Rešenje

Zahtev za ocenu ustavnosti presude Vrhovnog suda Rev. Nr. 145/2018, od 06. septembra 2018 godine.

br. predmeta KI 198/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI198/18, podnosilac zahteva: Hasan Shala, Zahtev za ocenu ustavnosti presude Vrhovnog suda Rev. Nr. 145/2018, od 06. septembra 2018 godine.

KI198/18, Rešenje o neprihvatljivosti, objavljeno 12. aprila 2019. godine

Ključne reči: individualni zahtev,

Sud je primetio da  podnosilac zahteva nije u zahtevu naveo koja ustavna prava i slobode su mu povređena presudama redovnih sudova, takođe, nije naveo ili objasnio, kako su ili, na koji način su redovni sudovi mogli da povrede neka njegova ustavna prava i slobode, niti da li je do povrede eventualno moglo da dođe tokom postupku utvrđivanja činjeničnog stanja, primene materijalnog prava ili, da nisu ispoštovane neke od garancija predviđene Ustavom.

U konkretnom slučaju, Sud je našao da je Vrhovni sud u obrazloženju osporene presude, kao konačne odluke u predmetnom postupku, dao detaljne, jasne i precizne razloge za svoje odlučivanje, zašto podnosilac zahteva ne može da ostvari pravo na kompenzaciju u onom obliku koji on želi, pa se shodno tome ne može zaključiti, da je primena relevantnih zakonskih odredbi u bilo kojem delu postupka bila proizvoljna.

Imajući u vidu navedeno, te konzistentnu praksu ESLjP i Ustavnog suda, kao i stavove navedene i u ovoj odluci, Sud nalazi da nema ništa što ukazuje da navodi podnosioca zahteva, na bilo koji način pokreću ustavna pitanja, odnosno ništa što ukazuje da podnosilac zahteva ima „opravdan zahtev“ u konkretnom slučaju.

U okolnostima ovog slučaja, zahtev podnosioca je u skladu sa uslovima propisanim u stavovima 1 i 7, člana 113. Ustava i članovima 47. i 49. Zakona. Međutim, zahtev podnosioca ne ispunjava uslove prihvatljivosti kao što je propisano u članu 48. Zakona i tački (d) stava (1) pravila 39 Poslovnika o radu.

podnosiocu:

Hasan Shala

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni