Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti optužnice PP. II. br. 5422/19 Osnovnog tužilaštva u Prištini od 17. novembra 2020. godine

br. predmeta KI 144/21

podnosiocu: Emin Cakiqi

Preuzimanje:

KI144/21, Podnosilac: Emin Cakiqi, Ocena ustavnosti optužnice PP. II. br. 5422/19 Osnovnog tužilaštva u Prištini od 17. novembra 2020. godine  

KI144/21, Rešenje o neprihvatljivosti, od 25. novembra 2021. godine, objavljeno 22. decembar 2021. godine

Ključne reči: individualni zahtev, prava optuženog, neiscrpljenost pravnih sredstava, princip supsidijarnosti

Iz spisa predmeta proizilazi da je Osnovno tužilaštvo u Prištini podiglo optužnicu protiv podnosioca zahteva zbog sumnje da je izvršio krivično delo „protivpravno zauzimanje nepokretne imovine“ iz člana 320, stav 1, Krivičnog zakonika 06/L-074 Republike Kosovo, odnosno, bio optužen da je počev od 2010. godine neprekidno i nezakonito uzurpirao stan, nepokretnu imovinu na ime opštine Glogovac, i nastavio da isti koristi i nakon donošenja odluke ove opštine za oslobađanje stana. Na osnovu informacija koje je dostavilo Osnovno tužilaštvo, proizilazi da nakon podizanja optužnice održana su nekoliko ročišta za prvi pretres, i da se očekuje održavanje sednice za drugi pretres. Prema zapisniku Osnovnog suda u Prištini, proizilazi da je na tim sednicama bio prisutan i podnosilac zahteva.

Podnosilac zahteva pred Ustavnim sudom osporava samo optužnicu Osnovnog tužilaštva sa navodom da mu povredi osnovna prava i slobode zagarantovane članom 24. [Jednakost pred zakonom], 30 [Prava optuženog] i 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava zbog nemogućnosti da ima branioca i tvrdio da nije bio pozvan ni od suda ni od tužilaštva da svedoči o krivičnom delu za koju je optužen.

Procenjujući kriterijume prihvatljivosti zahteva, Sud je prvobitno utvrdio da je podnosilac zahteva bio ovlašćena strana i da je osporio akt javnog organa. Međutim, u pogledu ispunjenosti kriterijuma „iscrpljenosti pravnih sredstava“, Sud je nakon analize i razrade odredaba Zakonika o krivičnom postupku utvrdio da je krivični postupak u drugoj fazi razmatranja pred Osnovnim sudom i ocenio da njegove navode o povredi njegovih Ustavom zagarantovanih prava, uključujući i pravo na branioca, zagarantovanim članom 30. Ustava, može izneti i u krivičnom postupku koji se vodi u Osnovnom sudu u Prištini. Stoga, Sud, pozivajući se na svoju sudsku praksu i praksu Evropskog suda za ljudska prava (u daljem tekstu: ESLJP) u vezi sa principom supsidijarnosti, konstatuje da je zahtev podnosioca preuranjen i da se mora odbaciti kao neprihvatljiv kako je definisano u članu 113.7 Ustava, članovima 47. i 49. Zakona i pravilu 39 (1) (b) Poslovnika o radu.

podnosiocu:

Emin Cakiqi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Član 24 - Jednakost pred Zakonom, Član 31 - Pravo na Pravično i Nepristrasno Suđenje

Nisu iscrpljena pravna sredstva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Krivični