Odluke sa sednice za razmatranje koja je održana 11. marta 2020. godine

11.03.2020

Na sednici za razmatranje održane 11. marta 2020. godine, Ustavni sud Republike Kosovo je razmotrio i odlučio o zahtevima: 1. KI 75/19; 2. KI 42/18; 3. KI 107/19; 4. KI 83/19; 5. KI 131/19; 6. KI 115/19; 7. KI 148/18 i 8. KI 125/19. Ispod možete pročitati kratak sadržaj odluka Suda (puni tekstovi rešenja i presuda će biti uručeni stranama, biće objavljeni na službenoj elektronskoj stranici Suda i u Službenom listu tokom narednih dana):

1. Rešenje
Predmet: KI 75/19
Podnosilac zahteva: Naim Prokshi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti osporene Presude Vrhovnog Suda Republike Kosova [Pml. br. 4/2019] od 4. februara 2019. godine, u vezi sa Presudom Apelacionog suda [PA1. br. 345/2018] od 26. oktobra 2018. godine, i Presudom Osnovnog Suda u Mitrovici – Ogranak u Srbici [P. br. 125/2017] od 25. januara 2018. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da je ovom presudom došlo do povreda njegovih prava i osnovnih sloboda koje su zagarantovane članovima 23 [Ljudsko dostojanstvo], 24 [Jednakost pred zakonom] i 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo a u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1. i 7. člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane) Ustava, na članu 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121 kao i na pravilu 32. [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Kosovo.
– Sud je, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, članovima 20, 47 i 48 Zakona o Ustavnom sudu kao i u skladu sa pravilima 39 (2) i 39 (3)(b) Poslovnika o Radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim.

2. Rešenje
Predmet: KI 42/18
Podnosilac zahteva: Asija Muslija

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti Obaveštenja Državnog Tužilaštva Republike Kosova [KMLC. br. 09/2018] od 2. marta 2018. godine, i Rešenja Apelacionog suda Republike Kosova [AC. br. 3538/2017] od 8. decembra 2017. godine, putem kojih je, po navodima podnositeljke zahteva, došlo do povrede njenih prava i osnovnih sloboda zagarantovanih članovima 5 [Jezici], 24 [Jednakost pred zakonom] i 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosova, u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima.
Zahtev se bio zasnovan na stavovima 1 i 7 člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane], Ustava, članovima 22 [Procesuiranje podneska] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu Republike Kosova, kao i na pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o Radu Ustavnog suda Republike Kosova.
– Sud je, na osnovu člana 113.7 Ustava, članovima 20, 47 i 48 Zakona o Ustavnom sudu kao i u skladu sa pravilima 39 (1)(d), 39 (2) i 39 (3)(b) Poslovnika o Radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim.

3. Rešenje
Predmet: KI 107/19
Podnosilac zahteva: Gafurr Bytyqi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja [AC-I-19-0065] od 6. juna 2019. godine Žalbenog veća Posebne Komore Vrhovnog suda za pitanja koja se odnose na Kosovsku Agenciju za Privatizaciju od 6. juna 2019. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da je ovim rešenjem došlo do povrede njegovih osnovnih prava i sloboda koje su zagarantovane članovima 10 [Ekonomija], 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], 32 [Pravo na pravno sredstvo], 53 [Tumačenje odredbi Ljudskih prava] i 54 [Sudska zaštita prava] Ustava Republike Kosova. Podnosilac zahteva je takođe tražio da Ustavni sud odredi privremenu meru, time što će “zabraniti prodaju jedinice br. 37: Marketing Export Lokal Lipljan/Prodaja sredstava u krugu 42”.
Zahtev se bio zasnovan na stavovima 1 i 7 člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane], Ustava, članovima 22 [Procesuiranje podneska] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu Republike Kosova, kao i na pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o Radu Ustavnog suda Republike Kosova.
– Sud je, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, članovima 20, 27 i 47 t Zakona o Ustavnom sudu kao i u skladu sa pravilima 39 (2), 57 i 59 (2) Poslovnika o Radu odlučio da odbije zahtev za privremenom merom i zahtev proglasi neprihvatljivim.

4. Rešenje
Predmet: KI 83/19
Podnosilac zahteva: Nikolaj Skljarenko

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [GSK-KPA-A-222/2015], od 20. septembra 2018. godine, u vezi sa Odlukom Komisije za Imovinske zahteve Kosova [KPCC/D/R/231/2014] u okviru Kosovske Agencije za Imovinu od 13. marta 2014. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da je ovom presudom došlo do povreda njegovih prava i osnovnih sloboda koje su zagarantovane: (i) članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo, u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima (EKLjP); (ii) članom 46 [Zaštita Imovine] Ustava, u vezi sa članom 1 (Zaštita imovine) Protokola br. 1 EKLjP-a; i (iii) članom 8 (Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života) i 14 (Zabrana diskriminacije) EKLjP-a.
Zahtev se bio zasnovan na stavovima 1 i 7 člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane], Ustava, članovima 22 [Procesuiranje podneska] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu Republike Kosova, kao i na pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o Radu Ustavnog suda Republike Kosova.
– Sud je, na osnovu člana 113.7 Ustava, članova 20 i 47 Zakona o Ustavnom sudu kao i u skladu sa pravilom 39 (2) Poslovnika o Radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim.

5. Rešenje
Predmet: KI 131/19
Podnosilac zahteva: Sylë Hoxha

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [AML. br. 1/2019], od 16. aprila 2019. godine, a u vezi sa presudom Apelacionog suda Kosova [AA. br. 333/2018], od 31. oktobra 2018. godine kao i presudom Odeljenja za Upravna pitanja pri Osnovnom sudu u Prištini [A. br. 1750/15], od 16. aprila 2018. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da je ovom presudom došlo do povrede njegovih prava i osnovnih sloboda koje su zagarantovane članovima: 24 [Jednakost pred zakonom], 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 54 [Sudska zaštita prava] Ustava Republike Kosovo, kao i članom 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Zahtev se bio zasnovan na stavovima 1 i 7 člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane], Ustava, članovima 22 [Procesuiranje podneska] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu Republike Kosova, kao i na pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o Radu Ustavnog suda Republike Kosova.
– Sud je, na osnovu člana 113.7 Ustava, članova 20 i 47 Zakona o Ustavnom sudu kao i u skladu sa pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o Radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim.

6. Rešenje
Predmet: KI 115/19
Podnosilac zahteva: Sadete Jusufi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Kosova [Rev. br. 53/2019], od 20. marta 2019. godine, kojom je, po navodima podnositeljke zahteva, došlo do povrede njenih prava i osnovnih sloboda zagarantovanih članovima 24 [Jednakost pred zakonom] i 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo, u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima, kao i članovima 32 [Pravo na pravno sredstvo] i 49 [Pravo na rad i obavljanje profesije] Ustava.
Zahtev se bio zasnovan na stavovima 1 i 7 člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane], Ustava, članovima 22 [Procesuiranje podneska] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu Republike Kosova, kao i na pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o Radu Ustavnog suda Republike Kosova.
– Sud je, na osnovu člana 113.7 Ustava, članova 20 i 47 Zakona o Ustavnom sudu kao i u skladu sa pravilom 39 (2) Poslovnika o Radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim.

7. Rešenje
Predmet: KI 148/18
Podnosilac zahteva: ESBI Consultants Limited

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova [AC-I-18-0090], za pitanja koja se odnose na Kosovsku Agenciju za Privatizaciju od 31. maja 2018. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da je ovom presudom došlo do povrede njegovih prava koja su zagarantovana članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo i članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Zahtev se bio zasnovan na stavu 4 člana 21 [Opšta načela] i na stavovima 1 i 7 člana 113, Ustava, članovima 22 [Procesuiranje podneska] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu Republike Kosova, kao i na pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o Radu Ustavnog suda Republike Kosova.
– Sud je, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, sa članom 20 Zakona o Ustavnom sudu kao i u skladu sa pravilom 39 (2) Poslovnika o Radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim.

8. Rešenje
Predmet: KI 125/19
Podnosilac zahteva: Ismajl Bajgora

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [Rev. br. 73/2019], od 19. marta 2019. godine, u vezi sa presudom Apelacionog suda Kosova [Ac. br. 4134/14], od 27. novembra 2018. godine, kao i presudom Osnovnog suda u Prištini [C. br. 2915/12], od 11. juna 2014. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da je ovom presudom došlo do povrede njegovih prava i osnovnih sloboda koje su zagarantovane članovima: 21 [Opšta načela], 22 [Direktne primena međunarodnih sporazuma i instrumenata], 23 [Ljudsko dostojanstvo], 24 [Jednakost pred zakonom], 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 49 [Pravo na rad i obavljanje profesije] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev se bio zasnovan na stavovima 1 i 7 člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane], Ustava, članovima 22 [Procesuiranje podneska] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu Republike Kosova, kao i na pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o Radu Ustavnog suda Republike Kosova.
– Sud je, na osnovu člana 113.7 Ustava, člana 20 Zakona o Ustavnom sudu kao i u skladu sa pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o Radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim.