuje fizička i pravna lica koja žele da podnesu svoje slučajeve pred Ustavnim Sudom da prethodno iskoriste efektivna pravna sredstva koja su dostupna, protiv neke osporene presude ili odluke.

Na taj način se administrativnim organima i redovnim sudovima daje mogućnost da spreče i isprave eventualne ustavne povrede putem redovnih upravnih i sudskih postupaka, pre nego što slučaj dođe pred Ustavni Sud. Ovo pravilo se temelji na pretpostavci da pravni red na Kosovu osigurava efikasna pravna sredstva za sprečavanje, odnosno za ispravku povreda ustavnih prava. Ovo je jedan veoma važan aspekt supsidijarnog karaktera mehanizma ustavnog prava

Prema tome, Sud je zaključio da se zahtev podnositeljke zahteva treba proglasiti neprihvatljivim, zbog toga što podnositeljka zahteva nije iscrpela sva pravna sredstva u skladu sa članom 113.7 Ustava, članovima 20 i 47 Zakona kao i u skladu sa pravilom 39 (1) (b) Poslovnika o radu.

podnosiocu:

Ziza Canhanaj

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Nisu iscrpljena pravna sredstva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Drugi