Odluka

Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova ARJ-UVZP. br. 31/2020 od 16. marta 2020. godine

br. predmeta KI 130/21

podnosiocu: Violeta Hamidi

Preuzimanje:

KI130/21, Podnosilac: Violeta Hamidi, Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova ARJ-UVZP. br. 31/2020 od 16. marta 2020. godine

KI130/21, Odluka od 08. juna 2022. godine, objavljena 23. juna 2022.godine

Ključne reči: individualan zahtev, ponovljeni zahtev, odluka o odbijanju

Podnositeljka zahteva je po drugi put pred Ustavnim sudom.

Podnositeljka zahteva je ponovila navode kao u zahtevu br. KI12/21 kojim je tražila ocenu ustavnosti presude Vrhovnog suda ARJ-UVZP. br. 31/2020 od 16. marta 2020. godine.

Na osnovu dokumenata koje je dostavila podnositeljka zahteva, Sud primećuje da je predmet trenutnog zahteva br. KI130/21 u suštini isti kao i predmet zahteva br. KI12/21, u kome je podnositeljka zahteva tražila ocenu ustavnosti presude [ARJ. UZVP. br. 31/2020] Vrhovnog suda od 16. marta 2020. godine, koju je podnositeljka zahteva primila 14. oktobra 2020. godine.

Sud primećuje da je podnositeljka zahteva u suštini iznela iste navode o povredama Ustava kao i u zahtevu br. KI12/21 o kojima je Sud već odlučio i odbio ih kao neosnovane rešenjem o neprihvatljivosti od 20. maja 2021. godine.

Sud ocenjuje da, kako bi mogao da razmotri zahtev koji se odnosi na iste činjenice kao i neki prethodni zahtev, podnositeljka mora zaista da dostavi nove informacije koje Sud ranije nije razmatrao. U tom smislu, Sud podseća da su njegove odluke konačne i obavezujuće za pravosuđe, za sva lica i za sve institucije Republike Kosovo.

Sud je zaključio da je zahtev podnositeljke, u stvari, zahtev za ponavljanje prethodnog postupka, o kome je Sud već odlučio. Dakle, u skladu sa pravilom 35 (5) Poslovnika, zahtev br. KI130/21 je odbijen po kratkom postupku zajedno sa zahtevom za neobjavljivanje identiteta.

podnosiocu:

Violeta Hamidi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni